IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów - 13-14 maja 2017

Młodzi Naukowcy - ich badania i rozwój

 

 

 

W dniach 13-14 maja 2017 roku odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów z cyklu „Paradygmaty Współczesnego Zarządzania Organizacjami”. 
Organizatorami Konferencji byli: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Konferencja miała na celu przegląd prac naukowych i badawczych oraz problemów naukowych doktorantów z uczelni i jednostek pozaakademickich z całego kraju. Umożliwiała wymianę osiągnięć naukowych, doświadczeń i poglądów, dyskusję oraz prezentację dokonań dotyczących paradygmatów współczesnego zarządzania organizacjami. Miała również zwrócić uwagę na podstawowe metody badawcze stosowane w naukach o zarządzaniu.

 

Na szczególną uwagę zasługuje unikatowa w skali kraju formuła Konferencji, która ma na celu doskonalenie warsztatu metodologicznego doktorantów oraz umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej. Pomysłodawcą wyjątkowej formuły Konferencji jest prof. dr hab. Marek Lisiński, który pełni funkcję Kierownika Seminarium Doktorskiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Formuła Konferencji miała charakter warsztatów metodologicznych, które rozpoczynały się od przedstawienia etapów procesu badawczego, ze szczególnym uwzględnieniem doboru metod badawczych, określania celów i formułowania hipotez. Kolejnym etapem warsztatów była prezentacja poszczególnych artykułów naukowych oraz przedstawianie tuż po niej opinii Recenzenta. W recenzji poddawane były ocenie takie aspekty jak: podejmowana problematyka (w tym aktualność problemu, jego oryginalność i sposób sformułowania), merytoryczna poprawność treści artykułu (prawidłowość sformułowania celu i stopień jego realizacji, układ pracy, zakres rozwiązania problemu badawczego, poziom merytoryczny) metodologia badań (poprawność definicji określeń i nazw używanych w artykule, prawidłowość doboru metod badawczych, dobór

i wykorzystanie źródeł). Końcowym etapem oceny każdej pracy naukowej była dyskusja nad jej zawartością merytoryczną, metodologiczną i formalną, w której mogą brać udział wszyscy uczestnicy warsztatów.

Formuła Konferencji znajduje duże uznanie wśród doktorantów oraz promotorów prac doktorskich i sprawia, że inicjatywa z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Uczestnicy Konferencji niejednokrotnie podkreślali, że dla nich jako młodych naukowców bardzo ważne jest to, aby mieć możliwość skonfrontowania doświadczeń i poddania życzliwej ocenie, często po raz pierwszy, wygłaszanych referatów naukowych, które zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach i monografiach naukowych.

 

 

 

Dr Joanna Dzieńdziora 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji