Wersja polska

Koronawirus FAQ

 

1. Do kiedy nie będzie zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich?

• Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r. nie odbędą się. Obecnie zajęcia odbywają się z formule on-line i e-learning poprzez platformy edukacyjne. Szczegóły są do Państwa przesyłane mailowo, bardzo prosimy o systematyczną weryfikację poczty oraz Wirtualnej Uczelni. Harmonogram zajęć znajduje się także na stronie http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=KORO,5376 .

 

2. W jakiej formie będą odbywały się zajęcia?

• W tym okresie zajęcia będą odbywać się w formule on-line i e-learning poprzez platformy edukacyjne. Szczegóły zostaną do Państwa wysłane mailowo, bardzo prosimy o systematyczną weryfikację poczty oraz Wirtualnej Uczelni. Harmonogram zajęć znajduje się także na stronie http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=KORO,5376 .

 

3. Czy możemy przedłużyć sesję?

• Wszystkim osobom, które nie uzyskały zaliczeń w sesji zimowej zostaje wydłużony termin zaliczenia tych przedmiotów do 30.06.2020r. bez konieczności składnia podania. Osoby, które nie uzyskały zaliczenia seminarium proszone są o kontakt e-mailowy z Promotorem.

 

4. Kończy mi się termin ważności legitymacji. Co mam zrobić?

• Nie ma konieczności przedłużania ważności legitymacji studenckich w Dziekanacie, gdyż zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego termin ważności legitymacji został wydłużony do dnia 31.05.2020 r.

 

5. Czy będzie realizowana część teoretyczna programu Legia Akademicka?

• Tak. O terminie zajęć i egzaminie poinformują Państwa koordynatorzy Legii Akademickiej.

 

6. Czy dziekanat i biblioteka będą pracowały?

• Wstrzymuje się możliwość osobistych wizyt studentów w dziekanatach i innych działach Uczelni. Bardzo prosimy do odwołania - o przekazywanie spraw koniecznych do załatwienia poprzez e-mail lub telefonicznie do poszczególnych pracowników. Sprawy zgłoszone drogą elektroniczną będą załatwiane w trybie bieżącym.

 

7. Czy termin obrony pracy dyplomowej ulega przesunięciu?

• Nie. Obrony będą odbywały się o formule on-line. O szczegółach poinformuje Państwa opiekun z Dziekanatu.

 

8. Co z wnioskami o stypendium socjalne itd.?

• Bardzo prosimy do dnia 15.04.2020 r. - o przekazywanie spraw koniecznych do załatwienia poprzez e-mail lub telefonicznie do poszczególnych pracowników działu stypendiów: Katarzyna Rycerz, e-mail: krycerz@wsb.edu.pl 

 

9. Czy zajęcia poza tokiem studiów (AZS) będą się odbywać?

• Zajęcia nie odbędą się do odwołania.

 

10. Jak mogę złożyć dokumenty na studia?

• Zarejestruj się na studia: rekrutacja.wsb.edu.pl. Czekaj na kontakt telefoniczny pracownika Akademii WSB. 

 

11. Potrzebuję zaświadczenie do wizy - jak mogę je pilnie dostać?

• Prosimy zamawiać wszystkie potrzebne zaświadczenia poprzez e-mail lub telefonicznie do pracowników Dziekanatu. Zaświadczenia będziemy wysyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

 

12. Czy  jeżeli utraciłem źródło dochodu w związku z epidemią koronawirusa mogę otrzymać pomoc finansową z Uczelni?


• Tak. W sytuacji gdy Student lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu pracodawców związanych z sytuacją zagrożenia epidemicznego, może uzyskać wsparcie w formie zapomogi specjalnej z funduszu stypendialnego.

Analogiczne wsparcie przysługuje Doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Wniosek o przyznanie zapomogi  znajduje się na stronie internetowej uczelni www.wsb.edu.pl/dlastudenta/stypendia/wnioski i należy złożyć go elektronicznie na adres stypendia@wsb.edu.pl . Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie świadectwa pracy, a w przypadku umów cywilnoprawnych dokumentu potwierdzającego rozwiązanie umowy.

Jednocześnie w/w osoby mogą ubiegać się o stypendium socjalne z powodu utraty źródła dochodu. Maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium wynosi 1.051,70 zł na osobę w rodzinie.

 

13. Co z płatnościami za studia?

• Akademia WSB w bieżącym semestrze zrealizuje pełne programy studiów w odniesieniu do wszystkich form kształcenia jakie oferuje. Tym samym umożliwimy Państwu ukończenie studiów w planowanym terminie, bez uszczerbku dla zasobu wiedzy i umiejętności, jakimi powinien dysponować Absolwent. W związku z tym obecnie nie przewidujemy zmian w zasadach płatności dla studentów.

 

14. Czy w związku z nową formą realizacji programu studiów (online) Uczelnia przewiduje zniżki w czesnym dla studentów?

• Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Akademia WSB zmieniła formę kształcenia na wykorzystanie kształcenia zdalnego. W związku ze zmianą formy zajęć i wprowadzeniem kształcenia zdalnego (webinaria, ćwiczenia w formie synchronicznej i asynchronicznej z wykorzystaniem komunikatorów i platform takich jak ZOOM, Microsoft Teams, ClickMeeting, Moodle) nie zmienia się zakres i rozmiar programu studiów przewidziany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla każdego kierunku studiów oraz dla studenta. Nie ulegają zmianie również efekty  uczenia się. W związku z powyższym program studiów zostanie zrealizowany w pełni, co umożliwi Państwu uzyskanie zaliczenia semestru studiów.

 

Opłata czesnego jest opłatą semestralną płatną w ratach. Miesięczna wysokość rat jest stała i nie zależy od obowiązującej Państwa w danym miesiącu liczby godzin dydaktycznych określonej w planie zajęć.

 

Koszty kształcenia to nie tylko koszty wynagrodzeń osób realizujących zajęcia dydaktyczne, ale również  koszty obsługi administracyjnej, księgowej, wydatki związane z zakupem sprzętu i oprogramowania do kształcenia online, obsługa techniczna tego sprzętu oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem Uczelni.

 

Żeby osiągnąć ten cel i odpowiadając na wyzwanie, przed którym wspólnie stanęliśmy, Akademia WSB jako jedna z pierwszych uczelni niepublicznych w Polsce rozpoczęła kształcenie studentów w formie online. Decyzją Władz Uczelni przeznaczone zostały dodatkowe środki w budżecie na realizację w/w działań i zaciąganych zobowiązań. W związku z powyższym Uczelnia nie wprowadza zmian w warunkach odpłatności za studia.

 

15. Czy student może zmienić termin płatności?

• Jeśli terminy płatności nie są dogodne, student może złożyć wniosek o ich zmianę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czesne@wsb.edu.pl. Uczelnia w uzasadnionych przypadkach, może ustalić inny termin płatności.

 

16. Czy w obecnej sytuacji Uczelnia zmieni zasady windykacji?

• Uczelnia utrzymuje obowiązujące warunki odpłatności za studia, czyli do 5-tego dnia miesiąca. Przypominamy, że mogą Państwo wystąpić o odroczenie płatności jednej raty i decyzja w tej sprawie jest automatycznie pozytywna, jeśli jest to pierwsze odroczenie w danym roku akademickim. W pozostałych przypadkach student może zawierać ugodę dotyczącą zapłaty należności w ratach. Pisma w w/w sprawie należy złożyć na adres poczty elektronicznej czesne@wsb.edu.pl 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji