3-dniowe warsztaty dotyczące problemów rozwoju pogranicza polsko-czeskiego

Współpraca transgraniczna ma duży wpływ na warunki życia społeczności polskiej i czeskiej w Euroregionie Beskidy. Problemem utrudniającym rozwój Euroregionu Beskidy jest m.in. brak perspektywicznie zdefiniowanych kierunków współpracy transgranicznej, które powinny się opierać na analizie potrzeb i oczekiwań interesariuszy tej współpracy np. po roku 2020. Programowanie rozwoju pogranicza powinno opierać się na kompleksowych badaniach, które wymagają zastosowania odpowiedniej metodyki, pozwalającej miarodajnie porównać dane z obu części pogranicza. Prowadzenie i ocena wyników takich badań nie jest zadaniem łatwym, stąd niewiele ośrodków naukowych się tego podejmuje.  Obie uczelnie  starają się wspólnie przygotować kadrę naukową do prowadzenia transgranicznych badań społeczno-gospodarczych dotyczących m.in. Euroregionu Beskidy.  

 

Jednym z działań zaplanowanych w projekcie były 3-dniowe warsztaty dotyczące problemów rozwoju pogranicza w wymiarze: ludzie, kultura, edukacja, współpraca transgraniczna, przedsiębiorczość itp. Podczas warsztatów eksperci i praktycy omówili strategiczne dziedziny współpracy transgranicznej, wymagające dogłębnego rozpoznania w ramach polsko-czeskich badań naukowych. W warsztatach wzięło udział ok. 20 Polaków i ok. 10 Czechów, przedstawicieli Akademii WSB oraz VSB Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie.

 

 Były one prowadzone przez doświadczonych moderatorów z dużym dorobkiem naukowym, którzy pomagali uczestnikom wypracować metodykę badań do wybranych tematów. Podczas każdej z sesji warsztatowych moderatorzy wygłosili referaty wprowadzające, odbyły się  także prezentacje tematyczne i dyskusja panelowa z udziałem uczestników warsztatów.

 

Warsztaty odbyły się w Szczyrku, w dniach 16-18.05.2018 roku, a program obejmował m.in. następujące elementy:

- Warsztat: Badania rozwoju społeczno-gospodarczego na pograniczu polsko-czeskim – metodyka badań, dobre praktyki, dr Blanka  Markova, University of Ostrava

- Warsztat: Upowszechnianie wyników badań – zasady współpracy z wydawnictwami naukowymi o zasięgu światowym, dr hc dr hab. inż. prof. P.Cz. Janusz Grabara, Politechnika Częstochowska 
- Warsztat: Międzynarodowa współpraca badawcza – metodyka badań i upowszechnianie ich rezultatów, dr hab. inż. Prof. PCz Sebastian Kot,  Politechnika Częstochowska

- Warsztat: Metodyka transgranicznych badań naukowych – dobre praktyki z pogranicza hiszpańsko-portugalskiego w euroregionie EUROACE

dr Rui Alexandre Castanho, University of Extremadura & University of Evora

- Warsztat: Aspekt społeczny transgranicznych badań naukowych – metodyka badań, dobre praktyki dr hab. Andrzej Kasperek, Uniwersytet Śląski

___________________________________________________________________

 

Přeshraniční spolupráce má velký vliv na životní podmínky polské a české společnosti v Euroregionu Beskydy. Problémem ztěžujícím vývoj Euroregionu Beskydy je mimo jiné nedostatek perspektivně definovaných směrů přeshraniční spolupráce, které by měly vycházet z analýzy potřeb a očekávání zúčastněných stran této spolupráce, např. po roce 2020. Programování rozvoje příhraniční oblasti by mělo být založeno na komplexním výzkumu, který vyžaduje použití vhodné metodiky umožňující smysluplné porovnání údajů z obou částí pohraničí. Provádění a vyhodnocování takovýchto výzkumů není snadným úkolem, a proto se na nich podílí jen málo vědeckých center.  Obě vysoké školy se snaží společně připravit vědecký tým, který bude provádět přeshraniční socioekonomické výzkumy týkající se mj. Euroregionu Beskydy. 

 

Jednou z aktivit plánovaných v rámci projekty byly třídenní workshopy věnující se problematice rozvoje příhraničních oblasti zaměřené na následující oblasti: lidé, kultura, vzdělávání, přeshraniční spolupráce, podnikání, apod. Během workshopů experti a odborníci z praxe projednali strategické oblasti přeshraniční spolupráce, které vyžadovaly hloubkovou analýzu v rámci polsko-českých vědeckých výzkumů. Workshopů se zúčastnilo cca 20 Poláků a cca 10 Čechů, zástupců Akademie WSB a VŠB TU Ostrava.

 

Dílny byly vedeny zkušenými moderátory s rozsáhlou vědeckou činností, kteří pomáhali účastníkům se zpracováním metodologie výzkumu pro zvolená témata. Jednotlivé tematické okruhy dílen moderátoři vždy zahájili úvodní přednáškou, dále se konaly tematické prezentace a panelová diskuze mezi účastníky workshopů.

 

Dílny se konaly ve Szczyrku, ve dnech 16. - 18. 05. 2018 a jejich program zahrnoval mj. následující body:

- Workshop:  Výzkum sociálně-ekonomického vývoje v polsko-českém příhraničí - metodologie výzkumu, dobrá praxe, Dr. Blanka Marková, Ostravská univerzita

- Workshop: Propagace výsledků výzkumu - pravidla spolupráce s celosvětovými vědeckými nakladatelstvími, dr hc dr hab. inż. prof. P.Cz. Janusz Grabara, Politechnika Częstochowska 
- Workshop: Mezinárodní výzkumná spolupráce - metodologie výzkumů a propagace jejich výsledků, dr hab. inż. Prof. PCz Sebastian Kot,  Politechnika Częstochowska

- Workshop: Metodologie přeshraničních vědeckých výzkumů - dobrá praxe ze španělsko-portugalského příhraničí v Euroregionu EUROACE

dr Rui Alexandre Castanho, University of Extremadura & University of Evora

- Workshop: Sociální aspekt přeshraničního vědeckého výzkumu - metodologie výzkumu, dobrá praxe, dr hab. Andrzej Kasperek, Uniwersytet Śląski

 

 

 

 

 
 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji