Informacje

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych


 Czy muszę złożyć wniosek aby otrzymać stypendium? 

Tak, ponieważ stypendia przyznawane są na wniosek złożony przez studenta.


Gdzie należy złożyć wniosek?

Studenci Wydziału Nauk Stosowanych składaja wnioski w pokoju 306 (Dział Pomocy Materialnej dla Studentów).

Studenci Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie, Wydziału Zamiejscowego w Krakowie, Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu, Wydziału Zamiejscowego w Żywcu  składają wnioski w dziekanatach swoich wydziałów.


W jaki sposób mogę pobrać wniosek o przyznanie stypendium?

Wnioski stypendialne dostępne są na stronie internetowej uczelni: www.wsb.edu.pl w zakładce: Dla studenta/ Stypendia/ Wnioski.


Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).


Terminy składania wniosków stypendialnych:

Terminy składania wniosków stypendialnych, co semestr ogłaszane są na stronie internetowej uczelni: www.wsb.edu.pl w zakładce: Dla studenta/ Stypendia/ Terminy składania wniosków.


Na jaki okres przyznawane jest stypendium?

Stypendium przyznawane jest na semestr i wypłacane przez 4 miesiące w semestrze.

W związku z powyższym wniosek o przyznanie stypendium należy składać co semestr.

 

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć każdy student uczelni studiujący na studiach I, II stopnia lub jednolitych magisterskich z orzeczoną niepełnosprawnością. 

 

UWAGA! 

 

Zgodnie z przepisami Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.:

Art. 93. 1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 (stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora) i art. 359 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
2. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1:
1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
3. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

4. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

 

Równoważność orzeczeń:


Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) uznaje równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 1998r. jeżeli nie utraciły ważności.

 

Zgodnie z art. 5 ww. ustawy:

1) Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o:

- całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118) traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie ustawy wymienionej powyżej traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

- częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania, o których mowa w ww. ustawie traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, z wyjątkiem orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy, wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r., które traktowane są na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

2) orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (tylko wydane przed 1 stycznia 1998r., jeżeli nie utraciły mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do:

- I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

- III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

3) Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (jeśli zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998r. i nie utraciło mocy po tym dniu) jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

 

 

RABAT DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 


Jak skorzystać z rabatu? 

Wypełniając dokumenty rekrutacyjne zaznacz, że jesteś osobą niepełnosprawną. Następnie złóż kopię orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności w Dziale Rekrutacji wraz z innymi wymaganymi dokumentami.  

Jeżeli niepełnosprawność powstała w trakcie studiów złóż kopię orzeczenia w Dziekanacie. 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji