Informacje

Praktyki na kierunkach: Pedagogika, Filologia angielska, Socjologia

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
Pedagogika, Filologia angielska, Socjologia

dr n. zdr. Tomasz Grad

pok. 212 

Uwaga !! ważna informacja dla studentów kierunku SOCJOLOGIA!!

Istnieje możliwość realizacji praktyk online we współpracy z NFZ( porozumienie z uczelnią) przy Narodowym Programie Szczepień w ramach pracy na infolinii. Zainteresowane osoby proszę o kontakt bezpośrednio ze mną najpóźniej do dnia 20.12.2020 na adres tgrad@wsb.edu.pl lub telefonicznie na 606956622

 

 

Informuję, że obecny semestr: II, IV, V realizuje praktykę zawodową według starych zasad i formularzy.

 Nowy regulamin, w tym formularze dotyczą semestru I-go. studiów II stopnia (2020 rok) oraz semestrów rozpoczynających praktykę zawodową od lutego 2021 jest dostępny w plikach do pobrania. Nowe formularze są częścią regulaminu praktyk.

 

Wykaz instytucji i placówek, w których można realizować praktyki w okresie pandemii( instytucje które zadeklarowały przyjęcie studentów) , znajduje się w plikach do pobrania.

 

Ważna informacja dla studentów ubiegających się o zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej i uznania efektów uczenia. W plikach do pobrania jest dostępna procedura zaliczenia oraz wniosek. Osoby zinteresowane proszone są o zapoznanie się i złożenie wniosku wraz z dokumentacją potwierdzającą oraz wniesieniem opłaty na konto uczelni w kwocie 150 zł za każdą praktykę. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do składanej dokumentacji.  Decyzję o zaliczeniu podejmuje Komisja. Dotyczy tylko studentów rocznika 2020/2021. 

Pozostałe roczniki zaliczają praktykę na dochtyczasowych zasadach, aż do odwołania.

 


Wymiar godzin praktyk:
- studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020:

 

               a)studia I st – 480h – 3x160h

 

               b)studia II st – 80 h – 2x40h

 

- studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2019/2020;

 

               a)studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk)

 

               b)studia II st – 80 h – 2x40h

 

               c)studia JM – 240 h (30+50+160h)

 

- studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2020/2021;

 

               a)studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk) (w tym 150h zgodnych ze standardem kształcenia nauczycieli res i wwr)

 

               b)studia II st – res/prew – 480h (3miesiące praktyk) (3x160h, w tym 10h obejmuje przygotowanie dokumentacji związanej z praktykami, realna ilość godzin praktyk =150h, tj 3x150h); ewka – 80h (2x40h) 

 

               c)studia JM – 240 h (30+50+160h)

 

 


 

WAŻNE!!!!  W związku z niedawnymi pracami informatycznymi, zmianie uległ adres do badania. Podaję nowe linki na wypadek, gdybyście Państwo już wcześniej ich nie otrzymali.

wersja ang   -https://badania.wsb.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=682574&lang=en


Przed rozpoczęciem prtaktyki należy złożyć do podpisu następujące dokumenty:


 

  • formularz zgłoszeniowy praktyki x 2 
  • dwa egzemplarze porozumień dotyczących praktyki x 2 w celu akceptacji i podpisania przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.
  • Klauzulę infomacyjną RODO


Dyżury w styczniu 2021


05.01.2021 - 14.30 - 17.00 - dyżur online

07.01.2021 - 14.30 -17.00 - dyżur stacjonarny

12.01.2021 - 14.30 - 17.00 - dyżur online

15.01.2021 - 14.30 -17.00 - dyżur stacjonarny

16.01.2021 - 08.00 -10.00 - dyżur stacjonarny(sobota)

19.01.2021 - 14.30 - 16.00 - dyżur online

22.01.2021 - 14.30 -17.00 - dyżur stacjonarny

26.01.2021 - 14.30 - 16.00 - dyżur online

29.01.2021 - 14.30 -17.00 - dyżur stacjonarnyDyżury w Grudniu 2020


01.12.2020  godz. 14.30 - 17.00 - dyżur stacjonarny

03.12.2020  godz. 14.00 - 15.00 - dyżur online

08.12.2020 godz. 14.30 - 17.00 - dyżur online

10.12.2020 godz. 14.30 - 17.00 - dyżur stacjonarny

15.12.2020 godz. 14.30 - 17.00 - dyżur online

17.12.2020 godz. 14.30 - 17.00 - dyżur stacjonarny

19.12.2020 ( sobota) godz. 8.00 - 10.00 - dyżur stacjonarny

22.12.2020 godz. 14.30 - 17.00 - dyżur online

29.12.2020 godz. 14.30 - 17.00 - dyżur stacjonarny

 


tel: 32 295 93 70

email: tgrad@wsb.edu.pl

 

Uwaga- od dnia 15.06.2020 dokumenty można składać wyłącznie w formie oryginału za pośrednictwem poczty lub osobiście do skrzynki w Dziekanacie lub przy portierni lub  podczas dyżuru!!

 

 

Ważna Informacja !!

 

 

Dokumenty do rozpoczęcia jak i po zakończeniu praktk, można składać:

 

a) osobiście podczas dyżurów

 

b) wrzucać do szuflady podawczej w dziekanacie lub skrzynki przy portierni

 

c) wysyłać pocztą na adres uczelni w Dąbrowie Górniczej lub za pośrednictwem sekretariatów w poszczegółnych wydziałach.

 

 

 UWAGA! AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI! Szanowni Państwo w odpowiednich zakładkach znajduje się zaktualizowana wersja dokumentacji( wymagania RODO) Proszę aby dokumentacja była oddawana TYLKO na AKTUALNYCH DRUKACH. Stare druki ( formularz zgłoszenia oraz porozumienie) stanowiące załączniki do programów praktyk nie są akceptowane!!! Pozostałe( dzienniczek, karta oceny, samooceny itd. są aktualne)


Nowe zasady:


 

1)    Przed udaniem się na praktykę student składa u Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich (albo osobiście na jego dyżurze, albo do szuflady w Dziekanacie z napisem „PRAKTYKA DO WPISU”) kompletnie wypełnione następujące dokumenty:

 

  • formularz zgłoszeniowy praktyki x 2 
  • dwa egzemplarze porozumień dotyczących praktyki x 2 w celu akceptacji i podpisania przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.
  • Klauzulę infomacyjną RODO

 

2)   Student odbiera od Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich zatwierdzony przez niego formularz zgłoszeniowy praktyki oraz oba egzemplarze podpisanego porozumienia w sprawie praktyki  wraz z załączikami (odbiór następuje w trakcie wizyty na dyżurze Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich, lub w dziekanacie lub w przypadku wydziałów zamiejscowych wysłany pocztą).

 

3)   Po skończonej praktyce student składa Pełnomocnikowi Rektora ds. Praktyk Studenckich (albo osobiście na jego dyżurze, albo do szuflady w Dziekanacie  z napisem „PRAKTYKA DO WPISU”) komplet następujących dokumentów:

 

-       Formularz zgłoszeniowy praktyki ze zgodą Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich

-     Porozumienie 

-      Klauzulę informacyjną RODO

-        Wypełnione dokumenty praktyki wymienione w programie praktyki zgodnie z kierunkiem studiów

 

 

Po dokładnym sprawdzeniu dokumentów przedłożonych przez studenta Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich wpisuje studentowi zaliczenie  w protokole elektronicznym w systemie Wirtualnej Uczelni.Ważne!!!

Przed rozpoczęciem praktyki należy uzyskać podpis Pełnomocnika Rektora na formularzu zgłoszenia i porozumieniu!!!


 

UWAGA! Szanowni Państwo

 

Jeżeli ktoś z Państwa składa  WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYKI NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA (Załącznik nr 6) to oprócz wypełnionego Załącznika nr 6 wymagane są dokumenty potwierdzające zgodność reazliowanej pracy zawodowej z kierunkiem Państwa studiów czyli minimum:

 

1. Umowa o pracę/zlecenie/staż itp. lub zaświadczenie o zatrudnieniu (z informacją o okresie zatrudnienia)

 

2. Zakres obowiązków (chyba, że obowiązki są WYRAŹNIE wymienione w umowie/ zaświadczeniu).

 

Nazwa stanowiska pracy NIE JEST wystarczająca aby na jej podstawie określić Państwa zadania zawodowe i bez dokumentu potwierdzającego zakres Państwa obowiązków praktyka NIE MOŻE zostać zaliczona.

             

 

 

 


 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki oraz wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/ prowadzenia działalności gospodarczej/ innej formy działalności będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

 


 
 

UWAGA: W przypadku wystąpienia studenta z wniosekim o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia (a)/prowadzenia działalności gospodarczej (b)/podejmowania innych form działalności (c-d), konieczne jest załączenie do wniosku następujących dokumentów:

 

a) potwierdzajacych okres zatrudnienia (np. umowa o pracę/zlecenie/o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy) oraz wykaz/zakres obowiązków,

b) potwierdzajacych okres prowadzenia działalności gospodarczej (np. wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej),

c) potwierdzających okres odbywania stażu oraz zakres realizowanych zadań przez stażystę,

d) potwierdzających okres podejmowania innych form działalności wraz z wykazem/zakresem obowiązków.

 

Praktyki studenckie stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Akademii Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

 

PROGRAMY PRAKTYK:  UWAGA!!! -Formularz zgłoszenia i porozumienie  stanowiące załączniki do programów poszczególnych praktyk są nieaktualne!!!!!. Obowiązują załączniki zamieszczone poniżej . Pozostałe dokumenty tj.Dzienniczek, karty oceny itd. można drukować

 

 

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW DOPIERO WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA PRAKTYKĘ:

Osoby starające się o zgodę pisemną Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich na formularzu zgłoszeniowym praktyki, porozumieniu oraz wniosku dla osób pracujących, których praca odpowiada programowi praktyki proszone są o składanie odpowiednich dokumentów (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w odpowiedniej szufladzie (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w dziekanacie w godzinach jego pracy. Podpisane dokumenty mozna odebrać u pełnomocnika w godz. dyżurów.
  
INFORMACJA DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZREALIZOWALI PRAKTYKĘ I CHCĄ UZYSKAĆ JEJ ZALICZENIE:
W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy komplet dokumentów z praktyki (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) bezpośrednio oddać Pełnomocnikowi ds. Praktyk Studenckich na jego dyżurze lub zostawić w s Dziekanacie w szufladzie .

 

Student powinien zrobić i zostawić dla siebie kopię składanej dokumentacji 

Pliki do pobrania 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji