O Katedrze

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji jest jedną z najmłodszych katedr działających w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, a zarazem katedrą skupiającą wszystkich pracowników dydaktyczno-naukowych w Wydziale Zamiejscowym WSB w Cieszynie. Jej powstanie związane jest z uruchomieniem w roku 2010 studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Udostępnienie społeczności Śląska Cieszyńskiego oferty kształcenia w Wydziale Zamiejscowym WSB w Cieszynie stanowiło odpowiedź na wyraźnie artykułowane przez środowisko regionu zapotrzebowanie na kadry dysponujące wiedzą zarówno ekonomiczną, jak też techniczną i znalazło również swoje potwierdzenia w wynikach prowadzonych przez Uczelnię analiz regionalnego rynku zatrudnienia.

 

W odpowiedzi na rosnące i niezaspokojone wciąż zapotrzebowanie na wysokokwalifikowane kadry inżynierskie, sprawnie poruszające się w otoczeniu rynkowym i kompleksowo przygotowane do pracy w kluczowych dla transgranicznego regionu (Bielsko-Biała – Ostrava – Żylina) - obszarach gospodarczo-społecznych, w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej prowadzi się kształcenie na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na studiach I stopnia (studia licencjackie, inżynierskie) oraz na studiach II stopnia  (studia magisterskie).

 

Wcześnie region przesycony był absolwentami kierunków humanistycznych i społecznych. Profil kształcenia i specjalności oferowane na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w WSB są zarazem wyjściem naprzeciw specyficznym potrzebom rynku pracy Śląska Cieszyńskiego i Zaolzia tj. wyjątkowego, wielokulturowego regionu, gdzie bardzo mocno rozwija się polsko-czeska i polsko-słowacka współpraca trans graniczna. W ostatnich dziesięcioleciach miały miejsce głębokie przemiany gospodarcze i społeczne, które wywarły również wpływ na kształt regionalnego i transgranicznego rynku pracy. Aktualnie małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią obecnie dla studentów i absolwentów największą grupę pracodawców, ale wielu z nich znajduje również zatrudnienie w różnego typu podmiotach i instytucjach m.in. kooperujących z sektorem gospodarczym.

 

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji zatrudnia kilkadziesiąt pracowników dydaktyczno-naukowych. W swojej działalności dydaktyczno-naukowej pracownicy Katedry kierują się misją WSB: „..oferując profesjonalizm i wiedzę (…) kształcąc otwartych na wyzwania absolwentów, potrafiących dynamicznie reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu. Prowadząc badania naukowe, w powiązaniu z praktyką gospodarczą, kreują wymierne wartości dla społeczeństwa i świata biznesu" (statut WSB).

 

Misja ta wypełniana jest dzięki różnorodnym projektom badawczym, inicjatywom popularno-naukowym, w których biorą udzial pracownicy Katedry, jak też szeroko pojętej współpracy nauka-biznes oraz współpracy z innymi – poza przedsiębiorstwami – interesariuszami zewnętrznymi. Umożliwia to zarówno rozwój naukowy kadry akademickiej jak też zapewnienie studentom możliwości kontaktu z praktyką poprzez współpracę z wieloma ośrodkami, instytucjami, zajmującymi się wszechstronnym wsparciem dla biznesu, rozwojem innowacyjności, rozwojem zasobów ludzkich, rozwojem regionu i współpracą transgraniczną.

 

Problematyka badań prowadzonych w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji jest ściśle powiązana z wyzwaniami, przed jakim staje współczesne zarządzanie oraz inżynieria produkcji, jak też pozostaje w ścisłej korelacji z realnymi potrzebami transgranicznego regionu, w którym działa Wydział. Chodzi tu zarówno o restrukturyzację przemysłu, pociągającą za sobą istotne konsekwencje również w odniesieniu do profilu edukacyjnego i badawczego ośrodków akademickich w regionie, ale także dynamiczny rozwój przedsiębiorczości, przede wszystkim w sektorze małych i średnich firm, czy też tendencje do rozwijania na Śląsku Cieszyńskim lokalnej „inteligentnej specjalizacji” tj. sektora przemysłów kreatywnych, który staje się coraz bardziej wyrazistą wizytówką gospodarczą tego regionu. Nie bez znaczenia dla działalności badawczej Wydziału pozostaje również jego szczególna lokalizacja geopolityczna, niemalże na styku trzech państw: Polski, Czech i Słowacji, w regionie gdzie wzorcowo rozwija się współpraca transgraniczna i aktywnie działają dwa euroregiony, mobilizujące do podejmowania wspólnych projektów badawczych również polskie, czeskie i słowackie uczelnie z pogranicza, m.in. w ramach sieci Progres3. Działalność Wydziału na Śląsku Cieszyńskim, w regionie wielonarodowym i wielokulturowym, znajduje również swoje odniesienie do projektów badawczych podejmowanych na rzecz i we współpracy ze społecznością polską w Czechach i na Słowacji oraz z podmiotami czeskimi i słowackimi. Na tego typu  projekty duże zapotrzebowanie zgłaszają m.in. euroregiony Śląsk Cieszyński i Beskidy, Klub Przedsiębiorcy w Cieszynie, Czesko-Polska Izba Handlowa w Ostravie, Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa w Żylinie, Klaster Liptov, Koalicja Marek Ziem Górskich w Żywcu czy też – jedyne na terenie Polski – Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z siedzibą w Cieszynie.  Celem aplikacyjnym wszelkich przedsięwzięć badawczych Wydziału, poza ich walorami naukowymi, jest wsparcie lokalnych przedsiębiorstw, instytucji użyteczności publicznej oraz organizacji trzeciego sektora.

 

Kluczowymi przesłankami doboru tematów badawczych są:

• aktualne trendy w naukach ekonomicznych i naukach technicznych,

• problematyka wynikająca ze specyfiki procesu kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,

• kompetencje i zainteresowania naukowe pracowników Katedry Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,

• proponowane przez przedsiębiorców obszary współpracy nauka-biznes, jak również aktualne problemy
z zakresu inżynierii produkcji, zgłaszane przez przedsiębiorstwa produkcyjne działających w regionie, m.in. w ramach Rady Ekspertów itp.  

• potrzeby poznawcze w zakresie badań zgłaszane przez innych interesariuszy rozwoju regionu np. samorządy, organizacje pozarządowe, otoczenie biznesu,

• szczególne uwarunkowania do współpracy międzynarodowej wynikające z działalności Wydziału w transgranicznym otoczeniu regionu Śląska Cieszyńskiego;

• dynamiczny rozwój przemysłów kreatywnych w regionie.

 

Od roku 2014 Kierownikiem Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji jest dr Joanna Kurowska-Pysz, w wcześniej funkcję tę pełnili dr inż. Joanna Stuglik (2010-2012), dr inż. Łukasz  Wróblewski (2013).  Sekretarzem Katedry jest mgr Katarzyna Piwocha.

 

W ramach kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji funkcjonują dwa koła naukowe:

- Koło Naukowe ENERGIA, którego opiekunem jest dr inż. Katarzyna Reclik, 

- Koło Naukowe INGENIATUS, którego  opiekunem jest dr Joanna Kurowska-Pysz.

Pierwsze z wymienionych kół koncentruje swoją aktywność naukową i popularno-naukową na problematyce inżynierii produkcji, przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących organizacji procesów produkcji w różnych sektorach gospodarki, jak również jakości, logistyki oraz zastosowania tzw. czystych technologii w procesach przemysłowych. Z kolei członkowie koła INGENIATUS są bardziej zainteresowani zagadnieniami typowo biznesowymi np. rozwój przedsiębiorczości, zarządzanie karierą, wiedza i innowacje, współpraca nauka-biznes itp. 

W prace kół zaangażowanych jest ponad 40 studentów Wydziału. Koła realizują swoje cele poprzez:

- udział w konferencjach naukowych,

- organizację wizyt studyjnych, konferencji, debat, warsztatów i szkoleń dotyczących zagadnień z zakresu poszczególnych dziedzin nauki,

- planowanie i realizację własnych projektów,

- udział i współorganizację projektów międzyuczelnianych,

- przygotowywania artykułów do publikacji.

 

Studenci włączani są w prace badawcze i naukowe realizowane w ramach działalności Katedry Zarządzania i inżynierii produkcji. Biorą udział w różnych etapach prowadzonych projektów badawczych, przeprowadzają wywiady oraz badania kwestionariuszowe, kodują wyniki za pomocą informatycznych narzędzi analizy danych, biorą udział we wstępnych opracowaniach wyników oraz w analizach statystycznych danych. Mają również możliwość samodzielnego publikowania artykułów naukowych. Ponadto studenci uczestniczący w działalności kół są również włączani do realizacji różnego typu projektów np. unijnych, realizowanych na Wydziale, aktywnie uczestniczą także w budowaniu ważnych dla Wydziału relacji z interesariuszami zewnętrznymi np. udział w posiedzeniach Rady Ekspertów działającej przy Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie, pomoc w organizacji wykładów w ramach Akademii Nauki WSB, pomoc w organizacji akcji krwiodawstwa, pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Festiwalu Nauki WSB oraz Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji