Strona główna / Home page

XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa SOCIALIA 2018

Społeczno-pedagogiczne problemy współczesnej Europy.      

Kompetencje społeczne w procesie redukcji deficytów  i rozwiązywania problemów jednostki oraz wspólnoty     

 

Konferencja jest częścią projektu realizowanego wspólnie z  Republiką Czeską i Słowacką. Nasi partnerzy proponują następujący temat pierwszej z cyklu Socialia konferencji: Zagrożenia jednostki we współczesnym społeczeństwie". Podczas niej zaprezentują kilka obszarów zagrożeń - rodzinne, edukacyjne, pokoleniowe (młodzież, starość i starzenie się) oraz programy i koncepcje prewencyjne, skierowane na przeciwdziałanie ryzyku. Jest to więc konferencja diagnostyczna, podczas której uczestnicy zapoznają się z wybranymi, najczęściej dzisiaj występującymi zagrożeniami. Diagnoza ta może stać się punktem wyjścia zarówno dla poszukiwań jak i propozycji sposobów radzenia sobie z tymi zagrożeniami. Jedną z ważniejszych, dostrzeganych powszechnie oraz opisywanych naukowo propozycją redukcji deficytów oraz rozwiązywania problemów jednostkowych oraz zbiorowych (defaworyzowane grupy społeczne, grupy marginalizowane, wykluczone, doświadczające deprywacji potrzeby bezpieczeństwa, deficytu sensu, zagrożone ryzykiem, dotknięte patologią społeczną) są dzisiaj kompetencje społeczne. To od nich - od ich konstruowania i rozwoju zależy dzisiaj jakość życia, sukces, przebieg kariery jednostki oraz jakość, trwałość i powodzenie wspólnoty.

 

Czym są kompetencje społeczne, jakie są ich rodzaje, jakie są mechanizmy ich oddziaływania, jak je kształtować, rozwijać, jakie skutki dla jednostki i wspólnoty mają i mieć mogą. Gdzie dostrzegamy największe deficyty w zakresie kompetencji społecznych  (komunikacyjnych, profesjonalnych, przywódczych, itp.), jakie procesy społeczne (np. edukacja i wychowanie) przyczyniają się lub mogą się przyczynić do rozwoju kompetencji społecznych, jakie znamy „dobre praktyki” w tym zakresie, jakie mamy propozycje rozwiązań- to pytania, na które spróbujemy odpowiedzieć na konferencji Socialia 2018 II w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

 

Termin konferencji:

15–16.11.2018

 

Miejsce:

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

 

Obszary tematyczne:

 

1. Kompetencje społeczne w rozwiązywaniu problemów jednostkowych

Jest to obszar, w którym pytamy o to, jakie kompetencje społeczne są dzisiaj niezbędne w wymiarze indywidualnym? Jakiej wiedzy, umiejętności i postaw potrzebują ludzie do funkcjonowania we wszystkich sferach swego życia (zawodowej, osobistej, rodzinnej, intymnej, związanej z wychowywaniem dzieci i pracą, z życiem towarzyskim). Pytamy więc także o indywidualny kapitał społeczny, o nasze zasoby, które decydują o jednostkowej sytuacji, pozycji, statusie i rozwoju.

 

2. Kompetencje społeczne w rozwiązywaniu problemów zbiorowych

Jest to obszar, w którym pytamy o te kompetencje społeczne, które dotyczą wspólnoty. Edukacja, praca socjalna, pomoc społeczna, zarządzanie bezpieczeństwem, rzeczywistość wirtualna i nowe technologie, praca na rzecz niepełnosprawnych, wykluczonych i defaworyzowanych to te praktyki społeczne, w których takie kompetencje wydają się niezbędne. Jak je kształtować, jaki jest ich realny wpływ na wymienione wyżej sfery naszego działania to pytania, na które chcemy wspólnie poszukać odpowiedzi.


3. Kompetencje społeczne  w edukacji pozaformalnej

W tym obszarze pytamy o kompetencje niezbędne do i dla animatorów społecznych, edukatorów, street workerów, osób angażujących się w problemy innych ludzi. Organizatorzy szkoleń, kursów, wszelkich form pozaformalnego uczenia się to ci, którzy budują społeczeństwo obywatelskie. Jakie kompetencje są niezbędne do takiej aktywności? Co ja warunkuje? Jakie problemy się z nią wiążą? To pytania w tym obszarze tematycznym.

 

4. Kompetencje społeczne w edukacji prze całe życie

Obszar LLL to dzisiaj ważny przedmiot badań andragogiki. Całożyciowe uczenie się stawia przed jednostką oraz wspólnotą nowe wyzwania, zadania poznawcze, emocjonalne oraz społeczne. Problem motywacji , wyznaczania celów, skutecznego działania, strategii radzenia sobie z trudnościami to zadania biograficzne, do rozwiązania których niezbędne są nowe kompetencje społeczne.  O nie, ich kształtowanie, związek z tą sferą działania pytamy w tym obszarze tematycznym.

 

5. Kompetencje społeczne jako narzędzie w interakcji z rzeczywistością

Relacyjny charakter kompetencji społecznych to kolejny obszar tematyczny konferencji. Komunikacja z innymi, (bezpośrednia, zapośredniczone przez nowe technologie) rozpoznawanie i spełnianie oczekiwań społecznych, współpraca i współdziałanie, zarządzanie zespołami ludzkimi, budowanie zespołów, zarządzanie kryzysem i strategie rozwiązywania kryzysów, funkcjonowanie w sytuacji stresu i zagrożenia to zakres stawianych w tym obszarze pytań.

                                                                       

 

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji.

Organizatorzy

 

„Organizacja XXII Międzynarodowej Konferencji SOCJALIA 2018 Social and educational problems in Europe - zadanie finansowane w ramach umowy 892P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

 

 

 

 

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji