Konferencje naukowe

Konferencje organizowane i współorganizowane przez Katedrę Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 


VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Internet w społeczeństwie informacyjnym” 

(Dąbrowa Górnicza, 16-17.02.2012)

- głównym celem Konferencji była prezentacja nowoczesnych rozwiązań z zakresu technologii informatycznych. Podczas konferencji zostały przedstawione referaty z obszaru sieci komputerowych, zastosowania Internetu oraz bezpieczeństwa informacji w rozproszonych systemach komputerowych. Konferencja była okazją do zaprezentowania rozwiązań wdrożonych systemów komputerowych. Podczas konferencji odbyły się warsztaty przeprowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Zarządzania i inżynierii produkcji promocyjno-informacyjne pt. „System wsparcia rozwoju kluczowych technologii przyszłości w ramach działania 5.2 PO IG”. Efektem konferencji są publikacje: polskojęzyczna „Zastosowania Internetu” oraz anglojęzyczna „Internet – Technical Development and Applications 2” wydawnictwa Springer Verlag.

Głównym organizatorem konferencji była Katedra Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej przy wsparciu pracowników Katedry Zarządzania i inżynierii Produkcji z Wydziału Zamiejscowego WSB w Cieszynie, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii w Warszawie, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN Gliwice. W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób.


Seminarium naukowe  pt. „Dlaczego samolot lata - podstawy aerodynamiki i budowy samolotów”

(16.03.2012)

- podczas seminarium uczestnicy zdobyli informacje dotyczące aktualnego stanu przemysłu lotniczego w Polsce, budowy i konstrukcji samolotów, materiałów wykorzystywanych do produkcji samolotów. Prelegenci seminarium oraz prowadzący - pilot Tomasz Duda, kapitan w General Aviation, poruszyli kwestię podstawowych praw aerodynamiki i mechaniki lotu oraz wpływu sił aerodynamicznych na konstrukcję samolotów. Głównym organizatorem była Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły instytucje: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Akademia Nauk, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Akademia Umiejętności, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Urząd Miejski w Cieszynie.W seminarium uczestniczyło ponad 150 osób.

 

Międzynarodowy Festiwal Recyklingu i Energii Odnawialnej

(Cieszyn - Ostrawa, 19-21.04.2012)

- w ramach festiwalu zorganizowano warsztaty, pokazy oraz prelekcje z zakresu zarządzania energią odnawialną oraz gospodarką odpadami. Odbyła się również konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych, której celem było przybliżenie odnawialnych źródeł energii jako skutecznego narzędzia przeciwdziałającego zanieczyszczeniu środowiska. Festiwal stanowił płaszczyznę współpracy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy Wydziałem Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz uczelniami z Czech i Słowacji. W konferencji uczestniczyli teoretycy i praktycy, którzy swymi wystąpieniami zwrócili uwagę na kluczową rolę źródeł odnawialnych dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Śląsk Cieszyński. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie – Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie oraz Vysoka Skola Banska (Politechnika Ostrawska). W Festiwalu uczestniczyło ponad 200 osób.

 

II Konferencja Naukowa pt. „Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Finanse-Strategie-Kompetencje”

(01.06.2012).

Konferencja promowała nowoczesne podejście do kreacji wartości przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Celem konferencji było zebranie dotychczasowego dorobku teorii i praktyki tego aktualnego nurtu zarządzania. Tematami wiodącymi konferencji były aktualne problemy wdrażania strategii kreacji wartości przedsiębiorstw w dobie kryzysu, wpływ symptomów kryzysu finansowego na zarządzanie czynnikami finansowymi budowy wartości przedsiębiorstw, działalność operacyjna przedsiębiorstwa oraz problemy zarządzania kluczowymi talentami w przedsiębiorstwach ukierunkowanych na wzrost wartości. Konferencja podzielona został na panele tematyczne, z których jeden odbywał się w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie i dotyczył podstawowych narzędzi zapewnienia i zarządzania jakością. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie – Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, TAURON Polska Energia. W Konferencji uczestniczyło ponad 150 osób.

 

III Konferencja Naukowa pt. Modele funkcjonowania współczesnego biznesu-teoria i praktyka

(14.06.2012).

Celem konferencji było przedstawienie nowoczesnych modeli biznesu kreujących wartość w gospodarce opartej na innowacji i wiedzy. Obszar tematyczny konferencji dotyczył m.in. kreowania efektywnych modeli biznesu, restrukturyzacji i rewitalizacji modeli biznesu w dobie kryzysu, budowy przewag konkurencyjnych w dobie hiperkonkurecji, nowoczesnych metod i strategii  budowy wartości przedsiębiorstw, kreacji wartości dla akcjonariuszy i interesariuszy, innowacji wartości w budowie współczesnych modeli biznesu. Panel dyskusyjny dotyczący nowych metod zarządzania jakością i produkcją w przedsiębiorstwie został zorganizowany i przeprowadzony przez pracowników Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zamiejscowy. Partner konferencji - Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego. W konferencji uczestniczyło ponad 150 osób.

 

Festiwal Rozwoju Regionalnego i Nowoczesnych Technologii

(13-16.09.2012)

- festiwal organizowany pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Cieszyńskiego. Impreza miała na celu realizację przyjętej polityki naukowo-badawczej i innowacyjnej województwa śląskiego, kładącej szczególny nacisk na nowoczesne technologie i ochronę środowiska, przyczyniając się tym samym do rozwoju społecznego i gospodarczego regionu Śląska Cieszyńskiego. Prezentacje, wykłady oraz warsztaty realizowane w kilku miejscowościach powiatu cieszyńskiego służyły krzewieniu  wiedzy oraz prezentacji nowoczesnych rozwiązań dla potrzeb społeczności lokalnej. Organizatorzy: Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Katedra Zarządzania i inżynierii produkcji, Starostwo Powiatowe w Cieszynie. W Festiwalu udział wzięło ponad 100 uczestników.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka w służbie inżynierii produkcji”

– (Wydział Zamiejscowy w Cieszynie, 18.12.2012). Jednodniowa konferencja naukowa poruszająca aktualne problemy inżynierii produkcji, a także promująca nowoczesne podejście do zarzadzania przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce, z uwzględnieniem realiów transgranicznych. Konferencja objęta patronatem Starosty Powiatu Cieszyńskiego oraz Burmistrza Miasta Cieszyna.

Konferencja organizowana przez Katedrę Zarządzania i Inżynierii Produkcji wspólnie z Zamkiem Przedsiębiorczości w Cieszynie. Komitet Organizacyjny Konferencji stanowili pracownicy naukowi Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji – dr Joanna Stuglik (Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie).

 

Studencka Konferencja Naukowa „Informatyka a innowacja. Współczesne wyzwania gospodarki i biznesu”

(6-7.06.2013).

Celem konferencji była promocja rozwoju naukowego studentów, prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich oraz budowanie relacji ze specjalistami z branży IT. Celem konferencji było m.in. wskazanie podstawowych, twórczych i nowych trendów w dziedzinie informatyki oraz jej zastosowań w nowoczesnej gospodarce, przemyśle i biznesie.

Organizatorzy: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zamiejscowy

w Cieszynie – Katedra Zarządzania i inżynierii produkcji, Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów, Informatyczne Koło Naukowe oraz Samorząd Studencki. W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób.

 

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury”

(15-16.11.2013).

Dwudniowa, międzynarodowa konferencja naukowa, realizująca następujące cele: wymiana poglądów i dyskusja o aktualnych zagadnieniach dotyczących problematyki zarządzania i marketingu w kulturze, integracja środowiska naukowego. Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Narodowe Centrum Kultury, Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej, Polska Akademia Umiejętności w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie, Stowarzyszenie Menedżerowie Kultury w Katowicach oraz Śląskie Towarzystwo Marketingowe. Współpracę oraz wsparcie zaoferowały Powiat Cieszyński a także Miasto Cieszyn. W konferencji uczestniczyło blisko 100 osób z ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych. Pokłosiem konferencji są dwie monografie wydane przez Wydawnictwo Fachowe CeDeWu w Warszawie.

Konferencja organizowana przez Katedrę Zarządzania i Inżynierii Produkcji Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Komitet Organizacyjny Konferencji stanowili pracownicy naukowi Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji – dr inż. Łukasz Wróblewski (Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie).

 

Ogólnopolska Logistyczna Konferencja Naukowa "Aspekty logistyczne w biznesie"

(17.03.2014)

jednym z punktów konferencji była debata oraz wymiana doświadczeń z zakresu szeroko pojętych problemów subdyscyplin współczesnej logistyki, znajdujących się w centrum uwagi, studiów i badań logistyków oraz przedstawicieli innych, pokrewnych nauk z całej Polski. Debatę tę przygotowali pracownicy Katedry Zarządzani i Inżynierii Produkcji. Celem konferencji była pogłębiona eksploracja kluczowych zadań i problemów badawczych stojących przed logistyką i jej subdyscyplinami w obliczu wielowątkowych procesów wynikających ze zmian społecznych i gospodarczych, jakie dokonały się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnich latach. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie – Katedra Zarządzani i inżynierii produkcji, Samorząd Studencki. W konferencji uczestniczyło ponad 80 osób.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Uczeń z wadą wymowy w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej w kontekście ministerialnej polityki państwa dotyczącej ucznia niepełnosprawnego”

(01.04.2014).

Celem konferencji była wymiana poglądów i dyskusja o aktualnych zagadnieniach dotyczących problematyki edukacji uczniów z określonymi dysfunkcjami i uczniów niepełnosprawnych; konferencja dedykowana przede wszystkim studentom oraz słuchaczom studiów podyplomowych w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie.

Konferencja organizowana przez pracowników naukowych Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji we współpracy z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie i  Zespołem  Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie. W konferencji uczestniczyło ponad 50 osób. Konferencja m.in. pod patronatem Wojewody Śląskiego, Starosty Powiatu Cieszyńskiego oraz Burmistrza Miasta Cieszyna.

 

II Studencka Konferencja Logistyczna „StuKoL”

(09.04.2014)

- głównym celem konferencji była integracja społeczności akademickiej oraz rozpropagowanie osiągnięć naukowych studentów i absolwentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Tematyka konferencji dotyczyła rozwiązań logistyczych w szeroko pojętych obszarach transportu, bezpieczeństwa, zarządzania, informatyki, stosunków międzynarodowych.

Organizatorzy: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie – Katedra Zarządzania i inżynierii produkcji, Samorząd Studencki. W konferencji uczestniczyło ponad 80 osób.

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka"

(24-25.04.2014)

– w trakcie konferencji dokonano przeglądu dorobku w dziedzinie innowacji i przedsiębiorczości dyskutowano również nad aktualnymi problemami innowacji i przedsiębiorczości. Na konferencję przesłano ponad sto artykułów naukowych w tym artykuły pracowników i studentów Katedry Zarządzania i inżynierii produkcji Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie. Pracownicy Katedry odpowiedzialni byli także za przygotowanie i poprowadzeni wybranych paneli w drugim dniu konferencji. 

 

Organizatorzy: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zarządzania Informatyki i Nauk Społecznych, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie – Katedra Zarządzania i inżynierii produkcji, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu. W konferencji uczestniczyło ponad 150 osób.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania, organizacji oraz inżynierii produkcji”

(30.05.2014).

Celem konferencji była wymiana poglądów oraz dyskusja o aktualnych zagadnieniach dotyczących problematyki zarządzania i inżynierii produkcji, integracja środowiska naukowego.

Konferencja organizowana przez Katedrę Zarządzania i Inżynierii Produkcji we współpracy z Vysoką Skolą Podnikani a.s. w Ostravie. W konferencji uczestniczyło blisko 100 uczestników (zgłoszono 47 artykułów naukowych). Komitet Organizacyjny Konferencji stanowili pracownicy naukowi Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji – dr Joanna Kurowska-Pysz (Kierownik Katedry Zarządzani i Inżynierii Produkcji).

 

Międzynarodowa Konferencja Zaolzie i Zaolziacy. Genius loci, Genius populi

(Czeski Cieszyn, Jabłonków, 1-2.08.2014).

 Konferencja organizowana przez Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej, Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Wydział Zamiejscowy w Cieszynie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Sekcję Ludoznawczą przy ZG PZKO, Sekcję Zaolziańską przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Krakowie oraz Światową Radę Badań nad Polonią. Dwudniowa konferencja składała się z trzech paneli dyskusyjnych. Ich tematyka służyła dyskusji na temat współczesnej tożsamości Polaków zaolziańskich. W organizację Konferencji zaangażowani byli pracownicy naukowi Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji – dr Joanna Kurowska-Pysz (Kierownik Katedry) oraz dr inż. Łukasz Wróblewski (Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie).

 

Konferencja Naukowa inaugurująca Letnią Szkołę Nauk Filozoficznych i Społecznych im. profesora Jana Szczepańskiego

(8-11.09.2014).

Idea tej Szkoły jest próbą realizacji marzenia profesora Jana Szczepańskiego, który w swoich „Dziennikach” (8 I 1940) wysunął pomysł jej powołania w Ustroniu. Zadaniem, które ma spełnić Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych jest popularyzacja dzieła profesora Jana Szczepańskiego, jednego z najsłynniejszych polskich socjologów, uczonego urodzonego w Ustroniu i tak mocno związanego z Ziemią Cieszyńską.

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej był organizatorem zarówno Konferencji Naukowej, jak i szkoły wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem Łódzkim, Powiatem Cieszyńskim, miastem Cieszyn oraz miastem Ustroń. W szkole uczestniczyło ponad 300 osób w tym około 200 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Pracownicy naukowi Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji weszli w skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji oraz LSNFiS.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kształcenie kadr dla gospodarki”

(25.09.2014)

– 1-dniowa konferencja naukowa odbywająca się w ramach organizowanego w Cieszynie jubileuszowego 30. Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Konferencja współorganizowana przez Katedrę Zarządzania i Inżynierii Produkcji Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oddział w Cieszynie.

 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury”

(23-24.10.2014).

Dwudniowa konferencja naukowa, realizująca następujące cele: wymiana poglądów i dyskusja o aktualnych zagadnieniach dotyczących problematyki zarządzania i marketingu w kulturze. Patronat nad Konferencją objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Narodowe Centrum Kultury, Polska Akademia Nauk, Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej, Polska Akademia Umiejętności w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie, Stowarzyszenie Menedżerowie Kultury w Katowicach oraz Śląskie Towarzystwo Marketingowe. Współpracę oraz wsparcie zaoferowały Powiat Cieszyński a także Miasto Cieszyn. W konferencji uczestniczyło blisko 150 osób z ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych.

Konferencja organizowana przez Katedrę Zarządzania i Inżynierii Produkcji Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Komitet Organizacyjny Konferencji stanowili pracownicy naukowi Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji – dr inż. Łukasz Wróblewski (Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie).

 

Transgraniczna konferencja naukowa prezentująca wyniki badań i inne zagadnienia dotyczące zarządzania w kulturze

(23.10.2014).

Jednodniowa konferencja naukowa odbywająca się w Czeskim Cieszynie, prezentująca wyniki zrealizowanych badań polsko-czeskich. Konferencja poruszająca również zagadnienia istotne dla integracji transgranicznej społeczności lokalnej na pograniczu polsko-czeskim. W konferencji wyniki badań zaprezentowali m.in. pracownicy naukowi Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji (dr Joanna Kurowska-Pysz, dr Joanna Łodziana-Grabowska oraz dr inż. Łukasz Wróblewski).

Konferencja organizowana przez Katedrę Zarządzania i Inżynierii Produkcji Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Komitet Organizacyjny Konferencji stanowili pracownicy naukowi Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Konferencja realizowana w ramach projektu naukowego „Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA” realizowanego przez Katedrę Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Konferencja finansowana ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński. Pokłosiem zrealizowanych w ramach projektu badań jest monografia „Perspektywy rozwoju sektora kultury w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Wybrane zagadnienia” autorstwa: J. Kurowska-Pysz, J. Łodziana-Grabowska, Z. Mikolas, Ł. Wróblewski wydana przez Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji