Informacyjne o Klubie Honorowych Dawców Krwi PCK

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej jest jednostką organizacyjną Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach.

Członkami klubu są mieszkańcy, pracownicy i studenci stacjonarni i niestacjonarni Akademii WSB.


Podstawowym celem działania Klubu HDK jest:

 • Dążenie do zabezpieczenia ilości krwi i jej składników dla potrzeb lecznictwa.
 • Propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi.
 • Organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem Klubu HDK.
 • Wcielanie w życie zasad „Statusu Honorowego Dawcy Krwi PCK”
 • Poprzez organizowanie konkursów o tematyce pecekowskiej popularyzowanie zasad działania PCK wśród dzieci szkół podstawowych i średnich.
 • Wspólnie z dyrekcjami szkół popularyzowanie krwiodawstwa wśród młodzieży.
 • Nawiązywanie kontaktów z innymi Klubami w ramach integracji środowisk Honorowych Dawców Krwi.

 


Do podstawowych zadań Klubu HDK należą:

 

 • Systematyczne organizowanie zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi honorowo, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
 • Organizowanie doraźnych akcji honorowego krwiodawstwa w przypadkach nagłej potrzeby.
 • Udzielanie pomocy organizacyjnej przy pobieraniu krwi przez ekipy wyjazdowe Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
 • Otaczanie należytą troską i opieka członków Klubu HDK oraz udzielanie im pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.
 • Organizowanie w sposób uroczysty wręczania odznak, odznaczeń i wyróżnień członkom klubu (z zachowaniem wymogów obowiązujących dla każdego z odznaczeń).
 • Organizowanie otwartych imprez kulturalno-oświatowych i turystyczno sportowych dla członków klubu i ich rodzin oraz sympatyków ruchu.
 • Udział w realizacji innych zadań statutowych PCK.

 

Członkostwo w Klubie HDK

 

 • Członkiem zwyczajnym Klubu HDK może zostać każdy honorowy dawca krwi, który:

– wyraził wolę wstąpienia do PCK i został przyjęty przez zarząd klubu,
– zobowiązał się do honorowego oddawania krwi lub jej składników co najmniej raz w roku kalendarzowym,
– ze względu na stan zdrowia nie może nadal oddawać krwi lecz aktywnie uczestniczy w pracach Klubu HDK,
– osoba nie oddająca krwi lecz wspierająca działalność klubu,
– nie należy do innego Klubu HDK

 

 • Przynależność do Klubu HDK ustaje w przypadku dobrowolnego wystąpienia z klubu lub przejścia do innego klubu HDK.


 • Członek Klubu HDK może być wykluczony z klubu z jednego z następujących powodów:

– nie uczestniczenia w realizacji zadań klubu,
– nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów PCK,
– działania na szkodę organizacji,
– nie opłacania składek członkowskich więcej niż 12 m-cy bez uzasadnionej przyczyny
– pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.Członek Klubu HDK ma prawo:

– wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
– uczestniczyć w określaniu programów działania Klubu i ich realizacji,
– nosić odznaki organizacyjne,
– korzystać z przysługujących uprawnień wynikających ze Statutu PCK, Regulaminu Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK, Uchwały Programowej Klubu oraz innych przepisów prawnych.

 

Członek Klubu HDK ma obowiązek:

– przestrzegać postanowień Statutu PCK, Regulaminu Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK, Uchwały Programowej Klubu,
– stosować się do uchwał organów PCK,
– opłacać składki członkowskie PCK, prezentować postawę zgodną z normami moralnymi, zwyczajowymi i prawnymi,
– realizować uchwały zarządu Klubu, a w szczególności bezinteresownie oddawać krew,
– przestrzegać ogólnych zasad higieny zdrowotnej.


Władzami Klubu HDK są:

– zebranie członków Klubu HDK, które zarząd ma obowiązek zwołać przynajmniej jeden raz w ciągu roku,
– zarząd Klubu HDK,
– komisja rewizyjna.

 

Zebranie członków Klubu HDK:

– po rozpatrzeniu sprawozdania za okres kadencji podejmuje decyzję o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi Klubu HDK,
– uchwala program działania Klubu,
– wybiera prezesa i czterech pozostałych członków zarządu Klubu oraz trzyosobową komisję rewizyjną,
– wybiera przedstawicieli na konferencję rejonową PCK
– wybiera delegata na Zjazd Rejonowy PCK.

 

Zarząd Klubu HDK wybiera ze swojego grona 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

Kadencja zarządu Klubu HDK trwa cztery lata.

 

 Zarząd Klubu HDK:

– wykonuje uchwały zebrania członków Klubu, uchwały organów PCK wyższego stopnia oraz kieruje Klubem,
– reprezentuje członków Klubu wobec władz administracyjnych, samorządowych i społecznych,
– współpracuje z Dyrekcją Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach i Krakowie,
– zwołuje zebrania członków Klubu,
– odbywa posiedzenia wg potrzeb, nie rzadziej niż 6 razy w roku, ale przynajmniej raz na dwa miesiące.
– może podejmować decyzje o wykluczeniu z Klubu,
– podejmuje swoje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zarządu,
– prowadzi ewidencję członków Klubu (kartotekę), książki protokołów i uchwał oraz dokumentację gospodarki materiałami i funduszami Klubu,
– przedstawia kandydatów do odznaczeń i wyróżnień – w ramach trybu i zasad obowiązujących w PCK,
– może powoływać zespoły i komisje problemowe w zależności od potrzeb.

 

Zarząd Klubu HDK może wystąpić do zarządu rejonowego z wnioskiem o zwolnienie członka Klubu z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

 

Jeżeli zarząd Klubu HDK nie wykonuje statutowych obowiązków, może być zwołane nadzwyczajne zebranie na pisemny wniosek 1/2 liczby członków Klubu, komisji rewizyjnej lub na wniosek właściwego zarządu PCK.

 

Pracą zarządu kieruje prezes, który:

– zwołuje zebrania i przewodniczy obradom,
– inicjuje i kieruje całością pracy zarządu Klubu HDK,
– podejmuje decyzje w imieniu zarządu Klubu między jego posiedzeniami w zakresie określonym przez ten zarząd,
– reprezentuje Klub HDK na zewnątrz.

 

Członek zarządu lub cały zarząd Klubu może być zawieszony w czynnościach wg zasad uchwalonych przez Krajową Radę Reprezentantów.

 

Klub HDK przy Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej będzie dążył, na zasadach określonych przez Krajową Radę Honorowego Krwiodawstwa, do przyjęcia logotypu Klubu i sztandaru, oraz na zasadach określonych przez Okręgową Radę Honorowego Krwiodawstwa, do opracowania własnej odznaki klubowej.

 

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji