Regulamin zawodów

REGULAMIN MIĘDZYPOKOLENIOWYCH ZAWODÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
AWSB WINTER CUP 2020 r.

o Puchar Rektora Akademii WSB
Wisła-Cieńków, 9 luty 2020 r.

 

1. Organizator zawodów:

- Akademia WSB
- Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z.o.o. (pomiar czasu, zabezpieczenie medyczne)

- Stowarzyszenie Studentów i Absowlentów Akademii WSB

- Zarząd Kllub Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.


2. Cel zawodów.

Celem zawodów jest popularyzacja narciarstwa w środowisku akademickim w kraju oraz za granicą.

 

3. Miejsce i termin zawodów.

Zawody odbędą się 9.II.2020 r. (niedziela) w Wiśle (wyciąg narciarski Wisła-Cieńków).

 

4. Konkurencje

slalom gigant - jeden przejazd

 

5. Sposób przeprowadzenia zawodów.

- Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz osoby, które nie ukończyły 18 roku życia będące w trakcie zawodów pod opieką wychowawcy/opiekuna prawnego i nie były czynnymi zawodnikami w ciągu ostatnich 3 lat. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizatorzy zalecają ubezpieczenie się od NNW.
- Sprawdzenie trasy odbędzie się w dniu zawodów, od godz. 9:00 do godziny 9:45, ześlizgiem lub podchodzeniem od dołu stoku. Jazda po trasie przez światło bramki grozi dyskwalifikacją zawodnika. Zawodnicy w trakcie sprawdzania trasy przejazdu muszą mieć założone numery startowe.
- Numery startowe zostaną przydzielone zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Narciarskiego.
- O zwycięstwie w zawodach decyduje czas poprawnego przejazdu trasy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

6. Zgłoszenia i opłaty uczestników

1. Zgłoszenia zawodników biorących udział w zawodach przyjmowane będą do dnia 5.II.2020 r. (on-line lub Centrum Kształcenia Ustawicznego WSB, p. 016 p. Dominik Penar tel. 32 295 93 15) oraz w dniu zawodów na stoku Wisła-Cieńków, jeżeli liczba zgłoszonych zawodników do dnia 9 lutego nie przekroczy 50 osób.
2. Zgłoszenia należy składać w formie kwestionariusza, którego wzór znajduje się na stronie internetowej www.wsb.edu.pl/wintercup w zakładce zgłoszenia lub w Centrum Kształcenia Ustawiczenego WSB (p. Dominik Penar, tel. 32 295 93 15).
3. O wpisaniu na listę startową będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
4. Za potwierdzenie zgłoszenia uznaje się dostarczenie do siedziby WSB wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w wysokości dorośli: 35 zł + VAT, dzieci i słuchacze UTW AWSB: 20 zł + VAT.
5. Każdy uczestnik osobiście będzie musiał potwierdzić uczestnictwo w zawodach na 30 minut przed ich rozpoczęciem w specjalnym do tego celu przygotowanym punkcie.
6. Jednocześnie osoba potwierdzająca swoje uczestnictwo, w dniu zawodów, otrzyma specjalny „PAKIET ZAWODNIKA", który będzie zawierał:
- numer startowy ( do zwrotu po zakończeniu zawodów),

- karnet na sieć wyciągów Cieńków (4 wjazdy na wyciągu-krzesełkowym lub 12 wjazdów na wyciągu orczykowym)

- ubezpieczenie NNW

- udział w zawodach (elektroniczny pomiar czasu, zabezpieczenie przez grupę ratownictwa medycznego)


7. Zgłoszenia zawodników będą przyjmowane od dnia 25.I.2020 r. do dnia 5.II.2020 r. (oraz dodatkowo w dniu zawodów z zastrzeżeniem 6.1. - decyduje kolejność zgłoszeń, warunkiem jest uiszczenie opłaty )

 

7. Grupy zawodników

a) Chłopcy: 6-8 lat oraz 9-12 lat (Uniwersytety Dziecięce)

b) Dziewczynki: 6-8 lat 9- 12 lat (Uniwersytety Dziecięce)

c) Szkoła średnia: Kobiety
d) Szkoła średnia: Mężczyźni
e) Uczelnie wyższe: Kobiety
f) Uczelnie wyższe: Mężczyźni

g) Kategoria VIP: przedstawiciele władz uczelni, władz samorządowych, przedsiębiorców, zaproszeni goście

h) studia MBA: Kobiety oraz Mężczyźni

 

8. Postanowienia końcowe

a) Start zawodników na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

b) O przydziale do danej kategorii decyduje rok urodzenia. Organizatorzy przyjmują ustne oświadczenia o wieku zawodników, jednakże zastrzegają sobie prawo zażądania od zawodnika okazania dokumentu poświadczającego datę urodzenia. W wypadku stwierdzenia niezgodności oświadczenia o wieku z dokumentem zawodnik zostaje zdyskwalifikowany. Dopuszcza się możliwość startu zawodników w wyższej kategorii wiekowej niż wynika to z wieku zawodnika (z zachowaniem podziału na grupy kobiet i mężczyzn).

c) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia grup wiekowych, jeśli do startu w danej grupie zgłosi się mniej niż 6. zawodników.

d) Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

e) Organizatorzy zawodów nie biorą odpowiedzialności na wypadek zniszczenia lub kradzieży sprzętu zawodników.

f) Osoby niepełnoletnie startujące w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

g) Zawodnicy startują tylko w numerach startowych otrzymanych od organizatora (po przejechaniu slalomu zobowiązani są do oddania numeru startowego; nie wypełnienie tego warunku dyskwalifikuje zawodnika).

h) O kolejności startu grup decyduje jury zawodów.
i) Organizator zapewnia obecność grupy ratownictwa medycznego w czasie zawodów.
j) Kwestie sporne oraz ewentualne protesty rozstrzyga jury zawodów w składzie: Kierownik zawodów, sędzia główny, kierownik startu i kierownik mety.
k) Składane protesty rozpatrywane będą przez Organizatorów, po uiszczeniu kwoty w wysokości 100,00 zł do biura zawodów.
l) Uczestnicy mistrzostw zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na mistrzostwach,
ł) Zabrania się wnoszenia i posiadania broni, innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 

9. Ogłoszenie wyników

Uroczyste zakończenie Międzynarodowego Turnieju AWSB WINTER CUP 2020, połączone z ogłoszeniem oficjalnych wyników i rozdaniem nagród odbędzie się 9.II.2020 r. o godz. 14.00 przy stacji dolnej wyciągu Wisła-Cieńków.

10. Obowiązki uczestników jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu, Planu zawodów oraz zaleceń Organizatorów.

11. Szczegółowe informacje:

Akademia WSB,
Dominik Penar- tel. 32 295 93 15
e-mail: dpenar@wsb.edu.pl

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie oraz zmianę terminu lub miejsca zawodów ze względu na warunki śniegowe do 3 dni przed terminem zawodów. Interpretacja postanowień należy do organizatorów.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Komitet Organizacyjny

 

  

Nasi partnerzy

Akademia WSB

ul. Cieplaka 1C

41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 32 295 93 15

e-mail: dpenar@wsb.edu.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji