Przygotowanie do egzaminów

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy serię profesjonalnych kursów przygotowujących do egzaminów językowych:

Kurs języka polskiego + Egzamin TELC - B1

Jednym z egzaminów uznawanych przez polskie uczelnie wyższe jako wymóg dopuszczający do ubiegania się o przyjęcie na studia jest egzamin TELC B1-B2 Szkoła.

Centrum Egzaminacyjne Akademii WSB oferuje egzamin TELC B1-B2 Szkoła z języka polskiego dla studentów zagranicznych, którzy chcą uzyskać poświadczenie swoich kompetencji z języka polskiego.

Egzamin TELC Język polski B1·B2 Szkoła, który składa się z części pisemnej i ustnej, sprawdza kompetencje językowe na dwóch poziomach Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (ESOKJ) opracowanego przez Radę Europy. Dzięki temu osoby zdające egzamin TELC mają możliwość otrzymania certyfikatu na poziomie, który precyzyjnie odzwierciedla ich sprawności językowe.

Modelowy test do egzaminu TELC Język polski B1·B2 Szkoła dostępny jest na stronie www.telc.net.

Cena egzaminu: 500 zł

Szkoła Języków Obcych Akademii WSB oferuje również kursy języka polskiego, w tym kursy przygotowujące do egzaminu TELC Język polski B1·B2 Szkoła.English:

One of the exams recognized by Polish universities as a requirement to apply for admission is TELC B1-B2 Szkoła. 
The WSB University Exam Center offers TELC Język polski B1-B2 Szkoła for foreign students who want to obtain a certificate of their Polish language competences. 
TELC Język polski B1-B2 Szkoła, which consists of written and oral parts, verifies language competences at two levels according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) developed by the Council of Europe. As a result, those who take the TELC exam have the opportunity to obtain a certificate at a level that accurately reflects their language skills.
A sample TELC Język polski B1·B2 Szkoła test is available at www.telc.net.

The price of the exam: PLN 500

The School of Foreign Languages at WSB University also offers Polish language courses, including TELC Język polski B1·B2 Szkoła preparation courses. 

 


Russian:

Одним из экзаменов, признаваемых польскими высшими учебными заведениями 
в качестве требования, позволяющего подать заявку на поступление в вуз является экзамен TELC B1-B2 Szkoła (TELC B1-B2 Школа).

Экзаменационный центр Академии WSB предлагает TELC B1-B2 Szkoła для иностранных студентов, которые хотят получить подтверждение своих компетенции в области польского языка.

Экзамен TELC Język polski B1·B2 Szkoła, который состоит из письменной 
и устной частей, проверяет языковые компетенции на двух уровнях общеевропейской шкале языковой компетенции (ESOKJ), разработанной Советом Европы. Таким образом, те, кто сдает экзамен TELC имеют возможность получить сертификат 
на уровне, который точно отражает их языковые компетенции.

Модельный тест к экзаменu TELC Język polski B1·B2 Szkoła доступен на сайте www.telc.net.

Цена экзамена: 500 злотых

Школа Иностранных Языков Академии WSB также предлагает курсы польского языка, в том числе курсы для подготовки к экзаменам TELC Język polski B1·B2 Szkoła.

 

 

Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge - FCE oraz CAE

 

 

Szkoła Języków Obcych  Akademii WSB oferuje kompleksowe usługi szkoleniowe i egzaminacyjne. Nasze doświadczenie jest gwarancją profesjonalizmu i wysokiej efektywności.

 

First Certificate in English (FCE) to jeden z najpopularniejszych angielskich certyfikatów językowych na poziomie średnio-zaawansowanym wyższym (upper intermediate), wydawanych bezterminowo na podstawie testu złożonego z pięciu części:

 • Reading - czytanie ze zrozumieniem (1 godz.)
 • Writing - pisanie (1 godz. 20 min)
 • Use of English - test gramatyczny z zastosowania struktur językowych (45 min)
 • Listening - słuchanie (ok. 40 min)
 • Speaking - mówienie (ok. 14 min)

Za każdą część egzaminu można uzyskać po tyle samo punktów (40 za każdą część, w sumie 200).

Na podstawie testu wydawane są oceny pozytywne A, B i C, oraz oceny negatywne D i E. Aby zdać egzamin na ocenę C, kandydat musi zdobyć co najmniej około 60% wszystkich punktów.

Certificate in Advanced English (CAE) to jeden z najpopularniejszych angielskich certyfikatów językowych na poziomie zaawansowanym, z naciskiem na umiejętności praktyczne. Od grudnia 2008 roku egzamin składa się z następujących części:

 • Reading - czytanie ze zrozumieniem. Trwa 1 h 15 min.
 • Writing - pisanie. W tej części należy stworzyć własne teksty w języku angielskim na zadane tematy. Trwa 1 h 30 minut.
 • English in Use - test gramatyczno-leksykalny. Trwa 1 h.
 • Listening - słuchanie. Składa się z 4 nagrań, każde odtwarzane dwukrotnie. Trwa ok. 40 minut.
 • Speaking - mówienie. Trwa ono ok. 14-15 minut, odbywa się w parach, jako jedyna część egzaminu nie jest oceniana w Cambridge.

Za każdą część można uzyskać po tyle samo punktów. Punkty do zdobycia z każdej części przelicza się na 40 pkt., czyli maksymalnie można uzyskać 200 pkt.

Na podstawie testu wydawane są oceny pozytywne A, B i C, oraz oceny negatywne D i E. Aby zdać egzamin na ocenę C, kandydat musi zdobyć co najmniej 60% wszystkich punktów.

W Polsce do niedawna osoba, która uzyskała certyfikat CAE oraz legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich, wyższych zawodowych na dowolnym kierunku, a ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne, lub legitymuje się dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli może zostać zatrudniona na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w polskich szkołach.

 

Kursy przygotowujące do egzaminów TOEIC + Egzamin TOEIC

 

 

Czym jest TOEIC?

 

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATIONTM) Listening and Reading to obecnie najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy. To najważniejszy certyfikat językowy, który:

 • został stworzony na życzenie firm i pracodawców i odpowiada na ich potrzeby weryfikacji i certyfikacji zaawansowania z języka angielskiego
 • każdego roku zdaje ponad 5 000 000 kandydatów
 • jest uznawany przez ponad 10 000 globalnych firm i korporacji
 • skupia się na praktycznej stronie znajomości języka
 • można zdać w dowolnym momencie w sesjach zamkniętych (na żądanie) lub sesjach otwartych w ośrodkach ETS w całej Polsce
 • pozwala na otrzymanie wyników nawet już w 24 godziny od egzaminu, maksymalnie w 10 dni roboczych
 • jest ekwiwalentem zaliczenia egzaminu z lektoratu na wielu polskich i zagranicznych uczelniach
 • jest uznawany przez Służbę Cywilną w Polsce, wymagany wynik to 700 punktów
 • zawsze się zdaje - kandydat otrzymuje wynik w postaci punktów na skali 10-990
 • daje kandydatowi szczegółowy Raport Wyników z interpretacją wyniku punktowego
 • daje kandydatowi Certyfikat, który jest cennym dodatkiem do CV
 • jest narzędziem audytu językowego stosowanym przez wiodących pracodawców

(źródło i więcej informacji.)

 

 

Kursy przygotowujące do egzaminów TOEFL oraz IELTS

 

 

Osoby, które chcą studiować za granicą gdzie językiem wykładowym jest język angielski muszą legitymować się certyfikatem , który będzie dowodem wysokich kompetencji językowych umożliwiających sprawną komunikację oraz naukę. Są to wymogi prawie wszystkich uczelni wyższych, dla których standaryzacja i delegacja egzaminów językowych okazała się być bardzo wygodna. Ta sytuacja stwarza jednak dwa problemy. Po pierwsze, musimy wiedzieć jaki egzamin w naszym przypadku będzie najbardziej użyteczny. Po drugie, musimy dobrze poznać specyfikę wybranego egzaminu by wypaść jak najlepiej.


 Szkoła Języków Obcych ściśle współpracując z wysoce wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrą Akademii WSB jest w stanie zaoferować Państwu profesjonalne kursy przygotowujące do egzaminów TOEFL oraz IELTS.

 

Oprócz przygotowania pomagamy podjąć właściwą decyzję przy wyborze egzaminu!

 

 

 


Masz pytania dotyczące różnic między TOEFL a IELTS?

 

(źródło oraz więcej informacji.)

 


 Szkoła Języków Obcych przygotowuje również do egzaminów typowo biznesowych - LCCI oraz BEC.

 

 

 

Masz więcej pytań? Napisz e-mail! :) 

Nasi partnerzy

Kontakt

Biuro:

Akademia WSB

ul. Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Koordynator:

Monika Nierychły

tel. 32 295 93 74

 

e-mail: mnierychły@wsb.edu.pl

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji