II stopień

01 treści ogólnouczelniane

01_Język angielski

01_Język rosyjski

02_Filozofia antyczna

02_Filozofia nowożytna

02_Współczesne społeczeństwo polskie

03_Rola lidera w organizacji

04_Komunikacja w zespole

05_Promocja zdrowia

05_WF

 

02 treści podstawowe

01_Antropologia kultury

02_Metodologia badań społecznych

03_Projekt badawczy

04_Wybrane problemy psychologii

 

03 treści kierunkowe

01_Andragogika

02_Współczesne kierunki pedagogiczne

03_Współczesne kierunki pedagogiczne w polskiej rzeczywistości edukacyjnej

04_Pedagogika porównawcza

05_Pedeutologia

 

04 treści specjalnościowe

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne


01_Pedagogika twórczości

02_Alternatywne formy edukacji w klasach I-III

03_Aktywność matematyczna dziecka w klasach_I-III

04_Aktywność językowa dziecka w klasach I_III

05_Środowisko w aktywności dziecka w klasach I-III

06_Animacja muzyczno - ruchowa w edukacji przedszkolnej

07_Komunikacja_interpersonalna z dzieckiem

08_Podstawy zarządzania oświatą

09_Rozwój zawodowy nauczyciela

10_Pedagogika rodziny

11_Diagnoza i korekta zaburzeń rozwoju dziecka

12_Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka

 

Resocjalizacja

 

01_Współczesne tedendencje w profilaktyce i resocjalizacji

02_Współczesne teorie uzależnień

03_Metody psycho i socjoterapii

04_Wsparcie i pomoc rodzinie zagrożonej
05_Organizacja i zarządzanie w resocjalizacji

06_Resocjalizacyjne programy penitencjarne

07_Praca socjalna w resocjalizacji

08_Programy profilaktyczne w resocjalizacji

 

Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej


01_Elementy prawa konstytcyjnego administracyjnego

02_Ochrona informacji niejawnych

03_Mediacje i negocjacje w sytuacji kryzysowej

04_Psychologia sądowa

05_Komunikacja w sytuacji kryzysowej

06_Profilaktyka antykryzysowa

07_Prawo karne i wykroczeń

08_Organizacja i zarządzanie w resocjalizacji

09_Podstawy kryminalistyki

 

05 przedmioty swobodnego wyboru

 RES i PiIwSK


01_Antropologia kultury arabsko_islamskiej

02_Wybrane badania kryminologiczne

03_Stres i wypalenie zawodowe

04_Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna

05_Mentoring

06_Wybrane koncepcje psychologiczne w pracy doradczej i coachingowej

07_Zarządzenie wiedzą

08_Zarządzanie kryzysowe

09_Pedagogika medialna

10_Spotkanie z praktykiem

 

ZEWiWP


01_Psychologia kliniczna dziecka

02_Uczenie się z doświadczenia codzienności nauczycielskiej

03_Stres i wypalenie zawodowe

04_Mentoring

05_Gerontologia społeczna

06_Pedagogika medialna

07_Multimedia i technologia informacyjna w edukacji

08_Oczekiwania współczesnego rynku pracy

09_Brain-based teaching in early education

 

06 dyplomowanie

 

D1_Tworzenie ustnych i pisemnych prezentacji

D2_Seminarium magisterskie

 

07 szkolenia i praktyki

01_szkolenie BHP

02_szkolenie biblioteczne

03_Praktyka pedagogiczna_PiIwSK

03_Praktyka pedagogiczna_RES

03_Praktyka pedagogiczna_ZEWiWP 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji