INFORMACJE OGÓLNE

Wyróżnienie (Logo) HR Excellence in Research przyznawane jest przez Komisję Europejską jednostkom naukowym, które:

  • wdrażają w swojej działalności Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych (The Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R),
  • przestrzegają zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca (European Charter for Researchers) oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers).

Poprzez wdrożenie Strategii HRS4R organizacje zobowiązują się do zapewnienia sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery, mobilności oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych. Te działania zorientowane są na podnoszenie konkurencyjności Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area - ERA) oraz atrakcyjności systemu nauki UE w skali globalnej.

Komisja Europejska promuje instytucje, które uzyskały wyróżnienie HR, wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju. Uzyskanie wyróżnienia HR Excellence in Research przez Akademię WSB przełoży się na zwiększenie możliwości aplikacyjnych, mobilności pracowników oraz włączenie w światowe sieci badawcze.

 

Europejska Karta Naukowca ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców. Karta ma na celu zapewnienie, aby charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami lub grantodawcami sprzyjał osiągnięciu pozytywnych wyników w zakresie tworzenia, przekazywania, wymiany oraz rozpowszechniania wiedzy oraz rozwoju technologicznego, a także rozwojowi kariery pracowników naukowych.

Karta skierowana jest do wszystkich naukowców w Unii Europejskiej na wszystkich etapach kariery naukowej i obejmuje swoim zakresem wszystkie dziedziny badań naukowych w sektorze państwowym i prywatnym, niezależnie od charakteru stanowiska i zatrudnienia, statusu prawnego pracodawcy lub typu organizacji bądź instytucji, w której prowadzone są badania.

Karta uwzględnia różnorodne funkcje pełnione przez naukowców, którzy wyznaczani są nie tylko do prowadzenia badań naukowych i/lub działań rozwojowych, ale także wykonują zadania związane z opieką naukową, doradztwem, zarządzaniem lub administracją.

 

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych obejmuje ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy i/lub grantodawcy przy mianowaniu lub rekrutacji naukowców. Zasady i wymagania, o których mowa, powinny zagwarantować przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów, w szczególności mając na względzie rozwój atrakcyjnego, otwartego oraz zrównoważonego europejskiego rynku pracy dla naukowców, a także uzupełniają zasady i wymagania określone w Europejskiej Karcie Naukowca. Wdrażaniu tych zasad służy polityka otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji (Open, Transparent and Merit-based Recruitment Policy - OTM-R), polegająca m.in. na: dostarczaniu jasnych i przejrzystych informacji o całym procesie rekrutacji,

publikowaniu jasnych i zwięzłych ogłoszeń o pracę wraz z informacjami dotyczącymi wymaganych kompetencji i obowiązków, warunków pracy, uprawnień, możliwości szkoleń, rozwoju kariery, polityki równości płci., a także zapewnieniu, że wymagany poziom kwalifikacji i kompetencji jest zgodny z potrzebami danego stanowiska, a nie stanowi bariery do aplikowania.

 

Wdrożenie Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R w Akademii WSB jest jednym z priorytetowych działań w ramach dążenia do doskonałości naukowej: tworzenia przyjaznego środowiska pracy naukowej, podniesienia jakości tej pracy i prowadzonych w jej ramach badań, a także zagwarantowania transparentnych zasad rekrutacji pracowników. Prace zintensyfikowane zostały w październiku 2019 roku. W celu wdrożenia Strategii HRS4R zostały powołany został Zespół ds. Wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R 

 

Linki:

Oficjalna strona EURAXESS POLAND Komisji Europejskiej

EURAXESS POLAND - Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych []

 

Broszura  [pdf]

 

Europejska Karta Naukowca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Europejska Karta Naukowca

 

Europejska Karta Naukowca – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji