Regulamin

Regulamin


I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Transporcie Kolejowym z dnia 18 sierpnia 2016 r.

 

§ 1. Cel


I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Transporcie Kolejowym, zwany dalej Konkursem, jest przedsięwzięciem o zasięgu krajowym, którego zadaniem jest:


1) wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych  z całej Polski;
2) zdobycie wiedzy przydatnej podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie: technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik automatyk sterowania ruchem kolejowym;
3) promocja kształcenia w obszarach związanych z transportem i infrastrukturą kolejową;
4) pobudzenie zainteresowania tematyką transportu kolejowego;
5) wymiana doświadczeń zawodowych;
6) współpraca między podmiotami kształcącymi w zawodach wymienionych
w pkt 2.

 

§ 2. Organizator


Organizatorem Konkursu jest Katedra Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej. Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem Konkursu nadzór sprawuje Komitet Organizacyjny Konkursu powołany przez Organizatora.

 

§ 3. Uczestnicy


Uczestnikami Konkursu są uczniowie oraz słuchacze szkół ponadgimnazjalnych, kształcący się w zawodach: technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz zainteresowani wyżej wymienioną tematyką. Dopuszczalna liczba uczestników z każdej szkoły to minimalnie 3, maksymalnie 5 uczniów (w tym opiekun).


§ 4. Zasady


1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:


1) pierwszy etap Konkursu trwa dwa tygodnie, w okresie od 3 do 17 października
2016 r. w macierzystej szkole uczniów. Uczestnicy mają za zadanie przygotować pracę o tematyce związanej z transportem kolejowym w jednej z następujących kategorii: I - projekt znaczka pocztowego, II - fotografia, III - projekt talerza dekoracyjnego. Autorzy najlepszych prac, wskazani przez Szkolną Komisję Konkursową, przejdą do drugiego etapu Konkursu – finału. Każda szkoła może wytypować tylko jeden zwycięski zespół. Zespoły finałowe należy zgłaszać do dnia 30 października 2016 r.


2) finał Konkursu odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Do finału trafiają grupy uczniów, którzy wygrali pierwszy etap. Uczestnicy mają za zadanie indywidualnie w czasie 90 minut rozwiązać test jednokrotnego wyboru, który będzie składał się z 25 pytań zamkniętych. Zakres testu koncentruje się na zagadnieniach związanych z kształceniem na kierunkach: technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.


2. Werdykt jest wynikiem oceny projektu z etapu pierwszego i oceny uzyskanej z testu
finałowego.


3.  Skład Szkolnej Komisji Konkursowej w szkole macierzystej określany jest indywidualnie przez Dyrektora Szkoły.


4. Wyniki testu będą sprawdzane komputerowo w czasie rzeczywistym, natomiast zaprezentowane na ekspozycji prace finałowe będą oceniane przez Komitet Organizacyjny Konkursu, który kieruje pracami związanymi z organizacją i przeprowadzaniem konkursów, zgodnie
z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.


5. Kryteria oceny prac konkursowych w obydwu etapach są następujące:


1) estetyka i wygląd wizualny;
2) nowatorskie ujęcie tematu;
3) oryginalna szata graficzna;
4) zrozumiały język przekazu;
5) przejrzystość.


6. Kryterium oceny testu wiedzy stanowi największy procent uzyskanych poprawnych odpowiedzi.
7. Werdykt Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest ostateczny.
8.  Koszty dojazdu oraz ewentualnych noclegów pokrywają szkoły macierzyste, których uczniowie są uczestnikami Konkursu.

 


§ 5. Zgłoszenia


Szkoła zainteresowana udziałem zgłasza kandydatów do I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Transporcie Kolejowym w terminie do dnia 30 września 2016 r. poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Katedry Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej www.wsb.edu.pl/kts w formie elektronicznej, na adres: konkurstransport@wsb.edu.pl.


§ 6. Laureaci i nagrody


1. Ogłoszenie werdyktu Komitetu Organizacyjnego Konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej około godziny 14.00.
2. Nagrodami głównymi w Konkursie są:


1) I miejsce - Złoty Indeks na studia inżynierskie, uprawniający do podjęcia studiów na kierunku Transport w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej;
2) II miejsce i III miejsce - staż lub praktyka w firmie z branży kolejowej.


3. Organizator przewiduje również dodatkowe nagrody rzeczowe ufundowane przez partnerów / sponsorów Konkursu.
4. Szczegóły dotyczące nagród zostaną przekazane uczestnikom w dniu 15 listopada 2016 r.
5. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające uczestnictwo
w Konkursie.


§ 7. Sprawy ogólne


1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w szczegółowym programie finałowym Konkursu.
2. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2016 r. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji