O projekcie

Uzasadnienie projektu

 

Na obszarze pogranicza polsko-słowackiego funkcjonowanie oświaty na poziomie podstawowym i średnim podlega bezpośrednio administracji samorządowej.To samorządy wpływają na kształt polityki oświatowej pogranicza oraz współpracę szkół pogranicza. Dzieci i młodzież to osoby, które będą w przyszłości odpowiedzialne za polsko-słowacką współpracę na pograniczu. Dlatego szczególnie ważne jest, aby już od najmłodszych lat kształcić w mieszkańcach pogranicza potrzebę bezpiecznej i pełnej tolerancji współpracy polsko-słowackiej. Przykładowo w powiecie żywieckim w roku szk. 2016/2017 funkcjon. 75 szkół podstaw. Z 9699 uczniami (w tym 2 szkoły specjalne–49 uczn.), 45 gimnazjów-4575 uczn. (w tym 2 szkoły 8 / 28 specjalne–48 uczn.) i 35 szkół ponadgim. i policealnych-5917 uczn. Taka ilość szkół, uczniów i nauczycieli wymaga od pracowników JST pracujących w obszarze oświaty olbrzymiej wiedzy i zaangażowania. Współpraca szkół pogranicza będzie utrudniona z uwagi na reformę oświaty w Polsce związaną z likwidacją gimnazjów. Umożliwienie uczniom przebywania w międzynarodowym środowisku, uczestniczenia w polskosłowackich imprezach sportowych, kulturalnych czy edukacyjnych jest kluczowym elementem uwrażliwienia młodych mieszkańców pogranicza na różnorodność kulturową i potrzebę tolerancji względem osób innych narodowości, środowisk, czy niepełnosprawności. Aby zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczną naukę konieczne jest właściwe od strony formalnej, prawnej i organizacyjnej zorganizowanie współpracy nie tyle przez samych nauczycieli co przez jednostki samorządowe i ich pracowników. Współpraca szkół, ze względu na udział osób niepełnoletnich, wymaga szczególnych środków bezpieczeństwa, zarówno od strony prawnej jak i organizacyjnej. Uczelnie przeprowadziły rozeznanie sytuacji problemowych w polskich i słowackich samorządach na pograniczu (m.in. Lipovski Mikulas, Klin, Cadca, Jeleśnia, Świnna, Żywiec, Czernichów). Pracodawcy samorządowi wskazywali następujące problemy: pracownicy samorządowi odpowiedzialni za oświatę nie posiadają wystarczającej wiedzy o wymogach prawnych i organizacyjnych w zakresie współpracy szkół pogranicza. Mają oni wiedzę w zakresie prawodawstwa krajowego, nie znając jednocześnie uwarunkowań w kraju sąsiada. Mieszkańcy pogranicza-pracownicy samorząd, aby w odpowiedni sposób kierować współpracą szkół pogranicza, muszą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie prawodawstwa w kraju sąsiada. Innym kluczowym elementem współpracy szkół pogranicza jest edukacja w zakresie udziału osób niepełnosprawnych w takiej współpracy. Istnieje wiele drobnych różnic funkcjonujących w obu krajach. Jeden z przedstawicieli samorządu wskazał, iż w Polsce nie ma wymogu zakładania kasku podczas jazdy na rowerze, natomiast na Słowacji jazda bez kasku jest zabroniona. Edukacja pracowników administracji samorządowej pozwoli na ujednolicenie wymogów współpracy szkół na pograniczu, nie tylko między placówkami polskimi i słowackimi, ale także zniweluje różnice między placówkami krajowymi.

 

Cel ogólny

 

Celem mikroprojektu jest podniesienie poziomu i wzrost jakości edukacji (specjalistycznej i zawodowej) w zakresie bezpiecznej i tolerancyjnej współpracy szkół na pograniczu polskosłowackim. Cel zostanie osiągnięty poprzez przeszkolenie co najmniej 60 (w tym 96 miejsc szkoleniowych) dorosłych mieszkańców pogranicza polsko – słowackiego (pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych) w okresie 01.12.2018r. do 31.10.2019r. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poszerzenie oferty edukacyjnej oraz zwiększenie liczby osób uczestniczących w mikroprojektach na rzecz uczenia się prze całe życie, które umożliwią im zdobycie wiedzy specjalistycznej i naukę zawodu. Uczestnicy mikroprojektu zdobędą wiedzę w zakresie prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa młodzieży po obu stronach pogranicza, bezpieczeństwa w zakresie organizacji wycieczek i imprez po obu stronach pogranicza oraz bezpieczeństwa niepełnosprawnych dzieci i dorosłych biorących udział w imprezach na pograniczu lub w ramach współpracy szkół. Będzie to wiedza teoretyczna i praktyczna, która będzie promowana także wśród mieszkańców pogranicza. Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa na pograniczu przyczyni się do zapobiegnięcia zjawiska wyludniania się pogranicza, w szczególności odpływu ludzi młodych i w wieku produkcyjnym, którzy obecnie rozważają możliwość przeprowadzki z uwagi na niski poziom poczucia bezpieczeństwa na obszarze pogranicza. Projekt pośrednio przyczyni się do generowania nowych miejsc pracy przy realizacji imprez międzyszkolnych na pograniczu, których liczba może się zwiększyć dzięki realizacji projektu. Powstały program szkoleń odpowiada na realne zapotrzebowanie pracodawców pogranicza (jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych). 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji