Agenda szkolenia 28-29.03.2019 r.

 


Szkolenie: Bezpieczeństwo niepełnosprawnych dzieci i dorosłych biorących udział w imprezach organizowanych w ramach współpracy szkół.
28-29.03.2019 r., Dębowiec


1 dzień
1. Godz. 10:00
Bezpieczeństwo niepełnosprawnych dzieci i dorosłych biorących udział w imprezach organizowanych w ramach współpracy szkół.
(2 h)
• Działania szkół na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ;
• Zasady organizacji i prowadzenia różnych imprez z udziałem osób niepełnosprawnych;
• Uwagi praktyczne i metodyczne dotyczące prowadzeniu imprez oraz wycieczek
z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
• Ewakuacja w sytuacji kryzysowej z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;

2. Godz. 11:30 przerwa kawowa
3. Godz. 11:45
Prawne aspekty udziału osób niepełnosprawnych w imprezach na pograniczu lub w ramach współpracy szkół - analiza zapisów aktów prawnych
(2 h)
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

4. Godz. 13:15 – 13:45 obiad

5. Godz. 13:45
Bariery czy problemy ?
(1,5 h )
• Obszar niedostosowań architektonicznych, komunikacyjnych, finansowych, społecznych, a także mentalnych wpływających na bezpieczeństwo i komfort życia osób z różnymi niepełnosprawnościami;
• Przeszkody ograniczające osoby niepełnosprawne w osiąganiu stawianego sobie celu;

6. Godz. 14:55
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a gwarancja ochrony
w zapewnieniu pełnego, równego korzystania ze wszystkich praw człowieka
i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne na równi ze wszystkimi innymi obywatelami.
(1 h)

7. Godz. 15:40 – 16:50
Do czego zobowiązuje i co daje ratyfikowanie konwencji w UE?
(1,5 h)
Unia Europejska stoi na stanowisku, iż bariery środowiskowe stanowią dużo większą przeszkodę
w społecznej integracji osób z różnymi dysfunkcjami niż funkcjonalne ograniczenia.
Proces wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością poprzez :
• zmianę przepisów prawnych,
• edukację społeczeństwa,
• przystosowanie infrastruktury w tym turystycznej według zasady „dostępne dla wszystkich”,
• przełamywanie barier mentalnych,
• promocja dobrych praktyk oraz rozwiązań w tym w turystyce oraz sposobach spędzania wolnego czasu;
8. Godz. 18:00 kolacja

 

2 dzień

9. Godz. 10:00
Pojęcie oraz klasyfikacja niepełnosprawności;
(2 h)
• definicja niepełnosprawności (zjawisko niepełnosprawności w Polsce) ;
• kryteria biologiczne i społeczne niepełnosprawności;
• definicje poszczególnych grup osób niepełnosprawnych;

10. Godz. 11:30 przerwa kawowa
11. Godz. 11:45
Pojęcie i zakres rehabilitacji (geneza, cele, zasady)
(2 h)
• rehabilitacja ruchowa;
• rehabilitacja psychologiczna;
• rehabilitacja społeczna;
• rehabilitacja zawodowa;

12. Godz. 13:15 – 13:45 - obiad
13. Godz. 13:45
Podstawy prawa
(1 h)
• elementy prawa obywatelskiego ;
• edukacja osób niepełnosprawnych;
• rynek pracy osób niepełnosprawnych;

14. Godz. 14:30
Asystowanie Osobie Niepełnosprawnej
(2 h)
• rola asystenta w pracy z osobami z różną niepełnosprawnością;

 


15. 16:00
Poradnictwo dla osoby niepełnosprawnej
(1 h)
• źródła wsparcia finansowego;
• poradnictwo zawodowe;
• rola instytucji publicznych oraz NGO w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
• orzekanie o niepełnosprawności;
• uprawnienia osób niepełnosprawnych;
16. 16:45 kolacja

 

 

Panel poprowadzi :
Grzegorz Żymła – pedagog z 25 letnim doświadczeniem zawodowym w działaniach z zakresu rehabilitacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych.

• Dyrektor Śląskiego i Opolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON 2007-2011).
• Ekspert w Wydziale Kontroli - centrala Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie (PFRON 2011).
• Założyciel i Dyrektor Zakładów Aktywności Zawodowej w Mikołowie (2003-2007)
i Samorządowego Zakładu Budżetowego (ZAZ) w Rudzie Śląskiej (2010-2011).
• Wychowawca i terapeuta osób niepełnosprawnych w Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych (2004-2007).
• Prowadzący ćwiczenia i wykłady (kierunek Pedagogika) Wyższa Szkoła Pedagogiczna i. J.Korczaka w Warszawie (2013-2014)i Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej(2012-2014)
• Autor licznych publikacji i wykładowca wielu szkoleń z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych.
• Przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Śląskiego w kadencji 2008- 2012 i sekretarz Rady (kadencja 2012-2016).
• Koordynator ds. badań i testowania (POKL 2.2.1) Centrum Asystentury Społecznej - model wsparcia OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych(2012-2015);
• Prezes Zarządu Fundacji Teatru Grodzkiego – organizatora Centrów Integracji Społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej;
• Ekspert rynku pracy osób niepełnosprawnych – realizacja projektów zatrudniania osób niepełnosprawnych w spółkach prawa handlowego na terenie całej Polski.
• Członek prezydium Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych przy śląskim ROPS (od 2016);
• Członek Krajowej Sieci Reintegracji (od 2018);
• Członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej przy Marszałku Województwa Śląskiego (od 2018);

 

Pobierz agendę

 

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji