Cel projektu/Cel projektu

Cel projektu/Cel projektu

Celem projektu jest intensyfikacja współpracy partnerów projektów (polskiej i czeskiej uczelni wyższej) w zakresie podejmowania transgranicznych badań naukowych, szczególnie na obszarze Euroregionu Beskidy. Nastąpi to w powiązaniu z działaniami na rzecz wymiany doświadczeń w zakresie badań naukowych podejmowanych przez każdego z partnerów, ich metodyk, narzędzi i obszarów badawczych - w celu wspólnego wypracowania przez partnerów programu transgranicznych badań dotyczących zagadnień ważnych dla rozwoju Euroregionu Beskidy oraz wspólnego doskonalenia pracowników akademickich z obu uczelni pod kątem realizacji tych badań i rozszerzenia polsko-czeskiej współpracy akademickiej w całym Euroregionie Beskidy. Będzie to możliwe dzięki współdziałaniu partnerów na rzecz zdefiniowania przyszłych potrzeb i oczekiwań kluczowych interesariuszy współpracy transgranicznej, jak też strategicznych działań, które powinny jakie powinny być realizowane w przyszłości w Euroregionie Beskidy. Badania dotyczące kluczowych potrzeb rozwoju Euroregionu Beskidy prowadzone będą w dwóch kluczowych obszarach: społeczno-kulturalnym i gospodarczo-środowiskowym.

Cele szczegółowe projektu to:

l.ldentyfikacja priorytetowych obszarów tematycznych badań w Euroregionie Beskidy oraz zdefiniowanie wspólnych metodyk prowadzenia takich badań przez Wnioskodawcę i Partnera.

2.            Przygotowanie metodyczne kadry naukowej Wnioskodawcy i Partnera do prowadzenia transgranicznych badań naukowych w Euroregionie Beskidy.

3.            Powołanie transgranicznych zespołów badawczych w określonych obszarach tematycznych, w celu zapewnienia wymiany doświadczeń oraz wspólnego prowadzenia badań i wspólnego ich upowszechniania (m.in. artykuły naukowe).

4.            Rozwój systemu wspólnego uczenia się kadry akademickiej Wnioskodawcy i Partnera m.in. w ramach cyklicznych konferencji metodycznych w Euroregionie Beskidy.

 

 

Cflem projektu je zintenzivnenf projektove spoluprace partneru (Polska a Ćeska univerzita) v pfeshranićnfm vyzkum, a to zejmena v oblasti Euroregionu Beskydy. To bude provedeno v souvislosti s aktivitami pro vymenu zkusenostf v oblasti vyzkumu provadenou każdym z partneru, vcetne metodik, nastroju a vyzkumnych oblastech - s cflem vypracovanf spolećneho programu preshranićmho vyzkumu souvisejfcfho s rozvojem Euroregionu Beskydy a spolecne zkvalitnenf akademickych pracovnfku obou vysokych skol v oblasti preshranićmho vyzkumu, a rozsireni polsko- ćeske akademicke spoluprace v celem Euroregionu Beskydy. Toto bude możne dfky kooperaci partneru pri definovanf budoucfch potreb a ocekavanf hlavnfch zućastnenych stran pfeshranićnf spoluprace, stejne jako definovanf strategickych aktivit, ktere by mely byt provedeny v budoucnosti v Euroregionu Beskydy. Vyzkum klicovych rozvojovych potreb Euroregionu Beskydy bude probfhat ve dvou klfcovych oblastech: sociokulturnf a ekonomicko-environmentalnf.

Hlavnf cfle projektu jsou:

1.            Identifikace prioritnfch tematickych oblasti vyzkumu v Euroregionu Beskydy a definice spolećnych metodik pro provadenf takoveho vyzkumu żadatelem a partnerem.

2.            Metodicka prfprava vedeckeho personalu żadatele a partnera pro provadenf preshranićmho vedeckeho vyzkumu v Euroregionu Beskydy.

3.            Vytvorenf pfeshranicnfch vyzkumnych tymu v konkretnfch tematickych oblastech s cflem zajistit vymenu zkuśenostf a spolećny vyzkum a jejich spolecne sfrenf (vcetne vedeckych ćlanku).

4.            Rozvoj systemu spolećneho vzdelavanf akademickych pracovnfku żadatele a partnera, a take jako soućast pravidelnych metodickych konferencf v Euroregionu Beskydy. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji