Program konferencji

 

 

 

Partnerzy i sponsorzy główni:  

 

                

                               

 

Na przestrzeni ostatnich lat rośnie w środowiskach biznesowych świadomość kluczowej roli, jaką odgrywa innowacyjność w tworzeniu przedsiębiorstw i ich sukcesie. Ponadto coraz szersze uznanie zyskuje potrzeba bardziej zrównoważonej innowacyjności, łączącej aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Wyzwania te w połączeniu z ograniczonymi zasobami wewnętrznymi oraz wysokim ryzykiem i złożonością nasilonego sieciowania (społecznego) w ramach innowacyjności i przedsiębiorczości powinny nakłonić decydentów i innych interesariuszy do stymulowania i zapewniania niezbędnych środków na rzecz innowacyjności i przedsiębiorczości.

 

Celem konferencji jest prezentacja znaczenia procesów zarządzania innowacjami w konkurencyjnej i globalnej gospodarce oraz dyskusja nad aktualnymi problemami innowacji i przedsiębiorczości.

 

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

• Innowacyjność i zarządzanie procesami zmian
• Metropolia - innowacje w zarządzaniu regionem
• Innowacje w organizacjach
• Organizacja kreatywna
• Przedsiębiorczość – przyczyna i skutek innowacyjności

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI


I dzień konferencji, czwartek 19.04.2018 r.


9.00 - 9.50 Rejestracja uczestników konferencji

 

10.00 - 10.15 Uroczyste otwarcie konferencji (Audytorium D)

 

 

 

Wprowadzenie:

 

Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, członek Rady Polityki Pieniężnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Innowacje, demografia, polityka pieniężna

 

Michał Dziekoński, Akademia WSB

Innowacyjność i przedsiębiorczość w skali mikroekonomicznej - nowe trendy: strategia 2w1, DNA przedsiębiorcy, e-rynki i big data

 

10.15 - 11.45 Obrady plenarne - sesja I:

INNOWACYJNOŚĆ: PRZEDSIĘBIORSTWO - METROPOLIA - GOSPODARKA

 

Panel dyskusyjny:

 

Moderatorzy:

dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB

dr Marcin Lis

 

Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

prof. AWSB dr hab. Krzysztof Zamasz, Wiceprzewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Smart cities koncepcja i trendy rozwoju miast przyszłości

 

dr Janusz Michałek - Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

prof. AWSB dr hab. Barbara Piontek, Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

KSSE jako operator aktywizacji gospodarczej regionu

 

Michał Swoboda, Prezes Smart In

Innowacyjność zarządzania na przykładzie Smart In


 

prof. dr hab. Krystyna Poznańska, Szkoła Główna Handlowa

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce

 

prof. AWSB dr hab. Anna Francik, Akademia WSB

Innowacja jako impuls do zmian zarządzania organizacją


dr Radosław Miśkiewicz, Politechnika Śląska

Transfer wiedzy w ekonomii współdzielenia


 

11.45 - 12.00 - Dyskusja

 

12.00 - 12.15 Przerwa kawowa

 

12.15 - 13.45  Obrady plenarne - sesja II:

INNOWACYJNOŚĆ I KREATYWNOŚC LUDZI I ORGANIZACJI

 

Moderatorzy:

dr Sabina Ratajczak 

mgr Michał Dziekoński

 

 

prof. dr hab. Zbigniew Makieła, Uniwersytet Jagielloński

Przedsiębiorstwa odpryskowe jako narzędzie rozwoju regionu i przedsiębiorczości akademickiej


Dariusz Wylon, Selleo

Samoorganizacja jako model zarządzania firmą

 


dr Elwira Gross-Gołacka, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

Zarządzanie różnorodnością jako innowacyjny model zarządzania zasobami ludzkimi


dr Katarzyna I. Szelągowska-Rudzka, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Zakład Zarządzania

Partycypacja bezpośrednia pracowników jako czynnik sukcesu innowacyjnej organizacji


dr Anna Strychalska-Rudzewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Relacja kultury innowacji z orientacją przedsiębiorczą i innowacyjnością przedsiębiorstw. Wpływ moderatorów: otoczenia organizacji i orientacji pozytywnej


 

13.45 - 14.30 Przerwa w obradach

 

14.30 - 16.30 RÓŻNE OBLICZA INNOWACYJNOŚCI

 

Panel I: Organizacyjne uwarunkowania innowacyjności i przedsiębiorczości


Jakub Stęchły, Dyrektor Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Koncepcja nowoczesnej mobilności na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

 

Radosław Lubera, Mateusz Zaczyk, Politechnika Śląska
Koncepcja proekologicznego systemu intermodalnego opartego o komodalność transportu towarowego i publicznego


dr hab. Agnieszka Domańska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Cooperation between knowledge-based institutions and start-up companies in Poland -  network concepts as theoretical background for empirical studies

 

prof. dr hab. Vanda Marakova, Matej Bel University

Destination Management Organizations as the Outcome of Institutional Innovations in Tourism Sector

 

dr Barbara Ocicka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zakres i efekty współpracy z dostawcami w rozwoju innowacji


 

dr Lidia Kaliszczak, Uniwersytet Rzeszowski

Organizacyjne warunki kształtowania kultury przedsiębiorczości

 

dr Piotr Weryński, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

Konteksty resentymentalne  jako otoczenie innowacji. Analiza w ujęciu teorii morfogenetycznej

 


Panel II: Orientacja przedsiębiorcza i innowacyjność przedsiębiorstw

 

 

dr Krzysztof Rutkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Identyfikacja, analiza i ocena planu strategicznego w małym przedsiębiorstwie – studium przypadku

 

dr Lesław Pietrewicz, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Potencjał tokenizacji we współczesnym modelu przedsiębiorczości technologicznej

  

dr Dorota Dolińska-Weryńska, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

Znaczenie wartości marki produktu w sektorze MŚP


 

dr Karolina Lubieniecka-Kocoń, Akademia WSB

Smart city: zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej w mieście

 

dr Kamil Decyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Poziom działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw funkcjonujących w inteligentnych specjalizacjach


prof. AWSB dr hab. Marek Walancik, Akademia WSB

Czy pedagog może być innowacyjny?

 

16.30 - 17.30 Przerwa organizacyjna

 

 

17.30  Gala Innowacji „Innowator 2018”, Kolacja w Hotelu Pogoria Residence 

II dzień konferencji, piątek 20.04.2018 r.
 

9.00- 12.00 #DZIEŃ INNOWATORA

 

Partner wydarzenia: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 

 

9:00 Uroczyste otwarcie Dnia INNOWATORA 2018

dr Janusz Michałek - Prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  

prof. AWSB dr hab. Barbara Piontek Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A

 

 

 

9:05-9:50 Start UP RING - prezentacja innowacyjnych startupów działających na terenie woj. śląskiego

 

 

 

9:50 Prezentacja Klubu Innowatora Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz wręczenie certyfikatów członkostwa przedstawicielom Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 

 

 

 

10:30 dr Sergey Yatsunenko

 

„Współczesna TRIZ jako narzędzie w pragmatycznych innowacjach" 

 

Pragmatyczne innowacje na podstawie współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) to skuteczna i potwierdzona w praktyce metoda analityczna pozwalającą na stworzenie innowacyjnej strategii przedsiębiorstwa i połączenie jej z modelem biznesowym firmy. Jej zastosowanie zmienia dotychczasowy paradygmat innowacyjności oparty na przypadkowości czy geniuszu wynalazcy. Umożliwia efektywne tworzenie innowacji według usystematyzowanego algorytmu postępowania. W miejsce przypadku i nieokreśloności w postępowaniu, pragmatyczne innowacje wprowadzają zestaw narzędzi analitycznych i strategicznych, przenosząc wynalazczość w obszar planowania biznesowego, tak jak ma to miejsce w przypadku kontroli kosztów lub jakości.

  

 

11:45 Andrzej Zając,  Allcomp Polska Sp. z o.o.,

 

"Allcomp Polska i innowacje. Czy innowacje to coś trudnego?"

 

Andrzej Zając jest właścicielem i współzałożycielem Allcomp Polska, pierwszej polskiej firmy, i jednej z niewielu na świecie, produkującej maszyny do automatycznego rozkładania i rozkroju tkanin dla branży m.in. meblowej, odzieżowej i samochodowej.

 

12.00 - 12.15 Przerwa kawowa

 

 

12.15 - 13.45 Panele problemowe

 

  

prof. nadzw. dr hab. Janusz Morbitzer, Akademia WSB

"Innowacje w edukacji - między techniką a kulturą"dr Anna Wolak-Tuzimek, Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny w Radomiu

 

Wpływ innowacyjności na potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa

 

  

dr Niki Derlukiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Wspieranie innowacyjności w Polsce


mgr Katarzyna Brożek, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu

Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw w Polsce z uwzględnieniem podziału terytorialnego

  

mgr Anastazja KasztalskaUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

The world market and marketing of luxury perfumes

 

mgr Duszan Augustyn, Uniwersytet Jagielloński

Czynniki konkurencyjne na rynku przewozów osobowych w województwie podkarpackim

  

mgr Anna Wojciechowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Teatr prywatny: innowacyjny model zarządzania teatrem

 

 

 

Głos w dyskusji:

 

dr hab. Beata Stępień, mgr Agata Boruczkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kreacja a percepcja wartości w przemyśle komórek macierzystych


dr Małgorzata Trenkner, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

O koegzystencji innowacyjności i kreatywności przedsiębiorstwa w środowidku Lean

 

dr Leszek Panasiewicz, Politechnika Lubelska

Twórczość i innowacyjność jako funkcje organizacyjnego uczenia się


Ing., PhD. Lenka Hvolkova, Matej Bel University

Analysis of innovation activities and barriers to innovations in Slovakia

 

dr Zofia Gródek-Szostak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rozwój IT katalizatorem innowacyjnych zmian w modelach biznesowych


dr Mykola Orlykovskyi, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

Features of implementation the modern principles of corporate social responsibility on Ukrainian enterprises

 

mgr Robert Wolski, Uniwesrytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zarządzanie relacjami w współpracy gospodarczej na przykładzie klastrów turystycznych

 

mgr Ewa Osuch-Rak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zdolność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw - istota, determinanty i pomiar


Rada Naukowa konferencji:
• Prof. dr hab. Barbara Bojewska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
• Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki (Akademia WSB)
• Prof. dr hab. Anna Czubała (Akademia WSB)
• Prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz (Akademia WSB)
• Prof. Ing., Jaroslav Ďaďo, PhD. (Matej Bel University Banská Bystrica, Slovakia)
• Prof. ndzw. dr hab. Anna Francik (Akademia WSB)
• Prof. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja)
• Prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. (University of Zilina, Słowacja)
• Prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja)
• Prof. dr hab. Marek Lisiński (Akademia WSB)
• Prof. Edit Lukacs (Universitatea Dunarea de Jos din Galati, Rumunia)
• Prof. Juan Machado (Huelva University, Hiszpania)
• Prof. dr hab. Zbigniew Makieła (Uniwersytet Jagielloński)
• Prof. Ing. Vanda Maráková, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja)
• Prof. Ing. Viera Marková, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja)
• Prof. Ieva Meidute-Kavaliauskiene (Vilnius Gediminas Technical University, Litwa)
• Prof. dr hab. Roman Niestrój (Akademia WSB)
• Prof. dr hab. Bogdan Nogalski (Uniwersytet Gdański)
• Prof. dr hab. Krystyna Poznańska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
• Prof. Ligita Simanskiene (Klaipedy University, Litwa)
• Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna (Akademia WSB)
• Prof. dr hab. Jan W. Wiktor (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
• Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Zamasz (Akademia WSB)
• Prof. Joze Zupancić (University of Maribor, Słowenia)
• Dr Radosław Miśkiewicz (Politechnika Śląska)

 

 

 

Andrzej Zając jest właścicielem i współzałożycielem Allcomp Polska, pierwszej polskiej firmy, i jednej z niewielu na świecie, produkującej maszyny do automatycznego rozkładania i rozkroju tkanin dla branży m.in. meblowej, odzieżowej i samochodowej.
W roku 2007 brał udział w stworzeniu pierwszego cuttera marki „Unicut”. Następnie,  jako prezes firmy, współuczestniczył w tworzeniu kolejnych rozwiązań z linii UNICUT, takich jak m.in. lagowarki do automatycznego rozkładania tkanin, windy, rozwiązania softwearowe, które całościowo składają się na zaawansowane linie produkcyjne. 
Przez lata wdraża w życie wizję stworzenia firmy produkującej innowacje, które mają pomagać i ułatwiać ludziom codzienną pracę na produkcji. Nadaje kierunek tworzenia przez firmę nowych rozwiązań w duchu koncepcji Przemysłu 4.0, zamieniając popularne trendy na praktyczne rozwiązania mające służyć ludziom i przynosić oszczędności zakładom produkcyjnym.
Jego pracę włożoną w budowanie siły marki uwieńczyły otrzymane przez firmę nagrody m.in. w 2016 roku nagroda miesięcznika Forbes oraz Orły magazynu Wprost,  Gazele Biznesu w 2015 roku, a także liczne nagrody Międzynarodowych Targów Poznańskich za prezentowane na targach innowacje. 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji