Regulamin

Regulamin

VI Konkursu Wiedzy Logistycznej


I Cel

 

VI Ogólnopolskiego Konkurs Wiedzy Logistycznej jest międzywojewódzkim przedsięwzięciem, którego zadaniem jest:


• wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów,
• zdobycie doświadczenia przydatnego podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk i technik spedytor,
• promocja kształcenia na kierunkach logistycznych i spedycyjnych,
• pobudzenie zainteresowania tematyką logistyczną i spedycyjną,
• wymiana doświadczeń zawodowych,
• pozyskanie kandydatów na studia, przedstawienie oferty studiów,
• współpraca między podmiotami kształcącymi w/w zawodach.


II Organizator


Organizatorem konkursu jest Akademia WSB. Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem konkursu nadzór sprawuje Komitet Organizacyjny Konkursu powołany przez Organizatora.

 

III Uczestnicy


Uczestnikami konkursu są uczniowie oraz słuchacze szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, kształcący się w zawodach technik logistyk oraz technik spedytor.

 

IV Zasady


• Konkurs odbywa się w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1C.
• Tematyka prac koncentruje się na zagadnieniach związanych z kształceniem na kierunkach: technik logistyk i technik spedytor.
• Konkurs odbędzie się 10 marca 2020 r. o godzinie 10.00.
• Uczestnicy w czasie 60 minut rozwiążą test jednokrotnego wyboru, który będzie składał się 25 pytań zamkniętych i 5 otwartych.
• Maksymalna liczba uczestników z danej szkoły - 6 uczniów.
• Prace konkursowe będą oceniane przez Komitet Organizacyjny Konkursu.
• Werdykt Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest ostateczny.
• Koszty dojazdu oraz ewentualnych noclegów uczestników pokrywają szkoły uczestniczące.

 
V Zgłoszenia


Zainteresowana szkoła zgłasza kandydatów do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Logistycznej  w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2020 r.  za pośrednictwem elektronicznego formularza, umieszczonego na stronie internetowej www.wsb.edu.pl/kwl 

ZOBACZ

 

 

VI Laureaci


• Ogłoszenie werdyktu Komitetu Organizacyjnego Konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie w siedzibie WSB około godziny 14.00.
• Nagrodami w konkursie są:
1. I miejsce - bezpłatne studia inżynierskie na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
2. II miejsce - staż w firmie logistycznej
3. III miejsce - miesięczna praktyka w firmie z branży logistycznej.

 

VII  Sprawy ogólne


Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu.

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji