Publikacje / Publications

Nadesłane teksty w języku polskim i/lub angielskim, po pozytywnych recenzjach będą publikowane w: / Sent texts in Polish or English, after positive reviews will be published in:

1) Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB - polish and english

(dyscyplina należąca do dziedziny nauk: humanistycznych, społecznych, teologicznych – 100 pkt – pozostałe dziedziny naukowe – 80 pkt);

>>Wymagania edytorskie<<

 

2) "Forum Scientiae Oeconomia" - english

(lista B MNiSW, 20 pkt., indeksowane w bazach: Arianta, BazEkon, Erih Plus,

CEEOL, CEJSH, ERIH PLUS, EBSCO, DOAJ - Directory of Open Access Journals, BazEkon,

ARIANTA, Google Scholar, Index Copernicus, PBN - Polska Bibliografia Naukowa)

(publikacja w języku angielskim, artykuły zakwalifikowane na podstawie recenzji);

 >>Wymagania edytorskie<< 

 

 

Zgłoszenia publikacji / Publications request

Teksty należy nadsyłać na skrzynkę mailową mlis@wsb.edu.pl do 30 czerwca 2020 r.


W treści wiadomości mailowej prosimy również wskazać preferowane czasopismo lub monografię, a format opracowania dostosować do wymogów opisanych powyżej.


Texts should be sent to the mailbox mlis@wsb.edu.pl no later than 30 of June 2020 r.

 

In the body of the email, please also indicate your preferred journal or monograph, and the format of the study should be adapted to the requirements described above.

 

 

 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.01.2019 r. Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB znalazło się na pierwszym poziomie (80 pkt) listy wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji