Publikacje konferencyjne

Nadesłane teksty w języku polskim i angielskim, adekwatnie do profilu tematycznego, po pozytywnych recenzjach będą publikowane  w następujących czasopismach:

 

 

1. „Przegląd Organizacji” (lista B MNiSW 13 pkt.) artykuły zakwalifikowane na podstawie wewnętrznego procesu recenzji >>Wymagania edytorskie<<


2. „Forum Scientiae Oeconomia” (lista B MNiSW 7 pkt.; publikacja w jęz. angielskim, czasopismo zakwalifikowane do dofinansowania w ramach konkursu "Wsparcie polskich czasopism" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)  >>Wymagania edytorskie<<

3. European Journal of Business Science and Technology (https://www.ejobsat.cz/) (Journal is indexed in EconLit, RePEc and Google Scholar) -  publikacja w języku angielskim, artykuły zakwalifikowane na podstawie wewnętrzego procesu recenzji);

 

4. Journal of Economics and Social Research (http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=582)- publikacja w języku angielskim, artykuły zakwalifikowane na podstawie wewnętrznego procesu recenzji);

 

5. „Engineering Management in Production and Services” (11 pkt.; publikacja w jęz. angielskim, czasopismo indeksowane w bazie Scopus)   >>Wymagania edytorskie<<


6. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” (lista B MNiSW 12 pkt.)


7. „Zarządzanie. Teoria i Praktyka/Management. Theory & Practice” (lista B MNiSW 5 pkt.)  >>Wymagania edytorskie<<

 

8. „Foundation of Management – International Journal” (lista B MNiSW 10 pkt.; publikacja w jęz. angielskim) >>Wymagania edytorskie<<


9. Rozdział w recenzowanej, wieloautorskiej monografii naukowej (Wydawnictwo AWSB indeksowane na liście wydawnictw publikacji naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 

 

GOTOWE TEKSTY PROSZĘ PRZYSYŁAĆ NA ADRES KONFERENCJI: innowacje@wsb.edu.pl

 

Wytyczne dotyczące składu i struktury artykułów przesyłanych do publikacji w monografii 
na V Międzynarodową Konferencję Naukową

"Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka":


SKŁAD:

 1. Objętość: do 12 stron formatu A4 (20 tys. znaków ze spacjami)
 2. Marginesy: 2,5 cm
 3. Czcionka:
  1. Imię i nazwisko Autora/Współautora oraz Afiliacja: Times New Roman 14 pkt.
  2. Tytuł: Times New Roman 14 pkt. pogrubione (tytuł nie powinien być dłuższy niż 7 słów)
  3. Nazwy rozdziałów, podrozdziałów: Times New Roman 12 pkt. pogrubione
  4. Część właściwa:  Times New Roman 12 pkt.
  5. Tabela: Times New Roman 10 pkt.
 4. Interlinia: 1,5
 5. Justowanie:
 1. Imię i nazwisko Autora/Współautora, Tytuł: wyśrodkowane
 2. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów: wyrównanie do lewej
 3. Część właściwa: wyjustowane
  1. Imię i nazwisko Autora/Współautora, Tytuł, Tytuły rozdziałów, podrozdziałów: 12 pkt. przed
  2. Część właściwa: 6 pkt. Przed
  3. Tabela: 0 pkt.
  4. Przypisy: są umieszczane po tekście głównym, jako przypisy końcowe i nie powinny zawierać odwołań do innych publikacji;
  5. Tabele: czarno-białe, bez cieniowania, umieszczone w układzie pionowym, zamieszczone w tekście, podpis stosuje się: pod rysunkiem oznaczając Rys., nad tablicą oznaczając Tab., objaśnienia oraz źródło poniżej, stosując formatowanie jak odwołania w artykule lub wpisując opracowanie własne; przy przenoszeniu na kolejną stronę należy powtórzyć numer, tytuł oraz nagłówek tabeli
 1. Odstępy:
 1. Wcięcia: część właściwa – wysunięcie specjalne „Pierwszy wiersz”, 1,25 cm
 2. Odwołania do innych publikacji w tekście umieszcza się w nawiasach kwadratowych zgodnie z zasadą [nazwisko autora, rok wydania publikacji, s. numer stron/y] - przykład [Kowalski, 2005, s. 7]
 1. Bibliografia zawiera odwołania tylko do publikacji wykorzystanych w tekście (max 25 pozycji); poszczególne pozycje są umieszczone alfabetycznie i numerowane w nawiasach kwadratowych; bibliografia musi być sporządzona z należytą starannością, zgodnie z poniższymi przykładami:

[1] CZAKON W., Strukturalne uwarunkowania zarządzania wiedzą w sieciach, "Przegląd Organizacji" 2012, nr 5.

[2] GŁODZIŃSKI E., Pozyskiwanie informacji w fazie realizacji procesów budowlanych, w: BOROWIECKI R., CZEKAJ J. (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Difin, Warszawa 2010.

[3] NOGALSKI B., RONKOWSKI R., Współczesne przedsiębiorstwo - problemy funkcjonowania i zatrudniania, Wyd. DOM Organizatora, Toruń 2007.

[4] WARD S.C., Assesing and Managing Important Risk, "International Journal of Project Management" 1999, Vol. 17, No. 6.

[5] WINCH G.M., MAYTORENA E., Managing Risk and Uncertanity on Projects: A Cognitive Approach, w: MORRIS P.W.G., PINTO J.K., SODERLUND J. (red.), Tje Oxford Handbook of Project Management, Oxford University Press, 2012.

[6] Rachunki kwartalne Produktu Krajowego Brutto - zasady metodologiczne, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_8848_PLK_HTML.htm, data dostępu 15.07.2013 r.

 

 STRUKTURA:

 1. Imię i nazwisko Autora i Współautora (jeśli występuje), jego (ich) stopnie naukowe
 2. Afiliacja do jednostki
 3. Adres kontaktowy (adres, nr telefonu, adres e-mail)
 4. Tytuł tekstu w języku, w którym napisany jest cały artykuł
 5. Tytuł tekstu w języku angielskim
 6. Streszczenie w języku, w którym napisany jest cały artykuł (maksymalnie 6 linijek), zawierające cel publikacji oraz opis poszczególnych części zasadniczego tekstu;
 7. Streszczenie w języku angielskim wraz z podaniem autora tłumaczenia (maksymalnie 6 linijek) (adekwatne streszczeniu, o którym mowa w pkt. 4)
 8. Słowa kluczowe, w którym napisany jest cały artykuł (maksymalnie 5, w kolejności alfabetycznej)
 9. Słowa kluczowe w języku angielskim (maksymalnie 5, w kolejności alfabetycznej)
 10. Wprowadzenie (opisany cel publikacji, zaprezentowana teza/hipoteza badawcza, określone wykorzystane metody badawcze);
 11. Rozdziały oraz podrozdziały (nie są numerowane)
 12. Podsumowanie (konkluzje, wnioski, rekomendacje)

 GOTOWE TEKSTY PROSZĘ PRZYSYŁAĆ NA ADRES KONFERENCJI: innowacje@wsb.edu.pl 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji