Tematyka IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka”

Na przestrzeni ostatnich lat rośnie w środowiskach biznesowych świadomość kluczowej roli, jaką odgrywa innowacyjność w tworzeniu przedsiębiorstw i ich sukcesie. Ponadto coraz szersze uznanie zyskuje potrzeba bardziej zrównoważonej innowacyjności, łączącej aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Wyzwania te w połączeniu z ograniczonymi zasobami wewnętrznymi oraz wysokim ryzykiem i złożonością nasilonego sieciowania (społecznego) w ramach innowacyjności i przedsiębiorczości powinny nakłonić decydentów i innych interesariuszy do stymulowania i zapewniania niezbędnych środków na rzecz innowacyjności i przedsiębiorczości.


Celem konferencji jest prezentacja znaczenia procesów zarządzania innowacjami w konkurencyjnej i globalnej gospodarce oraz dyskusja nad aktualnymi problemami innowacji i przedsiębiorczości.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauki oraz praktyki zainteresowanych problematyką innowacji i przedsiębiorczości. Podczas konferencji odbędzie się PANEL DOKTORANTÓW wraz z warsztatami pracy naukowej  dedykowany młodym pracownikom nauki, doktorantom, uczestnikom studiów doktoranckich.

 

Obszary problemowe konferencji: 


Innowacyjność i zarządzanie procesami zmian

 • Innowacyjność gospodarki; Globalne i regionalne systemy innowacji  
 • Sterowanie dyfuzją innowacji otwartego rynku
 • Modelowanie procesów dyfuzji innowacji 
 • Koncepcje rozwoju współczesnych organizacji
 • Transfer technologii i działalność badawczo-rozwojowa
 • Mechanizmy funkcjonowania sieci innowacyjnych
 • Kapitał innowacyjny jako element kapitału wiedzy

 

Metropolia - innowacje w zarządzaniu regionem

 • Metropolia - wieloaspektowy potencjał innowacyjny
 • Sektor kreatywny w rozwoju miast i regionów
 • Przedsiębiorczość i innowacyjność jako nowoczesna koncepcja rozwoju regionalnego
 • Smart cities – koncepcja i trendy rozwoju miast przyszłości
 • Powiązania sieciowe w rozwoju terytorialnych systemów gospodarczych

 

Innowacje w organizacjach

 • Innowacje w różnych modelach organizacyjnych
 • Zachowania menedżerskie a innowacyjność, wizjonerskie przywództwo
 • Holistyczne strategie innowacyjne      
 • Modele skutecznego wprowadzania zmian; Ryzyko i niepewność w procesach zmian
 • Proinnowacyjna kultura organizacji
 • Bariery innowacji, szanse i zagrożenia, opór wobec innowacji
 • Źródła finansowania innowacji
 • Wielopłaszczyznowe zarządzanie procesami zmian
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w kontekście innowacyjności

 

Organizacja kreatywna

 • Kreatywność a innowacje
 • Wyznaczniki przywództwa inspirującego
 • Cechy i zachowania kreatywnych pracowników; Promowanie kreatywności zespołu
 • Kultura kreatywna uwalniająca twórczość
 • Techniki wspierania, rozwijania i promowania pomysłów
 • Kreatywność „Turkusowej Organizacji”

 

Przedsiębiorczość – przyczyna i skutek innowacyjności

 • Wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości
 • Kreowanie otoczenia innowacyjnego dla MŚP
 • Strategie działania małych i średnich przedsiębiorstw; Formy kooperacji MŚP
 • Systemy wsparcia przedsiębiorczości
 • Przedsiębiorczość intelektualna
 • Zarządzanie firmami rodzinnymi

 

  

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji