Statut

Dąbrowa Górnicza, dnia 12.07.2012 r.

 

STATUT RADY EKSPERTÓW
WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

(od 16 kwietnia 2018 r. Akademia WSB)

Rozdział I

Misja i cel

Misją Rady Ekspertów jest zintegrowanie środowiska nauki ze sferą praktyki życia gospodarczego i nawiązanie ich ścisłej współpracy. Współpraca obu środowisk pozwala na racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów i potencjału oraz uzyskanie wspólnych korzyści. Efektywna współpraca środowiska biznesu i nauki pozwoli na podejmowanie działań w zakresie tworzenia wysokiej jakości programów kształcenia, usprawnienia procesów edukacyjnych i podnoszenia standardów kształcenia. Celem powołania Rady Ekspertów jest dostosowanie kształcenia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej do wymagań rynku pracy.

 

Rozdział II
Skład i kadencja Rady

 

§ 1

Rada Ekspertów, zwana dalej Radą, jest powoływana zarządzeniem Rektora.W skład Rady wchodzą:

a. Przewodniczący,

b. Członkowie,

c. Koordynator.

Potwierdzeniem przystąpienia do Rady jest złożenie przez kandydata deklaracji członkowskiej, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.Członków Rady zatwierdza Rektor. Przewodniczący jest wybierany spośród Członków Rady.Koordynator jest wyznaczany przez Rektora.

 

§ 2

Kadencja Rady trwa 3 lata i rozpoczyna się w dniu jej pierwszego posiedzenia.Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Rektor. Pierwszym posiedzeniem Rady, do chwili wybrania Przewodniczącego, kieruje Rektor WSB.

 

Rozdział III
Zadania Rady oraz jej Członków

 

§ 1

Do zadań Rady Ekspertów należy w szczególności:

  1. Udział w opracowywaniu efektów kształcenia w ramach poszczególnych kierunkówi modułów kształcenia.
  2. Udział w opracowywaniu metod walidacji założonych do realizacji w ramach danego kierunku studiów efektów kształcenia.
  3. Opiniowanie programów nauczania i treści zajęć w kontekście ich dostosowania do wymogów rynku pracy. 
  4. Określanie zapotrzebowania na konkretne kwalifikacje zawodowe wśród absolwentów uczelni wyższych.
  5. Określanie perspektyw zmian w zakresie kształcenia odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku pracy.
  6. Wsparcie merytoryczne w procesie dyplomowania (udział w wyznaczaniu kierunków rozwoju tematyki prac dyplomowych).
  7. Wypracowanie mechanizmów służących nawiązywaniu współpracy pomiędzy pracodawcami, identyfikacja barier i trudności w nawiązywaniu współpracy.

 

§ 2

Do obowiązków Przewodniczącego Rady Ekspertów należy:

Kierowanie pracami Rady. Reprezentowanie Rady na zewnątrz. Przewodniczenie posiedzeniom Rady.

 

§ 3

Do obowiązków Koordynatora Rady należy:

Opracowywanie projektów planu pracy Rady.Przygotowywanie posiedzeń Rady. Informowanie Władz Uczelni o stanie realizacji prac Rady. Opracowywanie sprawozdań z rocznej działalności Rady.Sporządzenie protokołów z posiedzeń Rady. Przechowywanie dokumentacji z prac Rady. Wykonywanie innych prac zleconych przez przewodniczącego Rady oraz zapewnienie obsługi administracyjnej działalności Rady.

 

§ 4

Do obowiązków członków Rady  należy:

Uczestniczenie w posiedzeniach Rady i aktywny udział w rozpatrywaniu zagadnień będących przedmiotem obrad. Opracowywanie zleconych problemów.

 

§ 5

Członkowie  Rady są zobowiązani do nieujawnienia uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę Uczelni w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

Rozdział IV
Tryb pracy Rady Ekspertów

 

§ 1

Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach, za pośrednictwem Koordynatora Rady oraz indywidualnych zleceń.

 

§ 2

Rada  zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy do roku.Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na polecenie Rektora lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków.Plan pracy posiedzenia oraz jego termin ustala Przewodniczący w porozumieniu z Koordynatorem Rady.Zawiadomienia o posiedzeniach Rady, zawierające miejsce, termin i proponowany  program posiedzenia, wysyła Koordynator.

 

§ 3

Obsługę biurową, techniczną oraz finansową prac Rady zapewnia Uczelnia.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe

 

Statut Rady Ekspertów wchodzi w życie z dniem 12.07.2012 r.

 

REKTOR

/-/

Prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko - Pikiewicz

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji