Informacje

Inżynieria zarządzania

 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku inżynieria zarządzania Wydziału Zamiejscowego w Krakowie jest specjalistą łączącym wiedzę i umiejętności menedżerskie z kompetencjami technicznymi. Kluczową umiejętnością absolwentów tej specjalności jest zdolność rozumienia i kojarzenia problemów ekonomicznych z uwarunkowaniami technicznymi.

 

Dzięki temu specjalista inżynierii zarządzania podejmuje racjonalne decyzje zarządcze w oparciu o zrozumiałą dla niego wiedzę, nie tylko z zakresu teorii i praktyki zarządzania ale również z uwzględnieniem złożonych aspektów technicznych. W swojej pracy wykorzystuje szeroki warsztat pracy inżyniera i ekonomisty, w tym modele i metody optymalizacyjne, symulacyjne i statystyczne. Absolwent studiów I stopnia na kierunku inżynieria zarządzania wykazuje się - zdobytą w realnym środowisku pracy - wiedzą z zakresu zarządzania i dyscyplin technicznych powiązanych z zarządzaniem, w szczególności:


•    dotyczącą zasad organizacji procesów i zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie,
•    z zakresu uwarunkowań technicznych i technologicznych funkcjonowania przedsiębiorstwa i ich wpływu na podejmowane decyzje zarządcze,
•    niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględnienia w praktyce inżynierskiej,
•    specjalistyczną w wybranym przez siebie obszarze inżynierii zarządzania.

 

W zakresie umiejętności absolwent kierunku:


- posiada umiejętności zarządzania zasobami i procesami w przedsiębiorstwie na średnim i wyższym szczeblu menedżerskim,
- posiada umiejętności wykorzystania wiedzy technicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
- potrafi wdrażać zintegrowane systemy zarządzania i projekty w przedsiębiorstwie,
- potrafi korzystać z nowoczesnych technologii informatycznych wspomagających procesy podejmowania decyzji, a także zastosować metody prognozowania i symulacji procesów w przedsiębiorstwie,
- posiada umiejętność planowania i sterowania działalnością produkcyjną,
- posiada umiejętność projektowania i modelowania procesów produkcyjnych,

- wykazuje się umiejętnością integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu dokonywania całościowej diagnozy sytuacji.

 

Ukończenie studiów I stopnia na kierunku inżynieria zarządzania pozwala na uzyskanie przez absolwenta kompetencji społecznych wyrażających się w:

 


- zdolności i gotowości dalszego uczenia się, zapewniającej rozwój osobisty oraz pozwalającej kontynuować studia na II poziomie kształcenia,

- świadomości osobistej,

- odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim.

W ramach studiów student dokonuje wyboru spośród następujących specjalności:

 

•    zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
•    inżynier jakości;
•    menedżer projektu;
•    logistyka i transport.

Artykuły

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Absolwent specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy posiada wiedzę z zakresu:

-        aktualnych rozwiązań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji,

-        prawa pracy i innych aktów prawnych bhp,

-        metod oceny i zwalczania zagrożeń,

-        metod badania wypadków i chorób zawodowych,

-        organizacji pracy służby bhp,

-        zarządzania ryzykiem technicznym i zawodowym,

-        zasad udzielania pierwszej pomocy.

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

czytaj więcej o Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Inżynier jakości

Absolwent specjalności Inżynier jakości posiada wiedzę z zakresu:

-        metod i narządzi wykorzystywanych w zarządzaniu jakością,

-        norm zarządzania jakością,

-        branżowych systemów i standardów zarządzania jakością,

-        systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,

-        metod auditu i certyfikacji systemów zarządzania oraz roli i funkcji auditora ds. jakości,

-        statystycznego sterowania procesami,

-        zarządzania ciągłością biznesu.

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

czytaj więcej o Inżynier jakości

Menedżer projektu

Absolwent specjalności menedżer projektu zna najnowsze trendy dostosowywania organizacji do zmiennych wymagań klienta i tworzenia elastycznych, zmiennych zespołów projektowych do szybkiego, efektywnego, taniego działania na czas. Poprzez przekaz nowoczesnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji złożonych zadań w zespole projektowym przygotują studentów do pełnienia funkcji kierownika projektu. Zajęcia zawierają m.in. elementy metodyki PRINCE2, metodyki PMBOK (PMI - Project Management Institute), metodyki Agile Project Management i komputerowego wspomagania zarządzania projektami z wykorzystaniem aplikacji MS Project.

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

czytaj więcej o Menedżer projektu

Logistyka i transport

Absolwent specjalności Logistyka i transport posiada interdyscyplinarne umiejętności, wynikające z połączenia kompetencji inżynierskich i technicznych z wiedzą ekonomiczną. Absolwent specjalności posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu specyfiki logistyki produkcji, podstaw zarządzania przedsiębiorstwem transportowym, projektowania systemów logistycznych, rozwiązywania problemów logistycznych dotyczących prognozowania i zarządzania zapasami, prawidłowości i instrumentów rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznych oraz specyfiki spedycji krajowej i międzynarodowej.

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

czytaj więcej o Logistyka i transport 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji