Informacje

Zapomoga

Zapomoga
 

Zgodnie z art.99 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się  w przejściowo trudnej sytuacji życiowej.

 

Czy muszę złożyć wniosek aby otrzymać zapomogę?

Tak, ponieważ stypendia i zapomogi przyznawane są na wniosek złożony przez studenta.


Gdzie należy złożyć wniosek?

Studenci Wydziału Nauk Stosowanych składaja wnioski w pokoju 306 (Dział Pomocy Materialnej dla Studentów).

Studenci Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie, Wydziału Zamiejscowego w Krakowie, Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu, Wydziału Zamiejscowego w Żywcu składają wnioski w dziekanatach swoich wydziałów.


W jaki sposób mogę pobrać wniosek o przyznanie zapomogi?

Wnioski stypendialne dostępne są na stronie internetowej uczelni: www.wsb.edu.pl w zakładce: Dla studenta/ Stypendia/ Wnioski.


Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

 

1. Dokumenty potwierdzające znalezienie się studenta w przejściowo trudnej sytuacji życiowej:

- zaświadczenie z policji, straży pożarnej, karty wypisowe ze szpitala, akt zgonu, itp.

 

2. Jeżeli przyczyna powołana we wniosku jako podstawa do przyznania zapomogi naraziła studenta na koszty, student powinien udokumentować wysokość poniesionych kosztów.


Na jaki okres przyznawane jest stypendium?

Zapomoga jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo.

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. 


Jakie zdarzenia uzasadniają wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi?

Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności:

- kradzież,

- pożar,

- powódź,

- śmierć najbliższego członka rodziny (w przypadku pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym),

- ciężką chorobę, studenta lub członka jego najbliższej rodziny (małżonek, dziecko) wymagającą leczenia szpitalnego.


UWAGA! informujemy, że do zdarzeń, które nie uprawniają studenta do otrzymania zapomogi należą:

- zmniejszenie wymiaru etatu, zmniejszenie wynagrodzenia (wówczas student może ubiegać się o stypendium socjalne),

WYJĄTKIEM JEST PRZYZNANIE ZAPOMOGI SPECJALNEJ - UTRATY DOCHODU Z POWODU PANDEMII KORONAWIRUSA.

- urodzenie się dziecka.


Zgodnie §24 ust. 7 Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów AWSB Zapomogi nie przyznaje się na podstawie tego samego zdarzenia więcej niż jeden raz.

 

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć każdy student uczelni studiujący na studiach I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich.


UWAGA! 

Zgodnie z przepisami Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.:

Art. 93. 1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 (stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora) i art. 359 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
2. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1:
1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
3. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji