Informacje

Zmiany w przepisach dotyczących stypendiów - założenia Tarczy Antykryzysowej

Zmiany w przepisach dot. przyznawania stypendiów
wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r.
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 


ZAPOMOGA


Zmiany w dotychczasowych przepisach:

Ustawa wprowadziła następujące zmiany, które mają także zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia Ustawy w życie (tj. 18 kwietnia 2020 r.):

1) zawiesiła do 30 września 2020 r. stosowanie przepisu ograniczającego prawo do otrzymywania zapomóg studentom, którzy studiują dłużej niż 6 lat (zob. art. 79 ust. 5 Ustawy) – tym samym studenci, którzy posiadają status studenta dłużej niż łącznie 12 semestrów studiów, mogą otrzymać zapomogę;

2) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zniosła limit dwóch zapomóg, które można otrzymać w danym roku akademickim (zob. art. 51b ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) – tym samym można otrzymać trzy i więcej zapomóg w bieżącym roku akademickim, przy czym nadal obowiązuje §24 ust. 7 Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Akademii WSB z dnia 30.09.2019 r., zgodnie z którym zapomogi nie przyznaje się na podstawie tego samego zdarzenia więcej niż jeden raz.

 

STYPENDIUM SOCJALNE


Zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach:

Ustawa wprowadziła następujące zmiany, które mają także zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia Ustawy w życie (tj. 18 kwietnia 2020 r.):

1) zawiesiła do dnia 30 września 2020 r. obowiązek przedstawiania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, jeśli dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 528 zł (zob. art. 79 ust. 4 Ustawy) – tym samym osoby ubiegające się o przyznanie stypendium socjalnego nie muszą dostarczać zaświadczenia o sytuacji majątkowej i dochodowej (niezależnie od wysokości dochodu na osobę w rodzinie) oraz dokumentować źródeł utrzymania rodziny na podstawie art. 88 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

2) zawiesiła do dnia 30 września 2020 r. stosowanie przepisu ograniczającego prawo do otrzymywania stypendium studentom, którzy studiują dłużej niż 6 lat (zob. art. 79 ust. 5 Ustawy) – tym samym studenci, którzy posiadają status studenta dłużej niż 12 semestrów, mogą otrzymać stypendium socjalne;

3) zmodyfikowała definicję dochodu utraconego – uwzględniając spadek dochodów wywołany COVID-19. Zgodnie z art.15oa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (wprowadzonym na mocy art. 73 pkt 24 Ustawy) obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy.

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Ustawa wprowadziła zmiany również w przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, które mają zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia Ustawy w życie (tj. dnia 18 kwietnia 2020 r.).

Do dnia 30 września 2020 r. zawiesiła stosowanie przepisu ograniczającego prawo do otrzymywania stypendium studentom, którzy studiują dłużej niż 6 lat (zob. art. 79 ust. 5 Ustawy) – tym samym studenci, którzy posiadają status studenta dłużej niż 12 semestrów, mogą otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto, zgodnie z art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

a) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

b) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji