Regulamin

Regulamin

IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Logistycznej

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w IX Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Logistycznej, zwanym dalej  „Konkursem”.
 2. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej jest ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego celami są:
  • pobudzenie zainteresowania uczniów tematyką logistyczną i spedycyjną
  • umożliwienie uczniom zdobycia dodatkowego doświadczenia przydatnego podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk i technik spedytor,
  • wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów,
  • stworzenie okazji do wymiany doświadczeń zawodowych nauczycieli,
  • promowanie kształcenia na kierunkach logistycznych i spedycyjnych, przedstawienie oferty studiów Akademii WSB,
  • pogłębianie współpracy między podmiotami kształcącymi na kierunkach logistycznych i spedycyjnych.
 3. Tematyka Konkursu jest skoncentrowana na zagadnieniach związanych
  z kształceniem na kierunkach: technik logistyk i technik spedytor.
 4. Organizatorami konkursu są:  
  • Akademia WSB wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod liczbą porządkową 66,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi.
 5. Konkurs odbywa się w siedzibie Akademii WSB, ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
 6. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma do samodzielnego rozwiązania w czasie 60 minut test składający się 25 pytań zamkniętych oraz 5 pytań otwartych.
 7. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komitet Organizacyjny Konkursu powołany przez Organizatora konkursu. Komitet Organizacyjny oceniać będzie prace konkursowe i zadecyduje o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród.
 8. Werdykt Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest ostateczny i nie przysługuje odwołanie od rzeczonego werdyktu.

  

§ 2

UCZESTNICY KONKURSU

 

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie oraz słuchacze szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, kształcący się w zawodach z branży TSL.

 


§ 3

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu oraz  zgłoszenie przez Szkołę nie więcej niż 6 kandydatów w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2019 r. poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: www.wsb.edu.pl/kwl
 2. Pozyskanie od rodziców niepełnoletnich uczniów stosownej zgody na wyjazd do siedziby Akademii WSB i udział w konkursie na zasadach określonych niniejszym regulaminem należy do obowiązku szkoły do której uczęszczają uczestnicy konkursu.

 

§ 4

UPRAWNIENIA ORGANIZATORA

 

 1. Organizator ma prawo weryfikować, w tym odrzucać zgłoszenia uczestników do udziału w Konkursie, które nie spełniają warunków, o których stanowi §2 i §3.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania, w tym do usuwania
  z Konkursu prac tych uczestników Konkursu, którzy naruszyli niniejszy regulamin.

 

§ 5

NAGRODY

 

 1. Nagrody w Konkursie:
  • nagroda za zajęcie I miejsca – specjalna bonifikata na studia inżynierskie na kierunku Logistyka w Akademii WSB,
  • nagroda za zajęcie II miejsca - staż w firmie z branży logistycznej,
  • nagroda za zajęcie III miejsca - miesięczna praktyka w firmie z branży logistycznej.
 2. Komitet Organizacyjny sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół zostanie utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Akademii WSB.
 3. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 4. Wedle wiedzy Organizatora, charakter nagród przemawia za ich nieopodatkowaniem, w przypadku odmiennych interpretacji podatkowych lub decyzji właściwych organów administracji publicznej, stosowne należności publicznoprawne uiści zwycięzca nagrody.

 

§ 6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem Danych gromadzonych w Uczelni jest Rektor AWSB. Siedziba Administratora Danych: Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować po adresem iod@wsb.edu.pl.
 3. Zgromadzone przez Administratora Danych dane, mogą zostać udostępniane odbiorcom tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 4. Odbiorcami danych mogą być instytucje do tego uprawnione.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 7. Podanie danych jest dobrowolne. Osoba biorąca udział w Konkursie Oświadcza, że zostałam/-em poinformowany o przysługujących mi prawach:
  • Dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do kopiowania i przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
  • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących mnie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

§ 7

DALSZE POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

 

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12 marca 2019 r. o godzinie 11.00.
 2. Ogłoszenie werdyktu Komitetu Organizacyjnego Konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie w dniu Konkursu w siedzibie Akademii WSB. 
 3. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu oraz ewentualnych noclegów uczestników.


§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu.
 2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.wsb.edu.pl/kwl oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu
  z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia uczestników Konkursu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 8 stycznia 2019 roku.


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji