Personel projektu

 Vladimír Benedik, (Mgr. Ing., Ph.D.) ukończył:
• Wydział Nauk o Drewnie i Technologii Politechniki w Zwoleniu na kirunku studiów 8.3.1. Ochrona osób i mienia przed ogniem (Ing, PhD.),
• Wydział Prawa Uniwersytetu Matej Bel w Bańskiej Bystrzycy na kierunku studiów 3.4.1 Prawo (Mgr.)
Obecnie pracuje na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Żylinie jako adiunkt w Katedrze Zarządzania Kryzysowego, gdzie  również wykłada na kierunkach Zarządzanie kryzysowe, Politologia, Relacje prawne sytuacji kryzysowych, Ochrona ludności oraz praktyka profesjonalna.

W ramach profilowania naukowego śledzi wiele tematów naukowych, w tym ochronę ludzi jako ochrona cywilna, ochrona przeciwpożarowa oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Otrzymał certyfikat edukacji o ogólnokrajowej ważności przepisów dotyczących chemikaliów (2011), Bezpieczna praca z substancjami chemicznymi (2011), Specjalista ds. Ochrony przeciwpożarowej (2015), Podstawowe przygotowanie członka jednostki straży pożarnej (2016), Kompetencje zawodowe w dziedzinie ochrona ludności (2016) oraz bezpieczeństwo i higiena pracy (2018).

Członek zespołu badawczego projektów:
• Oddziaływanie składników drewna i wysokich temperatur podczas tłoczenia kompozytów drzewnych i ich wpływ na tworzenie się kompozytów zapobiegających zmianom chemicznym w składzie prasowanych cząstek drewna i eliminacji ryzyka pożaru
• Potencjał odporności drzewostanów dotkniętych naturalnymi i antropogenicznymi czynnikami stresowymi w lasach górskich
• Model oceny efektywności ekonomicznej środków przeciwpożarowych

 

Vladimír Benedik, (Mgr. Ing., Ph.D.) [Male] 

graduated from:

•Faculty of Wood Sciences and Technology of the Technical University in Zvolen in the field of study 8.3.1. Protection of Persons and Property against Fire (Ing, PhD.), 

•Faculty of Law of the Matej Bel University in Banská Bystrica in the field of study 3.4.1 Law (Mgr.) 

Currently works at the Faculty of Security Engineering of the University of Žilina as an assistant professor at the Department of Crisis Management, where also participates in the teaching of the subject Crisis Management, Politology, Legal Relationship of Crisis Situations, Protection of the Population and Professional Practice. 

Within the framework of scientific profiling, he follows many scientific themes, including the protection of people as civil protection, fire protection and occupational health and safety.
Received a certificate of education with a nationwide validity of Chemicals legislation (2011), Safe work with chemical substances (2011), Fire protection specialist (2015), Basic preparation of the fire brigade unit member (2016), Professional competence in the field of civil protection (2016) and Occupational health and safety (2018). 

Member of the research team of the projects: 

•Interaction of the Components of Wood and High Temperatures during Pressing of Wood Composites and its Effect on the Formation of Composites Avoiding the Chemical Changes in Composition of Pressed Wood Particles and Elimination of the Fire Risk 

•The resistance potential of forest stands affected by natural and anthropogenic stress factors in mountainous forests

•Model of evaluation of the economical effectiveness of fire prevention measures
 

 Inż. Alexander Kelíšek, PhD. (ur. 12 października 1982 r.) jest adiunktem w Departamencie Zarządzania Kryzysowego FBI.
Naucza przedmioty, takie jak:
• Ekonomia
• Małe i średnie przedsiębiorstwa,
• Sytuacje kryzysowe w ekonomii
• Statystyki dla menedżerów.
W przeszłości uczył kursów zarządzania finansami i zarządzania kryzysowego.
W ramach swojej kariery zawodowej ukończył kilka kursów zawodowych i jest posiadaczem certyfikatu sieci neuronowej w systemie oprogramowania Statistica.
W swojej działalności badawczej zajmuje się głównie kwestią oceny ryzyka w przedsiębiorstwach, bezpieczeństwem ekonomicznym na wszystkich poziomach społeczeństwa oraz ekonomicznymi konsekwencjami katastrof.
Od 2007 roku jest członkiem zespołów badawczych kilku krajowych i zagranicznych projektów różnych programów grantowych (MVTS, VEGA, APVV i ESF).

 

Ing. Alexander Kelíšek, PhD. (born: October 12, 1982) is an assistant professor at the FBI Department of Crisis Management.
In terms of teaching, he participates in securing subjects of an economic nature, such as:
• Economics
• Small and medium-sized enterprises,
• Crisis situations in economics
• Statistics for managers.
In the past, he taught courses in Financial Management and Crisis Management.
As part of his professional career he has completed several professional courses and is a holder of the Neural Network Certificate in the Statistica software system.
In his research activities, he deals mainly with the issue of risk assessment in enterprises, economic security at all levels of society and the economic consequences of disasters and catastrophes.
Since 2007 he has been a member of research teams of several domestic and foreign projects of various grant schemes (MVTS, VEGA, APVV and ESF).

 

 

 

 

 doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.
Urodzony: 26 marca 1949 r., Profesor nadzwyczajny na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Żylinie, Departament Zarządzania Kryzysowego.
Ukończył:
• Akademia wojskowa w Bratysławie
• Wojskowa szkoła pedagogiczna - kierunek psychologia - Mgr psychologii
• Wydział Filozoficzny uniwersytetu Safarik w Preszowie - mgr andragogiki
• Wydział Zarządzania UK Bratislava - doktorat z zarządzania
• Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa w Żylinie - docent w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego
Jest lektorem zagadnień związanych z zarządzaniem i bezpieczeństwem publicznym:
• Wprowadzenie do zarządzania kryzysowego
• Zarządzanie
• Techniki menedżerskie
• Usługi publiczne i organizacje non-profit
• Organizacja pracy menedżera
Uczestniczy także w kilku kursach zawodowych (ochrona ludności, zarządzanie kryzysowe) i jest posiadaczem certyfikatu kompetencji zawodowych w ochronie ludności.
W swojej działalności badawczej zajmuje się głównie kwestią zarządzania, zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej.
Był członkiem zespołów badawczych kilku krajowych i zagranicznych projektów różnych programów grantowych.

 

doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.
Born: March 26, 1949, associated professor at the Faculty of Security Engineering of Žilina University, Department of Crisis Management.
Graduated from:
• Military Academy in Bratislava
• Military pedagogical school – field of study Psychology – Mgr of Psychology
• Philosophical Faculty of Safarik university in Prešov – Mgr of Andragogy
• Faculty of Management UK Bratislava – PhD in Management
• Faculty of Security Engineering in Žilina – docent in Public Security
He is a lector of managerial and public security subjects:
• Introduction to Crisis Management
• Management
• Managerial Techniques
• Public services and non-profit organizations
• Organisation of Manager´s Work
He also participates in several professional courses (civil protection, crisis management) and is a holder of the Certificate in Professional Competencies in Civil protection.
In his research activities, he deals mainly with the issue of management, crisis management, crisis communication.
He has been a member of research teams of several domestic and foreign projects of various grant schemes.

 

 

 

 
 Edyta Nowak-Żółty – Doktor nauk humanistycznych, Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB, nauczyciel akademicki. Dyplomowany coach i tutor akademicki.

 

 Edyta Nowak-Żółty – PhD in Humanities, Deputy Dean of the WSB University Branch in Cieszyn, academic teacher. Certified coach and academic tutor.
 dr Bogusław Wyleciał - wykładowca Akademii WSB, od 2013 roku Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Żywcu. Prowadzi zajęcia z zakresu promocji zdrowia, pierwszej pomocy przedmedycznej, wychowania fizycznego.

Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie, studia podyplomowe z zarządzania w jednostkach samorządowych i podległych, zarządzania w oświacie.

Posiada 40-letnie doświadczenie pracy pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany, instruktor sportów walki, ratownik WOPR.

   

Bogusław Wyleciał, PhD - lecturer at the WSB University, from 2013 Dean of the WSB University Branch in Żywiec. He conducts classes in the field of health promotion, premedical first aid, physical education.

He graduated from the University of Physical Education in Krakow, post-graduated studies in management in local and subordinate units, and education management.

He has 40 years of teaching experience, is a certified teacher, martial arts instructor, WOPR lifeguard.

Emerytowany pułkownik, profesor inż. Milan SOPÓCI, profesor Akademii WSB, ukończył między innymi: Akademię Wojskową w Brnie, Akademię Wojskową w Kijowie, kursy Akademii Wojskowych w Ypenburg (NL), Cornwalis (KANADA) Oberamergau (NIEMCY) Budapeszcie ( WĘGRY). Podczas służby wojskowej pełnił funkcję dowódcy pułku rakietowego obrony powietrznej, szefa wydziału Akademii Wojskowej w Liptowskim Mikulaszu, dziekana Wydziału Obrony Powietrznej. Pracował 4 lata jako ekspert w NADC (Komitet Obrony Powietrznej NATO), 4 lata w RTO - SCI (organizacja technologii badawczej - w integracji koncepcji systemu panelowego). Opublikował ponad 300 książek i artykułów związanych z polityką obronną, perspektywami rozwoju sił zbrojnych i przywództwem.

 

Colonel (ret) professor, Eng. PhD. Milan SOPÓCI,  professor of the University in Dąbrowa Górnicza, Poland, He completed education among others in: Military Academy in Brno, Military Academy in Kyjev, courses in Military Academies in Ypenburg (NL), Cornwalis (CANADA) Oberamergau (GERMANY) Budapest (HUNGARY). During the military service he served as commander of Air Defence missile regiment, head of department in Military Academy in Liptovský Mikuláš, dean Faculty of Air Defence. He worked 4 years as expert in NADC (Nato Air Defence Committee), 4 years in RTO – SCI (Research technology organization – in panel System concept integration) . He has published more than 300 books and papers related to defense policy, armed forces development perspectives, and leadership.


dr Bogusław Wyleciał

Wykładowca Akademii WSB, od 2013 roku Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Żywcu. Prowadzi zajęcia z zakresu promocji zdrowia, pierwszej pomocy przedmedycznej, wychowania fizycznego.

Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie, studia podyplomowe z zarządzania
w jednostkach samorządowych i podległych, zarządzania w oświacie.

Posiada 40-letnie doświadczenie pracy pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany, instruktor sportów walki, ratownik WOPR.    

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji