Informacje

Wnioski

 

 

Instrukcja składania wniosków stypendialnych w semestrze zimowym 2020/2021:

 

Wnioski o stypendia:

- rektora

- socjalne

- dla osób niepełnosprawnych


z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, wnioski należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie pliku pdf.) na adres stypendia@wsb.edu.pl lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres Akademii WSB.


Termin składania wniosków o stypendia trwa
od 15 września 2020 r. do 31 października 2020 r.


UWAGA: termin składania wniosków o stypendia socjalne, rektora oraz dla osób niepełnosprawnych został przedłużony do dnia 9 listopada 2020 r.


Uprzejmie informujemy, że w szczególnych przypadkach jest możliwość złożenia wniosku osobiście, po wcześniejszym umówieniu się na dany termin drogą telefoniczną.

 PLIKI DO POBRANIA:

 

 

Stypendia w ramach dotacji budżetowej z MNISW


  • Zapomoga:

 

Wniosek o przyznanie zapomogi (zał. nr 8)

Wniosek o przyznanie zapomogi (zał. nr 8) - english version


- Jeżeli student/doktorant ubiega się o zapomogę specjalną z tytułu utraty zatrudnienia 
(swojego lub członka rodziny)
z powodu epidemii koronawirusa należy załączyć stosowne
dokumenty (np. świadectwo pracy, rozwiązanie umowy
zlecenie, o dzieło, zestawienie wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej itp.)

 

Zapomoga nie może zostać przyznana w przypadku, gdy zdarzenie uzasadniające jej wypłacenie miało miejsce na więcej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.  • Stypendium socjalne oraz socjalne w zwiększonej wysokości:

 


W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 ROKIEM BAZOWYM JEST ROK 2019

OZNACZA TO, ŻE STUDENT UBIEGAJĄCY SIĘ O STYPENDIUM ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKAZANIA DOCHODÓW CZŁONKÓW RODZINY ZA ROK 2019 WRAZ Z ZAISTNIAŁYMI ZMIANAMI PO TYM ROKU, AŻ DO DNIA SKŁADANIA WNIOSKU (UWZGLĘDNIENIE TZW. DOCHODU UZYSKANEGO I UTRACONEGO).

 

Należy pamiętać, że w przypadku uzyskania nowego źródła dochodu po roku bazowym (2019) należy przedstawić zaświadczenie od pracodawcy (organu wypłacającego świadczenie) dotyczące dochodu netto uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu uzyskania dochodu (np. uzyskanie dochodu nastąpiło w styczniu 2020 r.  – należy przedstawić dochód za luty 2020 r.).


Wykaz dokumentów potwierdzających sytuację materialną studenta dostępny jest na stronie internetowej uczelni w zakładce dla studenta>stypendia>stypendium socjalne.

 Wniosek oraz formularze pomocnicze do stypendium socjalnego:

 

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (zał. nr 1 do regulaminu)

 

Oświadczenie: dochód nieopodatkowany (zał. nr 3 do regulaminu) - wypełniają pełnoletni członkowie rodziny studenta.

 

Oświadczenie: wynajem mieszkania (zał. nr 4 do regulaminu) - wypełniają studenci studiów stacjonarnych ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

 

Oświadczenie - wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2019


Zaświadczenie - dochód utracony (wypełnia pracodawca) - dotyczy osób, które utraciły dane źródło dochodu (w szczególności gdy dochód nie był jedynym źródłem utrzmania, np jedna z kilku umów)

 

Zaświadczenie - dochód uzyskany w roku bazowym - tj. w trakcie roku 2019 (wypełnia pracodawca) - dotyczy osób, które uzyskały w trakcie roku 2019 nowe źródło dochodu i uzyskuje je także w momencie składania wniosku.

Podstawa prawna art. 5 ust. 4a Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. z późn. zm.


Zaświadczenie - dochód uzyskany po roku bazowym - tj. w roku 2020 (wypełnia pracodawca) - dotyczy osób, które uzyskały po roku 2019 nowe, wcześniej nie uzyskiwane źródło dochodu i jest ono aktualne na dzień składania wniosku.

Podstawa prawna art. 5 ust. 4b Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. z późn. zm.


Oświadczenie o samodzielności finansowej studenta (Oświadczenie nieprowadzeniu gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców)- wypełniają studenci, którzy nie wykazują we wniosku o przyznanie stypendium swoich rodziców ani rodzeństwa.

Podstawa prawna: art. 88 ust. 2-3 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.


Oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2019 - dotyczy w szczególności osób, które nie złożyły deklaracji podatkowej w Urzędzie Skarbowym (z powodu nieosiągania żadnych dochodów w roku bazowym). Oprócz niniejszego oświadczenia należy obowiązkowo złożyć zaświadczenie o dochodzie z Urzędu Skarbowego.

 

Oświadczenie - pozostawanie osobą bezrobotną- wypełniają osoby pozostające bez zatrudnienia, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy. Osoby bezrobotne - zarejestrowane w Urzędzie Pracy obowiązuje aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej wraz z informacją o przysługujących świadczeniach (lub braku prawa do świadczeń).


 

  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych:


Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (zał. nr 5)


UWAGA: Każdorazowo do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 


  • Stypendium rektora:


Wniosek o przyznanie stypendium Rektora  (zał. nr 6)- OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM REKTORA UPŁYNĄŁ DNIA 9.10.2020


Średnią ocen należy wyliczyć za ostatni semestr studiów, do trzeciego miejsca po przecinku, bez zaokrąglenia.

 

 

Zestawienie punktów odpowiadających konkretnym osiągnięciom naukowym, sportowym i artystycznym studenta (zał. nr 7)Wniosek o przyznanie stypendium Rektora  - tegorocznych maturzystów (olimpiada).

 

 

 

Stypendia fundowane przez AWSB w Dąbrowie Górniczej z Naukowego Funduszu Stypendialnego im. Profesora Henryka Walicy:


O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych, którzy zaliczyli poprzedni semestr oraz posiadają osiągnięcia naukowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.


 

 

Wniosek o przyznanie stypendium Specjalnego Systemu Stypendiów za Wyniki w Nauce AWSB (student)

 

Załącznik nr 4 do regulaminu SSSN AWSB - potwierdzenie osiągnięć naukowych studenta


Załącznik nr 4 do regulaminu SSSN AWSB - potwierdzenie osiągnięć naukowych studenta- wersja edytowalna .docx


Punktacja osiągnięć naukowych SSSN AWSB - załącznik nr 2 do regulaminu SSSN AWSB


Wniosek o przyznanie stypendium Specjalnego Systemu Stypendiów za Wyniki w Nauce AWSB (maturzysta)  • Stypendium Ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców:

Aktualne formularze wniosków oraz punktowane osiągnięcia znajdują się na stronie internetowej MNiSW:

http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Galerie 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji