Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Praktyki na kierunkach: Pedagogika, Filologia angielska, Socjologia

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
Pedagogika, Filologia angielska, Socjologia

dr n. zdr. Tomasz Grad

pok. 212   Uwaga-- do odwołania kontakt wyłącznie on-line( praca zdalna)

Przerwa wakacyjna od 17.07.2020 do 17.08.2020

dyżur w wakacje:

18.08.2020 w godz. 13.30-15.00 -stacjonarny pok.212

25.08.2020 w godz. 13.30 - 15.00 - stacjonarny pok.212

tel: 32 295 93 70

email: tgrad@wsb.edu.pl

 

Uwaga- od dnia 15.06.2020 dokumenty można składać wyłącznie w formie oryginału za pośrednictwem poczty lub osobiście do skrzynki w Dziekanacie lub przy portierni!!

 

Ważna informacja dla studentów, którzy mają niezaliczone praktyki a kończą studia!!! Możliwość taka związana jest z ograniczeniami COVID 19 i obowiązuje do odwołania!!!!

praktyki można realizować alternatywnie do pełnej wersji praktyk,  w następujący sposób:

 

  1. Propozycja pierwsza - Absolutorium, zaliczone są wszystkie przedmioty i egzaminy a niezaliczona 1 praktyka- Zaliczenie na podstawie uznania, że efekty kształcenia zostały osiągnięte. Dokument- opinia promotora  przedłożona na piśmie pełnomocnikowi wraz z wnioskiem/podaniem o zaliczenie. ( nie dotyczy studentów ZEWIWP)
  2. Propozycja druga - ( dotyczy ZEWIWP) Absolutorium, j/w, Niezaliczona 1 praktyka- wykonanie projektu związanego z etapem edukacyjnym praktyki( np. SP lub przedszkole) pod kierunkiem promotora. Zaliczenie na podstawie złożonego i zaakceptowanego przez promotora projektu wraz z wnioskiem o zaliczenie.
  3. Propozycja - Absolutorium j/w. Dwie praktyki nie zaliczone.

a) dla ZEWIWP - druga w trybie on-line, trzecia na zasadzie projektu j/w

b) pozostałe kierunki - druga praktyka  w trybie on-line a trzecia na zasadzie uznania efektów - opinia promotora

 

W przypadku osób z brakującymi 3-a praktykami-  przynajmniej jedna musi być  w pełnej formie( ew. on-line) a za pozostałe jako ekwiwalent dwa projekty.

 

Szanowni studenci/słuchacze

 

W związku z aktualną sytuacją, która wpływa na przebieg, organizację oraz formę Państwa studiów oraz w uzgodnieniu z władzami uczelni, informuję o zmianach w zasadach realizacji praktyk:

a) Praktyki już rozpoczęte ale nie zakończone, mogą być realizowane w przedłużonym terminie aż do końca września 2020 roku bez konsekwencji formalnych i finansowych dla odbywających praktyki;

b) Praktyki nie rozpoczęte można przenieść na kolejny semestr również bez konsekwencji formalnych i finansowych dla odbywających praktyki;

c) W przypadku studentów ostatnich semestrów istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji praktyk do końca września bez konsekwencji formalnych i finansowych (naliczania opłat czesnego za miesiąc lipiec- wrzesień) o ile zostanie spełniony warunek – wszystkie wymagane zaliczenia oraz praca dyplomowa zostaną złożone do 20 czerwca 2020;

d) Dopuszcza się również możliwość realizacji całej praktyki lub jej części w formie on-line, za zgodą pracodawcy, wyrażoną na piśmie i określającą warunki oraz zasady i sposób dokumentowania jej realizacji. Taka zgoda wraz z odpowiednimi adnotacjami w dzienniczku praktyk , będzie stanowić podstawę zaliczenia.

W sprawach indywidualnych i problemowych można kontaktować się ze mną on-line;

 

dr Tomasz Grad

Pełnomocnik Rektora ds. praktyk

dla studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych

 

Ważna Informacja !!

Z uwagi na sytuację zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelni, informuję, że zawieszeniu ulegają również w tym okresie dyżury ws. praktyk.

Natomiast wszelkie procedury związane z przekazywaniem, wysyłaniem i zaliczaniem praktyk, będa funkcjonowały bez zmian, za pośrednictwem skrzynki:

 - dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestcjonarnych- skrzynka podawcza znajduje się na parterze przy Rekrutacji i będzie wybierana dwa razy w tygodniu. Konsultacje mailowe można prowadzić za pośrednictwem adresu: tgrad@wsb.edu.pl


dr Tomasz Grad


Uwaga!!

Studenci jednolitych , magisterskich studiów na kierunku Pedagogika Przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Program praktyk i załączniki są do pobrania w "Pliki do pobrania " pn.2020_Program_Praktyki_Pedagogika_Przedszkolna i Wczesnoszkolna_Jednolite_Magisterskie

 

Ważna informacja!!!!!!

dla studentów studiów studiów II stopnia ( magisterskich) na kierunku Resocjalizacja oraz Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

Decyzją p. Prodziekan Pauliny Głowackiej praktyki studenckie pozostają w/g wczesniejszych ustalen tzn. 2 x 40 godzin, realizowane na 2 i 3 semestrze.  


 

Uwaga-- ZMIANA POKOJU na 212

 

 UWAGA! AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI! Szanowni Państwo w odpowiednich zakładkach znajduje się zaktualizowana wersja dokumentacji( wymagania RODO) Proszę aby dokumentacja była oddawana TYLKO na AKTUALNYCH DRUKACH. Stare druki ( formularz zgłoszenia oraz porozumienie) stanowiące załączniki do programów praktyk nie są akceptowane!!! Pozostałe( dzienniczek, karta oceny, samooceny itd. są aktualne)


Nowe zasady:


 

1)    Przed udaniem się na praktykę student składa u Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich (albo osobiście na jego dyżurze, albo do szuflady w Dziekanacie z napisem „PRAKTYKA DO WPISU”) podpisane i podbite przez upoważnioną osobę w placówce w której mają się odbyć praktyki następujące dokumenty:

 

  • formularz zgłoszeniowy praktyki (załączniki pod programami praktyk) x 2 
  •  Klauzula informacyjna RODO ( załączniki pod programami praktyk) x 1 oraz
  • dwa egzemplarze porozumień dotyczących praktyki (załączniki pod programami praktyk) wraz z Załącznik nr 1 do Porozumienia Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych x 2 w celu akceptacji i podpisania przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.

 

2)   Student odbiera od Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich zatwierdzony przez niego formularz zgłoszeniowy praktyki oraz oba egzemplarze podpisanego porozumienia w sprawie praktyki  wraz z załączikami (odbiór następuje w trakcie wizyty na dyżurze Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich lub w przypadku wydziałów zamiejscowych wysłany pocztą).

 

3)   Po skończonej praktyce student składa Pełnomocnikowi Rektora ds. Praktyk Studenckich (albo osobiście na jego dyżurze, albo do szuflady w Dziekanacie  z napisem „PRAKTYKA DO WPISU”) komplet następujących dokumentów:

 

-       Formularz zgłoszeniowy praktyki ze zgodą Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich

-     Porozumienie wraz z zał. 1 

-     Podpisaną Klauzulę informacyjną RODO

-        Wypełnione dokumenty praktyki wymienione w programie praktyki zgodnie z kierunkiem studiów

 

 

Po dokładnym sprawdzeniu dokumentów przedłożonych przez studenta Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich wpisuje studentowi zaliczenie  w protokole elektronicznym w systemie Wirtualnej Uczelni.Ważne!!!

Przed rozpoczęciem praktyki należy uzyskać podpis Pełnomocnika Rektora na formularzu zgłoszenia i porozumieniu!!!


 

UWAGA! Szanowni Państwo

 

Jeżeli ktoś z Państwa składa  WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYKI NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA (Załącznik nr 6) to oprócz wypełnionego Załącznika nr 6 wymagane są dokumenty potwierdzające zgodność reazliowanej pracy zawodowej z kierunkiem Państwa studiów czyli minimum:

 

1. Umowa o pracę/zlecenie/staż itp. lub zaświadczenie o zatrudnieniu (z informacją o okresie zatrudnienia)

 

2. Zakres obowiązków (chyba, że obowiązki są WYRAŹNIE wymienione w umowie/ zaświadczeniu).

 

Nazwa stanowiska pracy NIE JEST wystarczająca aby na jej podstawie określić Państwa zadania zawodowe i bez dokumentu potwierdzającego zakres Państwa obowiązków praktyka NIE MOŻE zostać zaliczona.

             

 

 

 


godziny dyżurów w kwiecień, maj , czerwiec 2020


do odwołania kontakt wyłącznie on-line( praca zdalna)

 

Przerwa wakacyjna od 13.07.2020 do 17.08.2020

  

                  

01.02.2020 r. -30.09.2020 r.

 

 

przyjmowanie wniosków o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/

prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności 
(zał. 6 Programu Praktyk) wraz z kompletem załączników

01.02.2020 r.- 31.08.2020

 

przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych praktyki,  Porozumień, zał. nr 1 do porozumienia oraz klauzuli informacyjnej RODO

 

UWAGA: podpisane przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich dokumenty zostają zwrócone studentowi, który składa komplet załączników po odbytej praktyce wraz z dokumentanmi merytorycznymi

01.03.2020 r.–30.09.2020 r.

 

przyjmowanie kompletnej dokumentacji potwierdzająca odbycie praktyki 

UWAGA: Rozpoczynanie praktyki bez zgody pełnomocnika skutkować będzie brakiem zaliczenia!!

 

17.07.2020 r.- 17.08.2020 r.

Przerwa wakacyjna - dyżur 18.08.2020 godz. 13.30 -15.00

                                           25.08.2020 godz. 13.30 -15.00

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z faktem, iż 25 maja 2018 zacznie obowiązywać w całej UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przestaje funkcjonować w Dziekanacie szuflada ogólnodostępna, z której studenci mogli pobierać dokumentację dotyczącą praktyk studenckich. Natomiast w dalszym ciągu istnieje możliwość pozostawiania dokumentów do oceny przy wykorzystaniu skrzynki podawczej w Dziekanacie (SZUFLADA DO WPISU - zamykana na klucz). Od dnia 23 maja 2018 dokumenty będą dostępne jedynie u Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich w godzinach dyżurów.


 

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki oraz wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/ prowadzenia działalności gospodarczej/ innej formy działalności będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

 


 
 

UWAGA: W przypadku wystąpienia studenta z wniosekim o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia (a)/prowadzenia działalności gospodarczej (b)/podejmowania innych form działalności (c-d), konieczne jest załączenie do wniosku następujących dokumentów:

 

a) potwierdzajacych okres zatrudnienia (np. umowa o pracę/zlecenie/o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy) oraz wykaz/zakres obowiązków,

b) potwierdzajacych okres prowadzenia działalności gospodarczej (np. wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej),

c) potwierdzających okres odbywania stażu oraz zakres realizowanych zadań przez stażystę,

d) potwierdzających okres podejmowania innych form działalności wraz z wykazem/zakresem obowiązków.

 

Praktyki studenckie stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

 

PROGRAMY PRAKTYK:  UWAGA!!! -Formularz zgłoszenia i porozumienie  stanowiące załączniki do programów poszczególnych praktyk są nieaktualne!!!!!. Obowiązują załączniki zamieszczone poniżej + Klauzula RODO. Pozostałe dokumenty tj.Dzienniczek, karty oceny itd. można drukować

 

 

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW DOPIERO WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA PRAKTYKĘ:

Osoby starające się o zgodę pisemną Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich na formularzu zgłoszeniowym praktyki, porozumieniu oraz wniosku dla osób pracujących, których praca odpowiada programowi praktyki proszone są o składanie odpowiednich dokumentów (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w odpowiedniej szufladzie (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w dziekanacie w godzinach jego pracy. Podpisane dokumenty mozna odebrać u pełnomocnika w godz. dyżurów.
  
INFORMACJA DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZREALIZOWALI PRAKTYKĘ I CHCĄ UZYSKAĆ JEJ ZALICZENIE:
W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy komplet dokumentów z praktyki (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) bezpośrednio oddać Pełnomocnikowi ds. Praktyk Studenckich na jego dyżurze lub zostawić w s Dziekanacie w szufladzie .

 

Student powinien zrobić i zostawić dla siebie kopię składanej dokumentacji 

Pliki do pobrania 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy