Działania realizowane w projekcie/Aktivity realizovóny v projektu

Działania realizowane w projekcie/Aktivity realizovóny v projektu  

 

Działania projektowe będą służyć promowaniu perspektywicznej i długoterminowej transgranicznej współpracy w dziedzinie badań naukowych, użytecznych w dalszym rozwoju Euroregionu Beskidy co opisano poniżej:

1.3-dniowe warsztaty naukowe dla kadry akademickiej obu uczelni.

Warsztaty dotyczyć będzie problemów rozwoju pogranicza w wymiarze: ludzie, kultura, edukacja, współpraca transgraniczna. Podczas warsztatów eksperci i praktycy omawiać będą strategiczne dziedziny współpracy transgranicznej, wymagające dogłębnego rozpoznania w ramach polsko- czeskich badań naukowych. W warsztatach weźmie udział ok. 20 Polaków i ok. 10 Czechów i będą one prowadzone przez doświadczonych moderatorów z dużym dorobkiem naukowym, którzy pomogą uczestnikom wypracować metodykę badań do wybranych tematów oraz pomogą wyłonić zespoły badawcze.

2.Polsko-czeskie badania naukowe w Euroregionie Beskidy prowadzone w transgranicznych zespołach, wykonywane m.in. przy pomocy ankiet i wywiadów oraz jako badania studialne (m.in. jeden zespół pracuje nad zagadnieniami społecznymi, m.in. kultura i rekreacja, edukacja, bezpieczeństwo; drugi zajmie się zagadnieniami ekonomicznymi i rozwojem regionalnym oraz możliwościami rozszerzania współpracy transgranicznej, kolejny nad innymi zagadnieniami itp). W oparciu o wyniki badań powstaną raporty rozpowszechniane na pograniczu (strona www partnerów - jęz. polski i język czeski) i publikacje naukowe (co najmniej 4) wydane w jęz. angielskim jako cenne źródło wiedzy o współczesnych problemach i wyzwaniach współpracy trangranicznej w Euroregionie Beskidy.

3.1-dniowa konferencja podsumowująca projekt (ok. 50 os.), prezentująca wyniki badań i wydane publikacje. To wydarzenie naukowe służyć będzie też zacieśnieniu współpracy transgranicznej środowisk akademickich i dyskusji o kierunkach dalszego rozwoju Euroregionu Beskidy.

 

Aktivity projektu budou slouźit k podporę dlouhodobe perspektivni a pfeshranicni spoluprace v oblasti vedeckeho vyzkumu, uźitećnś v dalsim vyvoji Euroregionu Beskydy, jak je popsano niże:

1.3-denni akademicke workshopy pro akademicke pracovniky obou vysokych śkol.

Workshop se zabyva problematikou rozvoje hranic v rozmeru: lide, kultura, vzdelavani, pfeshranicni spoluprace. Behem workshopu budou odbornici a odbornici diskutovat o strateglckych oblastech pfeshranicni spoluprace, ktere vyzaduji hluboke poznani polsko-ćeskeho vedeckeho vyzkumu. Workshopu se zucastni cca. 20 polskych ucastniku a 10 Ćechu. Workshopy budou vedeny zkuśenymi moderatory s rozsahlymi vedeckymi vysledky, kteri pomohou ucastnikum rozvijet metodiku vyzkumu pro vybrana temata a pomohou s vyberem vyzkumnych tymu.

2.Polsko-ćesky vyzkum v Euroregionu Beskydy probihajici v preshranićnich tymech, mimo jine s pomoci dotazmku a rozhovoru, jakoż i studii (napr. jeden tym pracuje na otazkach socialnich vcetne kultury a rekreaci, vzdelavani, bezpećnosti; druhy tym se budę zabyvat ekonomickymi problemy a regionalnim rozvojem vcetne moźnosti rozsirovani preshranicnf spoluprace, dalsi tym ostatnimi problemy atd.). Na zaklade vysledku vyzkumu budou zverejneny zpravy (na webovych strankach partnera ? v polskem a ćeskem jazyce) a vedecke publikace (nejmene 4) psane v anglićtine jako cenny zdrój znalosti o soućasnych problemech a vyzvach preshranicnf spoluprace v Euroregionu Beskydy.

3.1-denni konference shrnujicf projekt (cca 50 osob), prezentujici vysledky vyzkumu a publikaci. Tato vedecka akce budę rovnez sloużit k posileni preshranicnf spoluprace mezi akademickymi kruhy a diskusi o smerech dalśiho rozvoje Euroregionu Beskydy. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji