Regulamin

Dąbrowa Górnicza, dnia 22 grudnia 2016 r.

 

 

REGULAMIN

VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Logistycznej

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w VII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Logistycznej, zwanym dalej  „Konkursem”.
 2. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej jest ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego celami są:
 • pobudzenie zainteresowania uczniów tematyką logistyczną i spedycyjną,
 • umożliwienie uczniom zdobycia dodatkowego doświadczenia przydatnego podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk i technik spedytor,
 • wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów,
 • stworzenie okazji do wymiany doświadczeń zawodowych nauczycieli,
 • promowanie kształcenia na kierunkach logistycznych i spedycyjnych, przedstawienie oferty studiów Wyżej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
 • pogłębianie współpracy między podmiotami kształcącymi na kierunkach logistycznych i spedycyjnych.
 1. Tematyka Konkursu jest skoncentrowana na zagadnieniach związanych
  z kształceniem na kierunkach: technik logistyk i technik spedytor.
 2. Organizatorami konkursu są:
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i związków Uczelni Niepublicznych pod liczbą porządkową 66,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi.
 1. Konkurs odbywa się w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
 2. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma do samodzielnego rozwiązania w czasie 60 minut test składający się 25 pytań zamkniętych oraz 5 pytań otwartych.
 3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komitet Organizacyjny Konkursu powołany przez Organizatora konkursu. Komitet Organizacyjny oceniać będzie prace konkursowe i zadecyduje o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród.
 4. Werdykt Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest ostateczny i nie przysługuje odwołanie od rzeczonego werdyktu.

 

§ 2

UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie oraz słuchacze szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, kształcący się w zawodach z branży TSL.

§ 3

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu oraz  zgłoszenie przez Szkołę nie więcej niż 6 kandydatów w nieprzekraczalnym terminie do 24 lutego 2017 r. poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: www.wsb.edu.pl/kwl 
 2. Pozyskanie od rodziców niepełnoletnich uczniów stosownej zgody na wyjazd do siedziby Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i udział w konkursie na zasadach określonych niniejszym regulaminem należy do obowiązku szkoły do której uczęszczają uczestnicy konkursu.

§ 4

UPRAWNIENIA ORGANIZATORA

 1. Organizator ma prawo weryfikować, w tym odrzucać zgłoszenia uczestników do udziału w Konkursie, które nie spełniają warunków, o których stanowi §2 i §3.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania, w tym do usuwania z Konkursu prac tych uczestników Konkursu, którzy naruszyli niniejszy regulamin.

§ 5

NAGRODY

 1. Nagrody w Konkursie:
 • nagroda za zajęcie I miejsca – specjalna bonifikata na studia inżynierskie na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
 • nagroda za zajęcie II miejsca - staż w firmie z branży logistycznej,
 • nagroda za zajęcie III miejsca - miesięczna praktyka w firmie z branży logistycznej.
 1. Komitet Organizacyjny sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół zostanie utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 2. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 3. Wedle wiedzy Organizatora, charakter nagród przemawia za ich nieopodatkowaniem, w przypadku odmiennych interpretacji podatkowych lub decyzji właściwych organów administracji publicznej, stosowne należności publicznoprawne uiści zwycięzca nagrody.

 

§ 6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Udostępnione dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administrator danych zbiera dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia konkursu zgodnie z regulaminem.

§ 7

DALSZE POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8 marca 2017 r. o godzinie 11.00.
 2. Ogłoszenie werdyktu Komitetu Organizacyjnego Konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie w dniu Konkursu w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.  
 3. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu oraz ewentualnych noclegów uczestników.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu.
 2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.wsb.edu.pl/kwl oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia uczestników Konkursu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 23 grudnia 2016 roku.

 

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji