Informacje

Sypendium Ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców

STYPENDIUM MINISTRA dla studentów i wybitnych młodych naukowców

 

Zgodnie z art. 359 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Zgodnie z art. 360 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

a) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim - i nie posiada stopnia doktora albo

b) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

 

Zgodnie z § 8 ust. 1  rozporządzenia MNiSW  z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców stypendium dla studenta uczelni nadzorowanej przez ministra na dany rok akademicki może zostać przyznane studentowi, kóry:

 1. w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz
 2. uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim.

Ww. wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium został przyjęty na studia II stopnia.


Stypendium dla młodego naukowca nie może zostać przyznane młodemu naukowcowi, któremu w poprzednich latach przyznano stypednium dla młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).


 

Osiągnięcia studenta stanowiące podstawę przyznania stypendium:

 

Przy ocenie wniosków o stypendia za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważą się:

 • autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego,
 • znaczący udział w projekcie badawczych o wysokim poziomie innowacyjności,
 • autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dot. badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności,
 • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym

Przy ocenie wniosków o stypendia  za znaczące osiągnięcia artystyczne uważa się:

 • autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu,
 • autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu,
 • znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu
  o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria,
  montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 • znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego
  na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym,
  w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 • autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej
  krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym;
 • autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na wystawie lub w galerii o wysokim prestiżu
  albo w przestrzeni publicznej;
 • indywidualna autorska wystawa plastyczna zorganizowana przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
 • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową
  w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym
  o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

Przy ocenie wniosków o stypendia za znaczące osiągnięcia sportowe uważa się zajęcie w:

 

1) sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo
drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), co najmniej:
a) szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
b) ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
c) szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
d) trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
e) pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
f) miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
2) rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa
w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
a) uniwersjadzie,
b) akademickich mistrzostwach świata,
c) akademickich mistrzostwach Europy,
d) Europejskich Igrzyskach Studentów.


Przy ocenie wniosków o stypednia za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:
1) autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo
ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
2) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych
materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
3) kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego
albo międzynarodowego;
4) zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zagraniczne zgłoszenie patentowe,
udzielony patent lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
5) autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na
międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu;
6) udział w międzynarodowym projekcie badawczym realizowanym z partnerem zagranicznym;
7) odbycie zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej, a w przypadku osób, które ukończyły studia doktoranckie za granicą
– odbycie stażu lub wizyty studyjnej w Polsce;
8) otrzymane stypendium zagraniczne;
9) działalność na rzecz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie narodowym lub kulturowym w Polsce i za granicą –
w przypadku dziedziny nauk humanistycznych, nauk teologicznych lub nauk społecznych;
10) stałą współpracę z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową, w formie innej niż wymieniona
w pkt 6–8;
11) działanie twórcze w sztuce, w wyniku którego powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym jego
artystyczne wykonanie, stanowiące wkład w rozwój kultury;
12) uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową
w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym
o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

 • zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach olimpijskich lub paraolimpijskich, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), co najmniej: 
  • dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich,
  • ośmego miejsca w mistrzostwach świata,
  • piątego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy
  • trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Europy,
  • ww. miejsc w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  • uniwersjadzie, 
  • akademickich mistrzostwach świata,
  • akademickich mistrzostwach Europy,
  • Europejskich Igrzyskach Studentów.
Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.


W jaki sposób wypłacane jest stypendium?

 

Stypendium wypłacane jest:

a) studentowi - jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym podmiotu, o którym mowa w ust. 1,

b) młodemu naukowcowi - w terminie do 10 dnia miesiąca

- na wskazany przez niego rachunek bankowy albo racunek w półdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo w gotówce.

 

Minister przyznaje nie więcej niż 840 stypedniów dla studentów oraz 270 stypendiów dla młodych naukowców, z tego co najmniej 27 dla młodych naukowców bedących doktorantami. Maksymalna wysokość stypendiów nie może przekroczyć 17 000 zł - w przypadku stypendium dla studenta oraz 5390 zł miesięcznie - w przypadku stypendium dla młodego naukowca.

 

Gdzie należy złożyć wniosek?

 

Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra - w przypadku stypendium dla:

1) studenta - w terminie do dnia 25 października, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) młodego naukowca - w 2019 r. w terminie od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r., wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.


Wniosek o przyznanie stypendium składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

 

Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra - w przypadku stypendium dla:

1) studenta - w terminie do dnia 25 października, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) młodego naukowca - w 2019 r. w terminie od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r., wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.


Wniosek o przyznanie stypendium składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

 

 WNIOSKI

 

Wzór wniosku o prznanie stypendium ministra można pobrać na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakładce

http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/ 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji