Informacje

Praktyki studenckie na kierunku ratownictwo medyczne

Konsultacje w sprawie praktyk studenckich lic. Kamil Skubis

p.212 

kontakt: kskubis@wsb.edu.pl

 

W nawiązaniu do spotkania dotyczącego posiadania przez studenta ubezpieczenia OC i NWW przesyłam link wraz z instrukcją:(aktualizacja 19.01.2021.)

 

1. Kliknij  w link   https://inter-direct.pl/ubezpieczenie_studenta?course=eaef252cbcd5b38f3acbef0dd5451c0c

2. Wypełnij dane osobowe

3. Zaznacz obowiązkowe zgody RODO. Te należy zaznaczyć wszystkie, inaczej nie zawrzemy umowy ubezpieczenia.

4. Zaznacz zgody dobrowolne wg uznania.

5. Naciśnij ZAPISZ

6.  Odbierz potwierdzającego  emaila z linkiem do płatności za pomocą przelewu lub blika.

7. Opłać aplikacją (IMOJE) 

8. Odbierz emaila z certyfikatem.

 

Poniżej zamieszczam zakres ubezpieczenia:

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OC

- suma gwarancyjna na jedno zdarzenie 25 000 EUR

- suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia w trakcie trwania umowy 25 000 EUR

- UBEZPIECZENIE INTER HIV/WZW2 Badania na obecność wirusów HIV lub WZW 2 000 zł

- Koszt leków antyretrowirusowych HIV 5 000 zł

- Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV 20 000 zł

- Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW 20 000 zł NNW

- Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000 zł NNW

- Świadczenie z tytułu śmierci wskutek NW 5 000 zł


Szczegółowych informacji udziela:

Agencja Ubezpieczeniowo - Finansowa
Borsiak & Borsiak

Ubezpieczenia:
Warta, Generali, Ergo Hestia, Compensa, MTU, YCD,
PZU, Link4, Allianz, HDI, TUW TUZ, InterRisk, Inter Polska, AXA i inne


41-219 Sosnowiec Środula
ul. Wita Stwosza 16
tel. 791-990-339, (32) 294-17-85
czynna: od pon do pt 10.00-18.00

mail: multiagencja.sosnowiec@gmail.com

Październik 2020 r.

 

 

 


UWAGA ZMIANA GODZIN : 18.12.2020.  godz. 15.00 - 17.00 ZOOM Meeting ID: 245 276 3283 Passcode: CSFq7n

 

23.12.2020.  godz. 08.45 - 10.45 ZOOM Meeting ID: 245 276 3283 Passcode: CSFq7n

 

30.12.2020.  godz. 08.45 - 10.45 ZOOM Meeting ID: 245 276 3283 Passcode: CSFq7n

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 1 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego
Na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. poz. 1573) po § 1 dodaje się § 1a i § 1b w brzmieniu: „§ 1a

. 1. W roku akademickim 2019/2020 studenci studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w § 1, którzy w okresie zawieszenia kształcenia na studiach wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności. 2. Uczelnia może zaliczyć część zajęć lub grup zajęć, o których mowa w ust. 1, uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności, o których mowa w ust. 1, zawarte w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, w którym student wykonywał te czynności.

§ 1b. W roku akademickim 2019/2020 student odbywający studia przygotowujące do wykonywania zawodu, o którym mowa w § 1, może uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość część efektów uczenia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, umożliwiających uzyskanie nie więcej niż 20% liczby punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla roku studiów, na którym kształci się ten student.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia

 

 

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że w związku z koniecznością ubezpieczeń OC i NNW wraz z klauzulami charakterystycznymi dla poszczególnych kierunków - ustalono, że wszyscy studenci Akademii WSB na kierunkach Ratownictwo Medyczne, Fizjoterapia oraz Kosmetologia zostaną od 01.01.2020. objęci ubezpieczeniem grupowym, którego koszt na dzień 18.10.2019. wynosi 99 zł (na cały 2020 rok). Warunki ubezpieczenia są najlepszymi na rynku i spełniają wymogi stawiane przez placówki medyczne i kosmetologiczne (zakres i warunki przesłane zostały na maile grupowe).

 

 

UWAGA! AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI! Szanowni Państwo w odpowiednich zakładkach znajduje się zaktualizowana wersja

dokumentacji (wymagania RODO).

Proszę aby dokumentacja była oddawana TYLKO na AKTUALNYCH DRUKACH. Stare druki  stanowiące załączniki do programów praktyk nie są akceptowane!!!


Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania - porozumienie i Dziennik Praktyk proszę drukować dwustronnie:

  • Porozumienie wraz umową powierzenia danych (dokładnie uzupełnione wszystkie wykropkowane miejsca - dane, termin, miejsce realizacji praktyk), - nieuzupełnione dokumenty nie będą przyjmowane - 2 egzemplarze;
  • Klauzula informacyjna - podpisana przez studenta - 1 egzemplarz;
  • Skierowanie na praktykę na konkretny semestr - 2 egzemplarze;
  • Dziennik Praktyk na konkretny semestr - 1 egzemplarz; (proszę zwrócić uwagę na ustawienia drukarki, tak aby wydruk zgadzał się z  podanym dokumentem, Dziennik Praktyk powinien być zbindowany)
  • oświadczenie studenta - 1 egzemplarz

 

  
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji