Informacje

Vital Source - dostęp do anglojęzycznych e-booków

Vital Source - dostęp do anglojęzycznych e-booków

Więcej informacji w zakładce Bazy elektroniczne - Vital Source

Bazy Elektroniczne

Bazy Elektroniczne

Zapraszamy do korzystania z baz zakupionych dla naszej instytucji. Można z nich korzystać na kilkunastu rozmieszczonych w Bibliotece stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu oraz w sieci Uczelnianej. 

 

Wirtualna Biblioteka Nauki

 

 

 

Wirtualna Biblioteka Nauki

Umożliwia i oferuje bezpłatny dostęp do najważniejszych światowych zasobów wiedzy - do elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. WBN stanowi instotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważną pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.


Umożliwia dostęp do naukowych baz danych dostępnych na serwerach wydawców oraz serwerach ICM.

 

W skład licencji krajowej wchodzą: EBSCOhost, Elsevier, SpringerLink, Scopus, Web of Science, InCites, SciVal, Wiley Online Library, Nature i Science.


Dostęp do baz z komputerów domowych jest możliwy za pomocą ustawień Proxy, instrukcja dostępna TUTAJ. Prosimy o mail na adres: biblioteka@wsb.edu.pl w celu uzykania hasła. 

 

EBSCOhost 

Zbiór pełnotekstowych wielodziedzinowych baz danych (głównie anglojęzycznych) z zakresu nauk: ścisłych, humanistycznych, społecznych, psychologii, edukacji, nauk ekonomicznych, zarządzania, biznesu, informatyki, techniki, biologii, chemii, fizyki, nauk medycznych i wielu innych. Rejestruje zawartość czasopism naukowych (około 8 tys. tytułów), książek, raportów itp., a także materiały audiowizualne.


Platforma umożliwia m.in. dostęp do baz:

 

Academic Search Ultimate - zbiór recenzowanych naukowo pełnotekstowych czasopism, w tym indeksowanych w wiodących indeksach cytowań. Baza zawiera teksty z różnych dziedzin: astronomii, antropologii, biomedycyny, inżynierii, zdrowia, prawa, matematyki, farmakologii, zoologii i wielu innych;
 
Agricola - bibliograficzna baza danych z zakresu nauk rolniczych uwzględniająca artykuły z czasopism naukowych, monografii, dysertacji doktorskich, patentów, oprogramowań, materiałów audiowizualnych i raportów technicznych;
 
Business Source Ultimate - pełnotekstowa i bibliograficzna baza danych rejestrująca artykuły z czasopism ekonomicznych, gospodarcznych i finansowych (nawet od 1886 r.). Zawiera informacje historyczne oraz dotyczące aktualnych trendów w biznesie;
 
ERIC - baza zawiera ponad 1,3 mln rekordów oraz odnośników do pełnych tekstów czasopism z zakresu pedagogiki i edukacji od 1996 r.;
 
European Views of Americas (1493-1750) - bibliograficzna baza danych opracowana we współpracy z biblioteką John Carter Brown Library na podstawie kolekcji „European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to the Americas, 1493-1750”.  Baza powstała z myślą o osobach zainteresowanych dostępem do tekstów poświęconych Ameryce pisanych przez Europejczyków w latach 1493-1750. Zawiera ponad 32.000 pozycji i obejmuje historię europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa;
 
GreenFILE - bibliograficzna baza danych rejestrująca artykuły z czasopism naukowych (również Open Access) z zakresu ekologii i ingerencji człowieka w środowisko naturalne;
 
Health Source (Consumer Edition) - dostęp do 80 tytułów magazynów naukowych i popularno-naukowych z zakresu nauki o zdrowiu, sportu oraz medycyny;
 
Health Source (Nursing/Academic Edition) - baza oferuje pełne teksty artykułów z ponad 550 czasopism medycznych;
 
Library, Information Science & Technology Abstracts - abstraktowa baza danych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oferuje dane dotyczące: bibliotekarstwa, katalogowania, wyszukiwania informacji, zarządzania wiedzą i in.;
 
MasterFILE Premier - multidyscyplinarna baza danych zawierająca pełne i recenzowane teksty naukowe (czasopisma i książki) począwszy od 1975 r.;
 
MEDLINE - zawiera autorytatywne informacje z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych. Stworzona przez National Library of Medicine, baza MEDLINE stosuje indeksowanie według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings) z wykorzystaniem struktury hierarchicznej drzewa, nagłówków podrzędnych i funkcji rozwijania terminów umożliwiających wyszukanie rekordów z ponad 5400 czasopism biomedycznych;
 
Newspaper Source - baza oferuje dostęp do pełnotekstowych wersji ponad 40 amerykańskich i międzynarodowych gazet;
 
Regional Business News - dostęp do pełnych teksów o charakterze regionalnym, dotyczących zagadnień ekonomicznych, finansowych i biznesowych;
 
Teacher Reference Center - zawiera indeksy i abstrakty z ponad 280 czasopism naukowych. Tematyka bazy obejmuje m.in. system ocen, opisy najlepszych praktyk, najnowsze badania pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania, edukację podstawową, wyższą i ustawiczną, nauczanie języków, standardy oceny umiejętności czytania i pisania, administrację szkolną, naukę i technikę oraz kształcenie nauczycieli.

 

 

Elsevier Science Direct  

Pełnotekstowa baza danych tworzona przez wydawnictwo Elsevier Science zawierająca elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów. Tematyka bazy: nauki ścisłe: fizyka i astronomia, informatyka, chemia, matematyka, geologia, rolnictwo, biologia oraz nauki medyczne i o zdrowiu, a także częściowo nauki społeczne i humanistyczne.

 

Krajowa licencja akademicka obejmuje wszystkie czasopisma z aktualizowanej corocznie listy Freedom Collection obejmującej 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa ponad 420 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą. Ponadto, w ramach polskiej licencji akademickiej zostaje utrzymany dostęp do czterech czasopism, które zostały usunięte z listy Freedom Collection w roku 2013 (The Lancet, The Lancet Infectious Diseases, The Lancet Neurology oraz The Lancet Oncology). Licencja krajowa nie obejmuje innych czasopism, które znajdują się w bazie Science Direct, ale nie należą do kolekcji Freedom.

 

W latach 2015-2016 licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o wybrane pakiety książek:
1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015. Książki te są dostępne na serwerze wydawcy, a w przyszłości zostaną zarchiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu krajowego.

 


 

 

SpringerLink

Wielodziedzinowa, pełnotekstowa baza oferująca dostęp do 1140 tytułów czasopism wydawnictwa Springer, która pozwala na przeszukiwanie tysięcy tytułów czasopism w formie elektronicznej, serii książkowych, kolekcję książek elektronicznych wydanych przez Sprignera:

Zakres dziedzinowy bazy: nauki rolnicze, medycyna, biologia, biochemia, inżynieria, chemia, nauki o środowisku, informatyka, ekonomia, matematyka, fizyka, nauki społeczne i humanistyczne, sztuka, zarządzanie i marketing, psychologia i inne.

 

W ramach licencji krajowej Springer dostępne są także e-książki na zasadzie zakupionych licencji wieczystych lub okresowych licencji testowych. W roku 2010 zakupione zostały archiwa 26 serii książkowych obejmujące 10.430 wolumenów do rocznika 2008, a także 16.653 e-książki anglojęzyczne wydane w latach 2004, 2005 i 2009-2011.

Dodatkowo ostało zakupionych ok. 9.600 książek anglojęzycznych z roku 2017,:

 

 

SCOPUS

Scopus - jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje obecnie ok. 23.000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145.000 książek, 562 serii książkowych, ok 8 mln sprawozdań konferencyjnych. Na początku 2017 r. baza zawierała ponad 67 milionów rekordów bibliograficznych, w tym ponad 40 mln rekordów od 1996 roku, a ponadto ok. 28 milionów rekordów patentowych. W bazie indeksowane są także naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku.

>> Instrukcja korzystania z bazy Scopus <<


 

 

 

 


SciVal - dodatek do Scopusa

Jest to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki, patrz opis.  

Bazy bibliograficzno-abstraktowe służą do poszukiwania informacji na wybrany temat oraz do prowadzenia analiz cytowań publikacji lub autorów.

Baza Web of Science pozwala na przeglądanie baz danych tworzonych przez firmę Thompson Reuters zawierająca cytowania, abstrakty oraz pełne teksty artykułów a także ukazuje aktualny i archiwalny Impact Factor dla rejestrowanych czasopism naukowych. Doskonałe narzędzie do gromadzenia bibliografii oraz sprawdzenia wartości naukowej czasopism.

Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).

 

Prezentacje i szkolenia Web of Science:

http://wokinfo.com/poland/
http://wokinfo.com/media/pdf/wos-corecoll_qrc_pl.pdf
http://wokinfo.com/training_support/training/web-of-knowledge/


 

 InCites - dodatek do Web of Science

InCites służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne, patrz kompendium.


 
 

 

Wiley Online Library

Kolekcja czasopism Wiley-Blackwell obejmuje 1367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, np. rolnictwo, biznes, ekonomia, finanse i księgowość, informatyka, nauki o ziemi i środowisku, kulturoznawstwo, filozofia, literatura i językoznawstwo, historia, religioznawstwo i teologia, prawo, edukacja, politologia, psychologia i socjologia, matematyka i statystyka, nauki medyczne, chemia, fizyka i astronomia, nauki techniczne, nauki biologiczne, weterynaria.

 

Licencja obejmuje 1400 czasopism z kolekcji “Full Collection 2018” z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. W katalogu znajduje się dodatkowo arkusz z tytułami OA i Free (126 tytułów), tytułami darmowymi Opt-in (30 tytułów), jak i arkusz z tytułami, które od roku 2018 nie będą już wydawane przez Wileya (27 tytułów).

 

W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015, patrz katalog. Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem “o-book” w odróżnieniu od wersji “e-book” sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów.

 

Czasopisma oraz książki Wiley są dostępne na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Roczniki czasopism z okresu licencji krajowej (od 2012 roku) oraz zakupione książki są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju.

 

>> Więcej informacji nt. bazy Wiley << 

Nature i Science - czasopisma elektroniczne opisują odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych, zawierają oryginalne, recenzowane artykuły badawcze; bezpłatny dostęp do wszystkich artykułów czasopisma HighWire Press, które są cytowane w Science.

 

Czasopismo Nature – jest dostępne z serwera wydawcy Nature Publishing Group (NPG). Udostępniona przez Wirtualną Bibliotekę Nauki licencja krajowa Nature pozwala na pełny dostęp do archiwum tego jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie. Opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych. Czasopismo to posiada od lat najwyższy Impact Factor ze wszystkich czasopism naukowych wydawanych na świecie.

 

Czasopismo Science – jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science. Licencja krajowa Science, dostępna w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r. Czasopismo podejmuje tematy z wielu różnych dziedzin nauki, m. in.: astronomia, biologia, biznes, chemia, edukacja, ekologia, ekonomia, farmakologia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, medycyna, mikrobiologia, socjologia, technika i technologia.
 

NUKAT

ACADEMICA

WBN

IBUK

ebookpoint

Legalis

VitalSource

ProQuest

EMIS

EMERALD

Sage Journals

EBSCOhost

SpringerLink

Scopus

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji