Informacje

Zmiany w systemie stypendialnym AWSB - zgodnie z Ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Szanowni Państwo,

 

w związku z faktem wejścia w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., przygotowywany jest Regulamin Świadczeń dla studentów Akademii WSB, który zastąpi dotychczasowy Regulamin przyznawania bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów z dnia 2 października 2017 r.

 

Interpretacja nowych zasad przyznawania stypendiów znajduje się na stronie MNiSW, prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego artykułu:

 

https://www.gov.pl/web/nauka/swiadczenia-dla-studentow-od-1-pazdziernika-2019-r

 

 

ZMIANY OGÓLNE :

 

MOŻLIWOŚĆ POBIERANIA STYPENDIÓW PRZEZ OKRES 6 LAT.

 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. wprowadza 

art. 93ust.2: Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 [stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogę i stypendium rektora] i art. 359 [stypendium ministra] ust. 1:

 

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.


Zapisy art. 93 ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób posiadających tytułu zawodowe uzyskane za granicą.


Oznacza to, że student na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych magisterskich może ubiegać się o stypendia nie dłużej niż przez 6 lat studiowania. Nie ma znaczenia fakt, czy student w okresie 6 lat pobierał stypendia czy nie, gdyż liczy się okres studiowania, a nie okres w jakim student korzystał ze świadczeń.

W  przypadku gdy student wcześniej rozpoczynał studia i przerywał je kolejno rozpoczynając kolejne kierunki okresy te sumują się.

 

Pozostaje w mocy zapis, który stanowi o tym, że student posiadający tytuł zawowody magistra albo równorzędny oraz student ponownie podejmujący studia I stopnia (posiadający już tytuł licencjata lub inżyniera) nie może ubiegać się o o świadczenia o których mowa w art. 86, ust. 1-4 oraz art. 359, ust. 1

 

 

INTERPRETACJA ART. 93 UST. 2 PSWN ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ  MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO:

DOT. MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STYPENDIÓW PRZEZ OKRES MAX. 6 LAT:

 

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Zdaniem Ministerstwa, oznacza to łączny okres (nieprzekraczający 6 lat kalendarzowych, tj. 72 miesięcy), w którym danej osobie przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane. Tym samym dla biegu tego okresu nie ma znaczenia, czy student występuje o świadczenia oraz czy je pobiera. 6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślubowania. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów (skreślenia z listy studentów) i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu powinno być kontynuowane, a nie rozpoczynać się od nowa. Podobnie w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia i podjęcia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, sumują się wyłącznie okresy studiowania na tych studiach, natomiast przerwę pomiędzy tymi studiami wyłącza się.

Do 6-cio letniego okresu przysługiwania świadczeń wlicza się także okresy studiowania sprzed wejścia w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. sprzed 1 października 2018 r.).

 

STYPENDIUM SOCJALNE:

 

OBOWIĄZEK DOŁĄCZENIA DO WNIOSKU ZAŚWIADCZENIA O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ PRZY DOCHODZIE STUDENTA NIŻSZYM NIŻ 528 ZŁ NA OSOBĘ.

 

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadza art. 88 ust. 4: Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego za-świadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

 

Oraz art. 88 ust. 5: Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

 

Komunikat ze strony internetowej Konstytucja dla Nauki dotyczący obowiązku przedstawienia dodatkowego zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej:

 

Komunikat dotyczący interptetacji art. 88 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

STYPENDIUM REKTORA:

 

PODSTAWĄ PRZYZNANIA STYPENDIUM REKTORA BĘDĄ OSIĄGNIĘCIA Z OSTATNIEGO SEMESTRU STUDIÓW.

O STYPENDIUM REKTORA MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ PO ZALICZENIU PIERWSZEGO SEMESTRU STUDIÓW.

 

Stypendium rektora od semestru zimowego 2019/2020 przyznawane będzie na podstawie średniej ocen/ osiągnięć naukowych/artystycznych/sportowych z ostatniego semestru studiów.

 

O stypendium  rektora będzie można ubiegać się już po zaliczeniu pierwszego semestru studiów.

 

Ww. zmiany następują w wyniku usunięcia z Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przepisów art. 181. 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


oraz art 181 ust. 3. O przyznanie stypendiów, o których mowa w ust. 1 i 2, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.


ZAPOMOGA


Zgodnie z nową ustawą zapomogę może otrzymać student, który znalazł się w przejściwo trudnej sytuacji życiowej (a nie sytuacji materialnej, jak dotychczas) i nie jest już konieczne, aby natąpiło to z przyczyn losowych. Szczegółowe kryteria przyznawania zapomogi określa regulamin przyznawania świadczeń dla studentów. 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji