Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Regulamin

REGULAMIN PROJEKTU
„Inwestycja w nowoczesną wiedzę"
nr WND - POKL.04.01.01-00-183/10


§ 1

Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia, warunki naboru, proces rekrutacji i warunki udzielania wsparcia w ramach projektu: „Inwestycja w nowoczesną wiedzę" realizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej na podstawie umowy nr UDA-POKL.04.01.01.-00-183/10 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałanie 4.1.1. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni".
2. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3. Projekt jest realizowany od 01.08.2010 r. do 31.07.2012 r.

 

§ 2
Słownik pojęć


Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
• Projekt - projekt „Inwestycja w nowoczesną wiedzę" realizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej na podstawie umowy nr UDA-POKL.04.01.01.-00-183/10 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
• Beneficjent - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
• Uczestnik Projektu - Słuchacz studiów podyplomowych/kursów zakwalifikowany, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w Wytycznych do Programu,
• Biuro Projektu - Siedziba Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

 

§ 3
Uczestnicy Projektu

 

1. Projekt zakłada realizację studiów podyplomowych oraz kursów dla 400 pracujących słuchaczek/y z całego kraju, głównie z działów finansowych, informatycznych, marketingowych, zajmujących stanowiska menedżerskie, kierowników średniego i wyższego szczebla.
2. Kryteria kwalifikacji do Projektu:
a) wiek (preferowane będą osoby w wieku 45+). Za osobę powyżej 45 roku życia należy rozumieć każdą osobę, która w momencie podpisania umowy o dofinansowanie ukończyła 45 lat. Pod uwagę będzie brana pełna data urodzenia;
b) zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę;
c) wykształcenie wyższe (co najmniej tytuł licencjata lub inżyniera) - dotyczy studiów podyplomowych;
d) skorelowanie tematyki studiów/kursu z obecnie zajmowanym stanowiskiem osoby w przedsiębiorstwie.
3. Łączna liczba Uczestników Projektu: 400 osób pracujących.

 

§ 4
   Zakres wsparcia i zasady organizacji


1. Projekt, o którym mowa w § 1 pkt.1, obejmuje zorganizowanie:

- dwusemestralnych studiów podyplomowych na kierunkach realizowanych w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, usytuowanej w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Cieplaka 1 c.

1. Controlling i audit w przedsiębiorstwie (2 edycje, 160 godzin zajęć),
2. Budowa i wycena wartości przedsiębiorstw - Balanced Scorecard (2 edycje, 160 godzin zajęć),
3. Zarządzanie ryzykiem (2 edycje, 160 godzin zajęć),
4. Administracja samorządowa i rozwój regionalny (2 edycje, 160 godzin zajęć),

- dwusemestralnych studiów podyplomowych realizowanych w siedzibie Zamiejscowego
Ośrodka Dydaktycznego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, znajdującego się w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11.

5. Controlling i audit w przedsiębiorstwie (1 edycja, 160 godzin zajęć),
6. Administracja samorządowa i rozwój regionalny (1 edycja, 160 godzin zajęć).

- kursów w Dąbrowie Górniczej:
1) Informatyczny system wspomagania zarządzania procesami biznesowymi (2 edycje, 25 godzin zajęć),
2) Zarządzanie projektami z wykorzystaniem aplikacji MS Project (2 edycje, 30 godzin zajęć),
3) Zaawansowane wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych (2 edycje, 25 godzin zajęć),
4) Grafika komputerowa i techniki multimedialne (2 edycje, 25 godzin zajęć).

2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń praktycznych, jak i laboratoriów czy warsztatów praktycznych .
3. Słuchacze studiów podyplomowych oraz kursów otrzymują nieodpłatnie pomoce dydaktyczne - materiały dydaktyczne związane z tematyką poszczególnych zajęć w wersji elektronicznej.
4. Studia podyplomowe odbywać się będą w dwóch terminach: 11.2010-06.2011 oraz 10.2011-06.2012, kursy odbywać się będą w Dąbrowie Górniczej, w terminie 02.2011-03.2012.
5. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalanym dla każdej grupy
i przekazywanym Słuchaczom przed rozpoczęciem zajęć. Beneficjent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie zajęć. Uczestnicy projektu będą o zmianach informowani na bieżąco i każdorazowo przekazany im zostanie nowy aktualny harmonogram.

 

 § 5
Obowiązki w zakresie uczestnictwa Słuchacza w studiach podyplomowych/kursach


1. Słuchacze studiów podyplomowych/kursów zobowiązani są do:
• regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
• potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,
• zaliczania testów weryfikujących postępy w nauce,
• wypełniania ankiet związanych z oceną szkoleń i ewaluacją projektu,
• przygotowania i obrony pracy dyplomowej (nie dotyczy kursów).

2. Warunkiem otrzymania przez Słuchacza:
a) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:
1) uczestnictwo Słuchacza w co najmniej 80% godzin zajęć wymienionych w § 4 ust. 1, co potwierdzone będzie własnoręcznym podpisem Słuchacza na liście obecności. Słuchacz może mieć maksymalnie 20% godzin lekcyjnych nieobecności na zajęciach, bez względu na powód nieobecności. Do powyższych nieobecności wliczane są również: choroby, każdy rodzaj urlopu oraz wyjazdy służbowe (delegacja), których termin pokrywa się z terminem zjazdów na studiach podyplomowych,
2) zaliczenie testu zaliczeniowego po I i II semestrze zajęć w przypadku dwusemestralnych studiów podyplomowych,
3) przygotowanie i obrona pracy dyplomowej na temat uzgodniony z promotorem,
a wynikający z tematyki studiów.
b) zaświadczenia o ukończeniu kursu jest:
1) uczestnictwo Słuchacza w co najmniej 80% godzin zajęć wymienionych w § 4 ust. 1, co potwierdzone będzie własnoręcznym podpisem Słuchacza na liście obecności. Słuchacz może mieć maksymalnie 20% godzin lekcyjnych nieobecności na zajęciach, bez względu na powód nieobecności. Do powyższych nieobecności wliczane są również: choroby, każdy rodzaj urlopu oraz wyjazdy służbowe (delegacja), których termin pokrywa się z terminem zjazdów na studiach podyplomowych.

3. W przypadku rezygnacji Słuchacza ze studiów podyplomowych/kursu, bądź absencji Słuchacza na więcej niż 20% godzin zajęć, Słuchacz zwraca WSB koszty studiów podyplomowych/kursu za wyjątkiem sytuacji, kiedy rezygnacja Słuchacza ze studiów podyplomowych/kursu spowodowana jest czynnikami niezależnymi od Słuchacza, np. problemami zdrowotnymi Słuchacza. Problemy zdrowotne, o których mowa w zdaniu poprzednim, muszą być potwierdzone stosownym zaświadczeniem lekarskim.
4. W pozostałych przypadkach rezygnacja z udziału w studiach podyplomowych/kursie następuje w formie oświadczenia pisemnego.
5. Rezygnacja z udziału nie pociąga za sobą restrykcji finansowych, jeżeli:
• rezygnacja następuje w wyniku zdarzeń losowych z przyczyn niezależnych
od uczestnika projektu (takie przypadki będą rozpatrywane indywidualnie).
6. WSB ma prawo odstąpić od realizacji studiów podyplomowych/kursów, jeśli zostanie wstrzymane, bądź przerwane dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 


§ 6
Procedura rekrutacji i kwalifikowania na studia podyplomowe/kursy


1. Proces rekrutacji odbywa się od początku projektu do wyczerpania miejsc.
2. Informacje o rekrutacji i przyjmowaniu zgłoszeń umieszczane są na stronie internetowej projektu oraz podawane w ogłoszeniach prasowych.

a) Etapy rekrutacji
Proces rekrutacji obejmuje następujące etapy:
KROK I - Zapoznanie się z Regulaminem projektu oraz Regulaminem studiów podyplomowych obowiązującymi w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
KROK II - Wypełnienie na stronie www.wsb.edu.pl/rekrutacja kwestionariusza zgłoszeniowego, ze zgodą na wprowadzenie i przetwarzanie danych.
KROK III - Weryfikacja dokumentów pod względem poprawności wypełnienia i spełniania
kryteriów uczestnictwa w projekcie. Przekazanie kandydatom informacji o wynikach rekrutacji, dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów:
• zaświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,
• 1 fotografii (format 45 x 35 mm),
• kserokopii dowodu osobistego (awers i rewers),
• formularza z danymi osobowymi do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oraz w przypadku studiów podyplomowych dodatkowo:
• odpisu i kserokopii dyplomu wyższej uczelni.
KROK IV
Podpisanie umowy między Uczestnikiem Projektu a organizatorem studiów podyplomowych/kursów (WSB) i ostateczne przyjęcie na studia podyplomowe/kursy.

a) Zasady przyjmowania zgłoszeń
1. Kwestionariusz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej: www.wsb.edu.pl
2. Zgłoszenia przyjmowane są od dnia rozpoczęcia rekrutacji do momentu wyczerpania limitu
przyjęć.
3. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata na studia
podyplomowe.

b) Zasady kwalifikacji na studia podyplomowe/kursy
1. Kwalifikacji Uczestników Projektu dokonuje Komisja Kwalifikacyjna w składzie:
- Menedżer projektu;
- Asystent Menedżera
2. W pierwszej kolejności komisja dokonuje weryfikacji formalnej otrzymanych zgłoszeń, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
• poprawne i kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,
• wykształcenie wyższe (nie dotyczy kursów).
3. Kwalifikacja prowadzona jest spośród osób, które spełniają kryteria formalne, przy uwzględnieniu, że pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby będące w wieku 45+.
4. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczających ustalony limit uczestników, o kwalifikacji
decydują kryteria dodatkowe: skorelowanie tematyki studiów/kursów z zajmowanym stanowiskiem w firmie, kolejność zgłoszeń.
5. Dla każdej grupy tworzona jest dodatkowo lista rezerwowa uczestników. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez osoby zakwalifikowane, na ich miejsce wpisane zostaną osoby z listy rezerwowej.
6. Liczba miejsc jest ograniczona.

d) Wyniki rekrutacji
1. O wynikach procesu rekrutacji Uczestnicy Projektu poinformowani zostaną pisemnie (e-mailem) lub telefonicznie.
2. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do podpisania umowy
szkoleniowej i dostarczenia w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oraz dowodu wpłaty kwoty wymienionej w umowie szkoleniowej.

 

§ 7
Monitoring uczestników projektu


1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do informowania Beneficjenta (organizatora studiów
podyplomowych/kursów) WSB o ewentualnych zmianach w formie i czasie zatrudnienia w trakcie trwania studiów podyplomowych.
2.Uczestnicy projektu zobowiązani są do udziału w ankietowych badaniach przeprowadzanych zarówno przez Beneficjenta jak i Instytucję Wdrażającą w okresie 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie.
3.Wszyscy Uczestnicy projektu mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczanych przez Beneficjenta, w tym ankiet dotyczących oceny projektu i jego rezultatów.

 

§ 8
Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2010 r.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do uzupełniania regulaminu w trakcie trwania projektu.
Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.
4. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu.
5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych
niniejszym Regulaminem, należy do Menedżera projektu.

 

Dąbrowa Górnicza, dnia 01.08.2010 r.

  

Nasi partnerzy

Kontakt

Biuro:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

ul. Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

pok. 010

 

Koordynator:

Agnieszka Piróg

tel 32 295-93-11

e-mail: apirog@wsb.edu.pl