Informacje

Stypendia dla cudzoziemców/ scholarship for international students


 APPLICATION FOR THE RECTOR'S SCHOLARSHIP - SUMMER SEMESTER 2020/2021 

DEADLINE IS 31 OF MARCH 2021

APPLICATION SHOULD BE SENT ONLY VIA E-MAIL : STYPENDIA@WSB.EDU.PL 

 

 

 

SCHOLARSHIPS AND FINANCIAL SUPPORT FOR FOREIGN STUDENTS

 

 

All foreign students who started education in the academic year 2019/2020 and thereafter are entitled to apply for the following scholarships and forms of financial support:

 

 

RECTOR’S SCHOLARSHIP

 

 

who can apply?

 

A student who received a grade point average of no less than 4.4 for the previous semester of study can apply for the Rector’s scholarship.

 

Additional points can be obtained for scientific, artistic or sporting achievements.

 

who will receive the scholarship?

 

10 % of the best students in each field of study receive the scholarship.

 

 

when and where to apply?

 

in the winter semester applications must be submitted from 15 September to 31 October,

 

in the summer semester applications must be submitted from 15 February to 31 March

 

application forms to be downloaded: www.wsb.edu.pl /dla studentów/stypendia/wnioski

 

the application must be sent in the form of a scan to stypendia@wsb.edu.pl

 

 

what is the amount of the scholarship?

 

in the winter semester 2020/2021 the monthly amount of the scholarship ranged from PLN 430 to PLN 880 per month, and its amount depends on the grade point average and other above-mentioned achievements.

 

In each semester the amount of the scholarship may change.

 

 

ALLOWANCE

 

 

who can apply?

 

A student who has temporarily found himself/herself in a difficult situation for a specific reason (e.g. death of a family member, illness, theft, loss of a regular source of income) may apply for the allowance.

 

The allowance is awarded if the event which the student refers to in the application has taken place within the last 6 months of the date of the submission of the application.

 

 

who will receive the allowance?


 

A student who has temporarily found himself/herself in a difficult situation and documented the event accordingly.

 

 

when and where to apply?

 

There is no time limit for submitting an application for the allowance – the application may be submitted throughout the academic year.

 

application forms to be downloaded: www.wsb.edu.pl /dla studentów/stypendia/wnioski

 

the application must be sent in the form of a scan to stypendia@wsb.edu.pl

 

 

what is the amount of the allowance, and how often can it be applied for?

 

 

A maximum of PLN 1 500.00 paid out once.

 

The amount of the allowance depends on the decision of the Scholarship Committee.

 

The allowance can be received up to twice per academic year.

 

 

 

SCHOLARSHIP FOR PERSONS WITH DISABILITIES

 

who can apply?

 

A student with a valid disability certificate may apply for the scholarship.

 

 

who will receive the scholarship?

 

Any student holding a valid disability certificate

 

 

when and where to apply?

 

 

in the winter semester applications must be submitted from 15 September to 31 October,

 

in the summer semester applications must be submitted from 15 February to 31 March

 

application forms to be downloaded: www.wsb.edu.pl /dla studentów/stypendia/wnioski

 

the application must be sent in the form of a scan to stypendia@wsb.edu.pl

 

 

what is the amount of the scholarship?

 

 

in the winter semester 2020/2021 the monthly amount of the scholarship ranged from PLN 590 to PLN 890 per month.

 

each semester the amount of the scholarship may change.

 

 

 

MINISTER’S SCHOLARSHIP


 

who can apply?

 

a student with outstanding academic, artistic or sporting achievements.

 

 

when and where to apply?

 

applications can be submitted once an academic year – until 25 October each year.

 

 

what is the amount of the scholarship?

 

The maximum amount of the scholarship in the academic year 2020/2021 is PLN 17,000.00 paid once.

 

The decision to award the scholarship is taken by the Minister of Education and Higher Education.

 

 

MAINTENANCE GRANT AND STUDENT LOAN

 

who can apply?


 

Foreign students who can apply for a maintenance grant and a student loan:

 

 • hold a permanent residence permit or are long-term residents of the EU,
 • hold a temporary residence permit in connection with the circumstances referred to in Article 159.1 or Article 1861 point 3 or 4 of the Act on Foreigners,
 • have refugee status awarded in the Republic of Poland or enjoy temporary protection or subsidiary protection on the territory of the Republic of Poland,
 • have a certificate confirming their knowledge of Polish as a foreign language  - C1 language proficiency level or higher,
 • have a Pole’s Card or a decision confirming Polish descent,
 • are the spouse, ascendant or descendant of a citizen of the Republic of Poland, living on the territory of the Republic of Poland

 

who will receive the maintenance grant?

 

every student whose income per person in the family does not exceed PLN 1 051.70 net.

 

 

when and where to apply?

 

in the winter semester applications must be submitted from 15 September to 31 October,

 

in the summer semester applications must be submitted from 15 February to 31 March

 

application forms to be downloaded: www.wsb.edu.pl /dla studentów/stypendia/wnioski

 

the application must be sent in the form of a scan to stypendia@wsb.edu.pl

 

 

what is the amount of the maintenance grant?

 

in the winter semester 2020/2021 the monthly amount of the maintenance grant ranged from PLN 1,030 – PLN 1,330 per month.

 

each semester the amount of the maintenance grant may change.

 

 

The Rector’s scholarship, the scholarship for disabled persons, the maintenance grant and the allowance:

 

1. can be granted during first-cycle, second-cycle studies and long-cycle studies, but no longer than for a period of 6 years;

 

2. cannot be granted to a student holding the following degrees:

 

a) Master's degree, Master of Engineering degree or equivalent,

 

b) Bachelor’s degree, Bachelor of Engineering degree or equivalent if he / she resumes the first-cycle studies.

 

3. The rules apply to the holders of degrees awarded abroad.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________


ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA CUDOZIEMCÓW
(W ZWIĄZKU  Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R.):


Dotyczy studentów, którzy podjęli kształcenie od roku akademickiego 2019/2020 :


O dostęp do pomocy materialnej z budżetu państwa, tj. o stypendium socjalne oraz o kredyt studencki, mogą ubiegać się studenci cudzoziemcy, którzy:

 1. posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowi UE,
 2. posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach,
 3. posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 4. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego
  co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 5. posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 6. są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

Natomiast wszyscy studenci cudzoziemcy, którzy podejmą kształcenie w roku akademickim 2019-2020, są uprawnieni do ubiegania się o pozostałe świadczenia pomocy materialnej, tj. o:

 1. stypendium rektora,
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 3. zapomogę,
 4. stypendium ministra

 

 

STUDENCI CUDOZIEMCY, KTÓRZY PODJĘLI KSZTAŁCENIE PRZED ROKIEM AKADEMICKIM 2019/2020 UBIEGAJĄ SIĘ O STYPENDIA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Z DNIA 27 LIPCA 2005 R., TJ:


Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia wyższe na zasadach obowiązujących obywateli polskich lub

 

 • na podstawie decyzji ministra właściwego ds szkolnictwa wyższego
 • na podstawie decyzji Rektora
 • na podstawie umów zawieranych przez uczelnię z podmiotami zagranicznymi na zasadach określonych w tych umowach
 • na podstawie umów międzynarodowych na zasadach określonych w tych umowach

 

Cudzoziemcy przyjęci na studia na zasadach jak obywatele polscy

 

Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą ubiegać się o:

 

 • stypendium socjalne
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium rektora
 • zapomogi

 

tak jak obywatele polscy.

 

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia wyższe:

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach;
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadający prawo stałego pobytu obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin.

Cudzoziemcom, którzy:

 

 • posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkom ich rodzin, posiadającym środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów i podejmują studia na innych zasadach niż obowiązujących obywateli polskich,

nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego i zapomóg.

 

wnioski stypendialne znajdują się w zakładce stypendia -> wnioski

 


  
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji