Informacje

Stypendia rektora

Stypendium rektora

jest stypendium o charakterze naukowym przyznawanym

grupie 10% najlepszych studentów każdego kierunku

 

Przykład:

Jeżeli na kierunku ADMINISTRACJA studiuje 100 studentów, stypendium może zostać przyznane 10% najlepszych studentów, którzy uzyskali najwięcej punktów na liście rankingowej kierunku ADMINISTRACJA, tzn. maksymalnie 10 osobom.

 

 

Podstawą do ubiegania się o stypendium są wyniki uzyskane w semestrze studiów poprzedzającym złożenie wniosku  (średnia ocen wyliczana do trzeciego miejsca po przecinku, bez zaokrąglenia). Do średniej ocen studenta wliczane są wszystkie oceny uzyskane w danym semestrze studiów - włącznie z ocenami niedostatecznymi oraz ocenami z drugiego terminu.

 

 

 

Kto może złożyć wniosek?

 

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia po zaliczeniu I semestru studiów*.

*O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się również student pierwszego semestru studiów drugiego stopnia  (na podstawie osiągnięć uzyskanych w ostatnim semestrze studiów) jeżeli rozpoczął je w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.


STYPENDIUM REKTORA - DLA STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW

 


Wszyscy studenci - cudzoziemcy, którzy rozpoczynają kształcenie od roku akademickiego 2019/2020 mogą ubiegać się o stypendium rektora, po zaliczeniu 1 semestru studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich.UWAGA! 

Zgodnie z przepisami Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.:

Art. 93. 1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 (stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora) i art. 359 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
2. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1:
1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
3. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.


Kryteria przyznawania stypendium:


Stypendium rektora przyznawane jest studentom, którzy znajdą sie w grupie 10% najlepszych studentów kierunku (bez podziału na stopnie, formy kształcenia, specjalności i semestry studiów). 

 

 

Osiągnięcia studenta stanowiące podstawę przyznania stypendium:

 

Wariant 1

Stypendium przyznawane jest na podstawie wysokiej średniej ocen (co najmniej 4,4).

Średnia ocen przeliczana jest na punkty. Średnia ocen wyliczona do 3. miejsca po przecinku (bez zaokrągleń)  mnożona jest przez liczbę 100. W wariancie 1 student może uzyskać od 440 do 500 pkt.

Przykład:

4,888 (średnia ocen) x 100 = 488,8 pkt.

 

Wariant 2
Stypendium przyznawane jest za średnią ocen (co najmniej 4,4) + osiągnięcia naukowe.

Średnia ocen przeliczana jest na punkty. Średnia ocen wyliczona do 3. miejsca po przecinku (bez zaokrągleń)  mnożona jest przez liczbę 100. 

Za osiągnięcia naukowe przyznawane są punkty zgodnie z załacznikiem nr 7 do Regulaminu przyznawania świadczeń bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów WSB w Dąbrowie Górniczej.

W wariancie 2 student może uzyskać dodatkowe punkty: za średnią ocen + za osiągnięcia naukowe.

Przykład:

4,735 (średnia ocen) x 100 = 473,5 pkt. + 90 pkt. (opublikowanie artykułu naukowego w pracy zbiorowej) = 563,5 pkt.

 

Wariant 3
Stypendium przyznawane jest za średnią ocen (co najmniej 4,4) + osiągnięcia artystyczne. 

Średnia ocen przeliczana jest na punkty. Średnia ocen wyliczona do 3. miejsca po przecinku (bez zaokrągleń)  mnożona jest przez liczbę 100. 

Za osiągnięcia artystyczne przyznawane są punkty zgodnie z załacznikiem nr 7 do Regulaminu przyznawania świadczeń bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów WSB w Dąbrowie Górniczej.

W wariancie 3 student może uzyskać dodatkowe punkty: za średnią ocen + za osiągnięcia artystyczne.

Przykład:

4,623 (średnia ocen) x 100 = 462,3 pkt. + 50 pkt. (publikacja/ upowszechnianie osiągnięć artystycznych o zasięgu lokalnym) = 512,3 pkt.

 

Wariant 4

Stypendium przyznawane jest za średnią ocen (co najmniej 4,4) + osiągnięcia naukowe + osiągnięcia artystyczne. 

Średnia ocen przeliczana jest na punkty. Średnia ocen wyliczona do 3. miejsca po przecinku (bez zaokrągleń)  mnożona jest przez liczbę 100.

Za osiągnięcia naukowe oraz za osiagnięcia artystyczne przyznawane są punkty zgodnie z załacznikiem nr 7 do Regulaminu przyznawania świadczeń bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów WSB w Dąbrowie Górniczej.

W wariancie 4 student może uzyskać dodatkowe punkty: za średnią ocen + za osiągnięcia naukowe + za osiągnięcia artystyczne.

Przykład: 

4,500 (średnia ocen) x 100 = 450 pkt. + 40 pkt. (publikacja artykułu w czasopiśmie nierecenzowanym)  + 50 pkt. (publikacja/ upowszechnianie osiągnięć artystycznych o zasięgu lokalnym) = 540 pkt.

 

Wariant 5

Stypendium przyznawane jest za osiągnięcia sportowe.

Za osiągnięcia sportowe przyznawane są punkty zgodnie z załacznikiem nr 7 do Regulaminu przyznawania świadczeń bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów WSB w Dąbrowie Górniczej.

W wariancie 5 student może uzyskać punkty wyłącznie za osiagnięcia sportowe.

Wariantu 5 nie można łączyć z innymi wariantami.

Przykład:

475 pkt. (zajęcie I-VI miejsca drużynowo lub indywidualnie w Akademickich Mistrzostwach Śląska).

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu.

 

 

 Na jaki okres przyznawane jest stypendium?

Stypendium przyznawane jest na semestr i wypłacane przez 4 miesiace w semestrze.

W związku z powyższym wniosek o przyznanie stypendium należy składać co semestr.

 

Uwaga: student ubiegający się o stypendium rektora  (także za osiągnięcia sportowe) nie może mieć warunkowego zaliczenia semestru w poprzednim roku studiów.

W przypadku powtarzania semestru studiów nie można ubiegać się o stypendium rektora.

 

 

Czy muszę złożyć wniosek aby otrzymać stypendium?

Tak, ponieważ stypendia są przyznawane na wniosek złożony przez studenta.Gdzie należy złożyć wniosek?

Studenci Wydziału Nauk Stosowanych składają wnioski w pokoju 306 (Dział Pomocy Materialnej dla Studentów).

Studenci Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie, Wydziału Zamiejscowego w Krakowie, Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu, Wydziału Zamiejscowego w Żywcu składają wnioski w dziekanatach swoich wydziałów.

Istnieje możliwość złożenia wniosku o stypendium rektora pocztą tradycyjną.

 

W jaki sposób mogę pobrać wniosek o przyznanie stypendium?

Wnioski stypendialne dostępne są na stronie internetowej uczelni: www.wsb.edu.pl

w zakładce: Dla studenta/ Stypendia/ Wnioski

 


UWAGA! we wniosku należy wpisać dane, które obowiązują od zaczynającego się semestru  (tj. numer semestru, rok , kierunek studiów). Średnią ocen należy wykazać do trzeciego miejsca po przecinku, bez zaokrąglenia.

 


Terminy składania wniosków stypendialnych:

Terminy składania wniosków stypendialnych, co semestr ogłaszane są na stronie internetowej uczelni: www.wsb.edu.pl 

w zakładce: Dla studenta/ Stypendia/ Terminy składania wniosków.

 

Co decyduje o przyznaniu stypendium?

O przyznaniu stypendium decyduje miejsce na liście rankingowej - gwarancją otrzymania stypendium jest znalezienie się studenta w 10% najlepszych studentów studiowanego przez studenta kierunku.

 

 

 

 

  
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji