Informacje

Vital Source - dostęp do anglojęzycznych e-booków

Vital Source - dostęp do anglojęzycznych e-booków

Więcej informacji w zakładce Bazy elektroniczne - Vital Source

Bazy Elektroniczne

Bazy Elektroniczne

Zapraszamy do korzystania z baz zakupionych dla naszej instytucji. Można z nich korzystać na kilkunastu rozmieszczonych w Bibliotece stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu oraz w sieci Uczelnianej. 

 

Źródła online

Czasopisma i prasa

Czytelnia Czasopism on-line
Czytelnia czasopism on-line to program przeznaczony dla bibliotek, aplikantów, doktorantów i naukowców, którzy na bieżąco chcą śledzić publikacje naukowe z różnych dziedzin prawa z najważniejszych tytułów prawniczych w Polsce za pośrednictwem Internetu.

Prasa w Internecie
Zdigitalizowane wersje czasopism: Tygodnik Ilustrowany (1859-1865) i Chimera (1901-1907).

Akademicka Platforma Czasopism 
Czasopisma z zakresu nauk humanistycznych, matematyczno-przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne.
 
Baza wydawanych w Polsce czasopism naukowych i fachowych w wersji on-line.
 
PAN - Czytelnia czasopism 
Udostępnia czasopisma wydawane lub współwydawane przez Komitety i oddziały PAN, a także przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN. Czasopisma wg dziedziny nauki: Nauki humanistyczne i społeczne; biologiczne i rolnicze; nauki o ziemi; nauki techniczne; nauki medyczne
 
Prasa – katalog Onet.pl – zbiór odsyłaczy do stron prasy: codziennej, regionalnej; katalog tematyczny prasy on-line
 

Nauki społeczne, humanistyczne

CEJSH

CEJSH jest elektroniczną, ogólnie dostępną (open access) bazą danych publikującą angielskie streszczenia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych.


Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Internetowa wersją tomu pierwszego słownika biobibliograficznego o tym samym tytule, opublikowanego przez Wydawnictwo IBL PAN w 2011 roku. Celem projektu jest dostarczenie podstawowej wiedzy faktograficznej o nowym pokoleniu twórców – poetów, prozaików, dramatopisarzy, krytyków literackich, tłumaczy oraz literaturoznawców.


iSybislaw

Zakres tematyczny systemu iSybislaw obejmuje nie tylko językoznawstwo slawistyczne, językoznawstwo konfrontatywne i językoznawstwo kontrastywne słowiańsko-niesłowiańskie, lecz także w mniejszym stopniu językoznawstwo teoretyczne i ogólne, ważne dla slawistyki językoznawczej.

 


Bibliografia Etnografii Polskiej

Powstała w celu prezentacji dorobku rodzimej etnologii/antropologii kulturowej, a także jej upowszechniania za granicą. Bibliografia obejmuje nie tylko literaturę przedmiotową z etnologii/antropologii kulturowej, ale także wybrane pozycje z pokrewnych antropologii dyscyplin naukowych – humanistycznych i społecznych.


Bibliografia Bara

Retrospektywna Bibliografia Literacka Zawartości Czasopism XIX i XX w. Bibliografia, zwyczajowo nazywana kartoteką Bara, stanowi jedno z istotniejszych i najobszerniejszych źródeł danych bibliograficznych dotyczących literatury polskiej XIX i I poł. XX wieku, a także ówczesnej krytyki literackiej, artystycznej czy filmowej.


Bank Danych lokalnych 
Największy w Polsce uporządkowany zbiór informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej krajuopisuje województwa, powiaty oraz gminy jako podmioty systemu organizacji społecznej i administracyjnej państwa, a także regiony i podregiony, stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych

 

Baza demografia
Baza zapewnia użytkownikom stały dostęp do informacji statystycznych charakteryzujących sytuację demograficzną w Polsce. Stanowi zintegrowane źródło danych statystycznych w zakresie stanu i struktury ludności, ruchu naturalnego oraz migracji.

 

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
Przechowuje orzeczenia sądów administracyjnych pozbawione cech identyfikacyjnych i udostępnia jest na stronie internetowej NSA. W bazie znajdą Państwo treść wydanych po dniu 1 października 2007 r. wyroków i postanowień wraz z uzasadnieniami. Baza jest uzupełniana o informacje o orzeczeniach kończących postępowania sądowoadministracyjne (wraz z ich uzasadnieniami) wydanych w okresie pomiędzy 1 stycznia 2004 r. a 30 września 2007 r. Znaleźć w niej można wybrane orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat wcześniejszych, w szczególności orzeczenia publikowane
 
Edukacja 
Baza zawiera informacje z zakresu edukacji w Polsce i na świecie, teorii i praktyki pedagogicznej, dydaktyki ogólnej i metodyk poszczególnych przedmiotów nauczania, psychologii oraz w mniejszym zakresie innych dziedzin wiedzy. Zakres czasowy: od 1980 r.
 
Edukator 
Baza danych z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, edukacji, literaturoznawstwa, językoznawstwa i bibliotekoznawstwa. Tworzona jest w oparciu o zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Baza obejmuje opisy bibliograficzne: książek, fragmentów książek, artykułów z czasopism, recenzji książek, recenzji w czasopiśmie.
 
EurLex
Interentowa, wielojęzyczna, bezpłatna baza danych aktów prawnych Unii Europejskiej. Zawiera: pełne wersje tekstowe Dziennika Urzędowego UE, teksty przepisów całego prawa wtórnego, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu, projekty aktów prawnych.

 

Pedagog 
Bibliograficzna baza rejestrująca polskie książki, artykuły z czasopism i wydawnictw ciągłych, przepisy prawne z nauk pedagogicznych. Zakres czasowy: od 1990 r.

Sejmowe Bazy Danych:
 

Nauki Ścisłe

SIGŻ
Baza danych SIGŻ jest monotematyczną bazą bibliograficzną, w znacznej części adnotowaną, budowaną przez CBR i współpracujące z nią jednostki badawczo-naukowe i uczelnie rolnicze.

SIBROL
Jest systemem informacji o badaniach naukowych prowadzonych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki żywnościowej.  Dostarcza informacje w odpowiedzi na różne kwerendy dotyczące prac naukowo-badawczych z zakresu rolnictwa i dziedzin pokrewnych.

AGRO 
Bibliograficzna baza z zakresu nauk przyrodnicznych, rolniczych i technicznych, rejestruje artykuły z blisko 900 czasoipism naukowych polskich i zagranicznych. Zasięg czasowy: od 1992 r.

BazTOL
Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych. Portal wielodziedzinowy, nauki techniczne na poziomie akademickim
 
BazEkon
Połączone bazy GOSPODARKA i NAUKI SPOŁECZNE. Bieżąca, adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych.
 
BazEkon-Cytowania 
Polska baza cytowań z ekonomii i nauk pokrewnych. Zawiera 90 tys. dokumentów oraz prawie 700 tys. przypisów bibliograficznych.

BAZTECH 
Bibliograficzno-abstraktowa baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych. Rejestruje artykuły z ok. 500 polskich czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska. Zakres czasowy: od 1998 r.
 
DML-PL
The Polish Digital Mathematics Library. Pełne teksty polskich czasopism i książek z matematyki.
 
SAWIOS 
Bibliograficzna baza piśmiennictwa polskiego z zakresu nauk technicznych. Baza rejestruje specjalistyczne czasopisma polskie (80 tytułów) i zagraniczne (60 tytułów) oraz materiały konferencyjne w udostępnianie Bibliotece Instytutu Zaawansowanych Technologii w Krakowie (dawniej Instytut Obróbki Skrawaniem), w której baza jest tworzona.
 
VIAMEDICA - serwis medyczny wydawnictwa Viamedica oferujący (bo bezpłatnym zalogowaniu) wybrane artykuły ze specjalistycznych czasopism medycznych.
 

Nauka Polska

Nauka Polska
Zbiór baz danych Ośrodka Przetwarzania Informacji dotyczących stanu nauki w Polsce, m. in.: Badania naukowe SYNABA; Rozprawy doktorskie i habilitacyjne; Instytucje naukowe; Społeczny ruch naukowy; Ludzie nauki.
 
Katalog Polskich Norm

Biblioteczne katalogi centralne

KARO 
Katalog rozproszony Bibliotek Polskich

NUKAT 
Narodowy Katalog Centralny
 
Bazy i katalogi Biblioteki Narodowej 
Zbiór baz bibliograficznych składających się na Polską Bibliografię Narodową oraz bibliografie specjalne: Przewodnik Bibliograficzny (od 1976 r.), Bibliografia Zawartości Czasopism (od 1996 r.), Czasopisma Polskie (od 1995 r.), Polonica Zagraniczne (od 1993 r.) oraz Bibliografia Dokumentów Elektronicznych (od 2001 r.), Bibliografie bibliologiczne i specjalne.


 

NUKAT

ACADEMICA

WBN

IBUK

ebookpoint

Legalis

VitalSource

ProQuest

EMIS

EMERALD

Sage Journals

EBSCOhost

SpringerLink

Scopus

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji