Oferta Centrum ds. Osób Niepełnosprawnych
Akademia WSB rozpoczęła realizację projektu „Sprawny model funkcjonowania AWSB wspierający osoby z niepełnosprawnością”


 

Termin realizacji: 01.11.2019r. – 30.11.2023r.

Wartość: 4.648.972,75 zł.

Numer projektu: POWR.03.05.00-00-AO59/19

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Celem głównym projektu jest wypracowanie modelu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na poziomie MINI, następnie MIDI. Projekt zakłada wsparcie sześciu obszarów istotnych z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami: zmiany w strukturze uczelni, wzmocnienie Biura Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami, wypracowanie modelu i procedur wsparcia osób
z niepełnosprawnościami, dostosowanie budynków uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu i oprogramowania zaspokajającego różnorodne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, dodatkowe usługi wspierające osoby z niepełnosprawnościami, szkolenia dla kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej uczelni, podnoszące wiedzę i świadomość potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

 

Harmonogram szkoleń dla kadry administracyjnej:

09.09.2020 r. -  08:30-15:30, grupa 1, Audytorium Maximum, liczba Uczestników 10 osób

10.09.2020 r. -  08:30-15:30, grupa 2, Audytorium Maximum, liczba Uczestników 10 osób

16.09.2020 r. -  08:30-15:30, grupa 3, Audytorium Maximum, liczba Uczestników 10 osób

21.09.2020 r. -  08:30-15:30, grupa 4, s. 228, liczba Uczestników 10 osób

29.09.2020 r. -  08:30-15:30, grupa 5, Audytorium Maximum, liczba Uczestników 10 osób

01.10.2020 r. -  08:30-15:30, grupa 6, Audytorium Maximum, liczba Uczestników 10 osób

06.10.2020 r. -  08:30-15:30, grupa 7, Audytorium Maximum, liczba Uczestników 10 osób

08.10.2020 r. -  08:30-15:30, grupa 8, Audytorium Maximum, liczba Uczestników 10 osób

09.10.2020 r. -  08:30-15:30, grupa 9, s. 228 liczba Uczestników 10 osób

14.10.2020 r. -  08:30-15:30, grupa 10, Audytorium Maximum, liczba Uczestników 10 osób

15.10.2020 r. -  08:30-15:30, grupa 11, Audytorium Maximum, liczba Uczestników 10 osób

16.10.2020 r. -  08:30-15:30, grupa 12, Audytorium Maximum, liczba Uczestników 10 osób

20.10.2020 r. -  08:30-15:30, grupa 13, online, liczba Uczestników 10 osób

 Harmonogram szkoleń dla kadry dydaktycznej:

17.09.2020 r. -  08:30-15:30, grupa 1, Audytorium Maximum, liczba Uczestników 10 osób

22.09.2020 r. -  08:30-15:30, grupa 2, s. 228, liczba Uczestników 10 osób

23.09.2020 r. -  08:30-15:30, grupa 3, s. 228, liczba Uczestników 10 osób

24.09.2020 r. -  08:30-15:30, grupa 4, online, liczba Uczestników 10 osób

28.09.2020 r. -  08:30-15:30, grupa 5, online, liczba Uczestników 10 osób

30.09.2020 r. -  08:30-15:30, grupa 6, online, liczba Uczestników 10 osób

05.10.2020 r. -  08:30-15:30, grupa 7, online, liczba Uczestników 10 osób

12.10.2020 r. -  08:30-15:30, grupa 8, online, liczba Uczestników 10 osób

13.10.2020 r. -  08:30-15:30, grupa 9, online, liczba Uczestników 10 osób

19.10.2020 r. -  08:30-15:30, grupa 10, online, liczba Uczestników 10 osóbOferta Centrum ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Akademia WSB realizując program wsparcia studentów z niepełnosprawnościami, zapewnienia równe szanse edukacyjne studentom z różnymi typami niepełnosprawności. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom wprowadzonym na Uczelni studenci z niepełnosprawnościami mogą bez przeszkód korzystać z ciekawej oferty edukacyjnej, a odpowiednie rozwiązania organizacyjne pozwalają na właściwą realizację procesu dydaktycznego. Metody i formy kształcenia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

 

W Akademii WSB funkcjonuje Centrum ds. Osób Niepełnosprawnych, które jest odpowiedzialne za kompleksowe rozwiązywanie problemów, z którymi zmagają się studenci z różnymi typami niepełnosprawnościami. Akademia WSB przywiązuje szczególną uwagę do likwidacji wszelkich barier zwiększając dostępność osobom z różnymi typami niepełnosprawności.

 

Studenci z niepełnosprawnościami mogą korzystać m.in. z następujących form wsparcia:


 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych dzięki warsztatom i szkoleniom oferowanym przez Uczelnię,
 • pomoc w zdobywaniu materiałów dydaktycznych niezbędnych do studiowania,
 • studenci niesłyszący lub słabosłyszący mogą korzystać nieodpłatnie z usług tłumaczy języka migowego,
 • studenci niewidomi lub słabowidzący mogą korzystać ze specjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania powiększającego i czytającego tekst,
 • korzystanie z dodatkowych urządzeń technicznych pozwalających na pełny udział w zajęciach dydaktycznych, w przypadku, gdy z powodu niepełnosprawności studenta niemożliwe jest samodzielne sporządzanie notatek,
 • dostosowanie materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie zajęć dydaktycznych lub zaliczeń i egzaminów udostępnianych w formie standardowej do indywidualnych potrzeb studenta - dostosowanie materiałów dydaktycznych polega na zastosowaniu alternatywnej formy zapisu danych,
 • zmiana formy zaliczenia i egzaminu - przedłużenie czasu trwania zaliczenia lub egzaminu, stosowanie dodatkowych urządzeń technicznych, takich jak: komputery, oprogramowanie udźwiękawiające, urządzenia brajlowskie, klawiatury alternatywne, zastosowanie alternatywnej formy zapisu, zmiana egzaminu pisemnego na ustny lub ustnego na pisemny, włączanie do egzaminu osób trzecich, np.: tłumacze języka migowego, stenotypiści i lektorzy,
 • indywidualizacja kształcenia - dostosowanie warunków studiowania zarówno w wymiarze dydaktycznym, jak i organizacyjnym, do indywidualnych potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności,
 • wypożyczalnia sprzętu edukacyjno-wspomagającego (syntezatory mowy, dyktafony, powiększalniki tekstu, kolorowe lupy itp.),
 • wsparcie finansowe w postaci programów stypendialnych (w tym stypendia dla osób z niepełnosprawnościami, zapomogi, program Aktywny Samorząd),
 • korzystanie ze zintegrowanego systemu informatycznego w ramach którego, każdy student dysponuje dostępem do indywidualnego konta uczelnianego, które pozwala na sprawdzenie planu zajęć, terminów sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej czy konsultacji, uzyskać informację o ocenach i płatnościach, pozwala skontaktować się z opiekunem semestru czy wykładowcą, a także zamówić książki w bibliotece,
 • możliwość podwyższenia swojej kondycji fizycznej poprzez zajęcia sportowe na siłowni i sali fitness oraz na basenie,
 • doradztwo zawodowe, pomoc prawna oraz psychologiczna,
 • pomoc Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, Asystenta Osób Niepełnosprawnych

ZADZWOŃ PO WSPARCIE

 • jeśli myślisz o podjęciu studiów w Akademii WSB, ale nie wiesz który kierunek będzie dla Ciebie odpowiedni,
 • nie jesteś pewien, czy Twój stan zdrowia pozwoli Ci efektywnie studiować na danym kierunku,
 • zastanawiasz się jakie wsparcie możemy Ci zaoferować i czy będzie ono wystarczające.

Akademia WSB

Centrum ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Cieplaka 1c,

41-300 Dąbrowa Górnicza

tel.: 32 295 93 25

 

mgr Agnieszka Szostak

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

e-mail: aszostak@wsb.edu.pl

 

mgr Beata Przebindowska

Asystent Osób Niepełnosprawnych

e-mail: bprzebindowska@wsb.edu.pl
 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji