CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)

CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)


Egzamin CAE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci swobodnie posługiwać się nim w większości sytuacji, w kontekście zawodowym i towarzyskim, a także na studiach wyższych, to egzamin CAE jest dla Ciebie.

Pomimo, że poziom znajomości języka angielskiego wymagany od kandydatów zdających CAE nie jest aż tak wysoki, jak w przypadku egzaminu CPE, to osoby zdające CAE muszą się wykazać umiejętnością swobodnego posługiwania się językiem angielskim, w większości sytuacji na jakie napotykają się w życiu.

 

Uwaga! Od grudnia 2008 roku obowiązywać będą zaktualizowane wersje egzaminów FCE i CAE.

Cambridge ESOL dba o to, aby certyfikaty Cambridge spełniały oczekiwania kandydatów, dlatego egzaminy FCE i CAE zostały ostatnio poddane konsultacjom, w wyniku których wprowadzone zostaną niewielkie zmiany do egzaminów. Pierwsza sesja, podczas której obowiązywać będą zaktualizowane wersje egzaminów FCE i CAE odbędzie się w grudniu 2008.

Szczegółowe informacje o zaktualizowanej wersji CAE, która obowiązywać będzie od września 2008 i przykładowe testy znajdziesz tutaj.

Więcej informacji na temat zmian wprowadzonych do egzaminów FCE i CAE znajdziesz w poniższych dokumentach:
Bulletin 5 (PDF 134Kb) zawiera podsumowanie specyfikacji egzaminów, a także przegląd procesu konsultacji
Bulletin 6 (PDF 117Kb) zawiera szczegółowy opis części Reading (Czytanie), wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian i radami dotyczącymi przygotowania kandydatów do egzaminów
Bulleting 7 (PDF 121Kb) zawiera szczegółowy opis części Writing (Pisanie), wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian i radami dotyczącymi przygotowania kandydatów do egzaminów
Bulletin 8 (PDF 121 Kb) zawiera szczegółowy opis części Use of English, wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian i radami dotyczącymi przygotowania kandydatów do egzaminów
Bulletin 9 (PDF 934 Kb) zawiera szczegółowy opis części Listening (Rozumienie ze słuchu), wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian i radami dotyczącymi przygotowania kandydatów do egzaminów
Bulletin 10 (PDF 938 Kb) zawiera szczegółowy opis części Speaking (Mówienie), wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian i radami dotyczącymi przygotowania kandydatów do egzaminów

 

Dlaczego CAE?

 • Egzamin CAE testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe - czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie.  Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.
 • Posiadanie certyfikatu CAE świadczy o tym, że znasz angielski w stopniu wystarczającym, aby studiować na uczelni wyższej z angielskim językiem wykładowym lub możesz swobodnie używać języka angielskiego w pracy, w której znajomość tego języka jest nieodzowna (np. w takich kontekstach jak biznes, medycyna czy inżynieria.)
 • Egzamin CAE oparty jest na realistycznych zadaniach i testuje praktyczną znajomość języka angielskiego. Posiadacz certyfikatu CAE potrafi używać języka angielskiego w bardzo szerokim zakresie - może swobodnie brać aktywny udział w spotkaniach i dyskusjach, potrafi jasno wyrażać swoje opinie, rozumie skomplikowane teksty, między innymi korespondencję biznesową i raporty.
 • CAE cieszy się uznaniem wielu pracodawców i różnych instytucji edukacyjnych na całym świecie. Posiadacz certyfikatu CAE na ułatwiony wstęp na uczelnie anglojęzyczne. Łatwiej też znajdzie wymarzoną pracę.
 • CAE pomoże Ci w ocenie Twoich postępów w nauce języka angielskiego .Uzyskanie certyfikatu CAE ułatwi Ci w zdawanie prestiżowego egzaminu CPE w przyszłości.
 • Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane na poszczególnych częściach egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations, ważny przez całe życie.

Dla kogo CAE?

 • CAE przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym.
 • CAE przeznaczony jest dla nastolatków i młodzieży, jak również dla osób dorosłych


Z jakich części składa się egzamin CAE?
Egzamin CAE składa się z pięciu części (tzw. Papers):

 • Czytanie (Reading)
 • Pisanie (Writing)
 • English in Use (Stosowanie struktur językowych)
 • Rozumienie ze słuchu (Listening)
 • Mówienie (Speaking)

Paper 1
Reading

W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pochodzących z różnego typu utworów literackich, gazet, czasopism, publikacji nieliterackich, ulotek i broszur informacyjnych.   Zdający powinni wykazać, że potrafią: odnaleźć w tekstach konkretne, szczegółowe informacje, zrozumieć ogólny sens tekstów egzaminacyjnych, domyślić się niewyrażonych wprost znaczeń,  rozpoznać nastawienie różnych postaci do opisywanych kwestii oraz ich opinie na różne tematy.

Ćwiczenia jakie występują w  tej części egzaminu to: wybieranie jednej z kilku podanych odpowiedzi, uzupełnianie luk w tekście, dopasowywanie do siebie fragmentów tekstu.

1 godzina 15 minut

Paper 2
Writing

W tej części egzaminu należy napisać dwie prace. Praca pierwsza jest obowiązkowa dla wszystkich zdających, temat drugiej można sobie wybrać z kilku propozycji. 

Pierwsze zadanie polega na napisaniu jednego lub więcej tekstów o łącznej długości ok. 250 słów na podstawie podanych informacji wstępnych. Typ tekstów to, na przykład: artykuł, list, sprawozdanie, notatka lub wiadomość, fragment ulotki czy broszury, recenzja, ogłoszenie lub instrukcje czy wskazówki. 

Przy drugim zadaniu, zdający wybierają jeden z czterech tematów. Piszą wypracowanie o długości ok. 250 słów. Typy tekstów są takie same jak w zadaniu pierwszym.

1 godzina 30 minut

Paper 3
English in Use

W tej części trzeba się wykazać umiejętnością posługiwania się językiem angielskim poprzez uzupełnianie brakujących słów i wyrażeń w tekście, przekształcanie zdań i zwrotów, zmianę stylu z formalnego na nieformalny (lub odwrotnie) oraz odnajdywanie błędów.

1 godzina

Paper 4
Listening

W tej części sprawdzana jest umiejętność rozumienia języka mówionego w różnych sytuacjach życiowych. Występują tu takie  typy nagrań jak: rozmowy, anegdoty, komunikaty, wykłady, dyskusje, wywiady, audycje radiowe i wiadomości. 

W nagraniach pojawiają się różne akcenty. Oceniana jest umiejętność wyłowienia szczegółowych informacji jak i zrozumienia ogólnego sensu słuchanych fragmentów, odgadnięcia postaw i opinii reprezentowanych przez postacie występujące w nagraniu.

W części słuchowej występują takie zadania jak:  wybieranie jednej z kilku podanych odpowiedzi, dopasowywanie do siebie fragmentów tekstu, uzupełnianie notatek, uzupełnianie zdań czy uzupełnianie luk w tekście.  

40 minut

Paper 5
Speaking

W tej części egzaminu bierze udział dwóch egzaminatorów i dwóch zdających. Jeden egzaminator zadaje pytania zdającym, drugi przysłuchuje się rozmowie. 

Pierwsza faza to rozmowa pomiędzy egzaminatorem i zdającymi na tematy bliskie kandydatowi np. rodzina, codzienne zajęcia, spędzanie wolnego czasu, itp. 

W fazie drugiej, każdy ze zdających dostaje ilustracje, które samodzielnie omawia przez ok. 1 minutę.  Po wypowiedzi każdego zdającego, kandydat przysłuchujący się jest proszony o udzielenie krótkiej odpowiedzi na pytanie powiązane z poruszanym tematem. 

Faza trzecia to zadanie wykonywane wspólnie przez obu zdających na podstawie otrzymanych od egzaminatora ilustracji i ustnych wskazówek. Na koniec tej fazy zdający są proszeni o przedstawienie wyniku ich dyskusji.

W ostatniej fazie zdający rozmawiają z egzaminatorem na temat poruszany w fazie trzeciej.

15 minut

 

Rejestracja na egzamin CAE

 • W centrum egzaminacyjnym
  Aby zarejestrować się na egzamin musisz skontaktować się z jednym z centrów egzaminacyjnych. Centrum egzaminacyjne poinformuje Cię o opłatach za egzamin CAE, datach egzaminów i innych ustaleniach. Ośrodki egzaminacyjne w Polsce
 • W Twojej szkole językowej lub u Twojego pracodawcy
  Możesz zdawać egzamin CAE w grupie w swojej szkole lub instytucji. O szczegóły oferty pytaj w naszych centrach egzaminacyjnych.


Więcej informacji
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej 
Pobierz informator 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji