Rekrutacja na staże krajowe i zagraniczne - ZAKOŃCZONA!

Grupę docelową  projektu stanowi 49 studentów (w tym 28 kobiet i 21 mężczyzn) studiów stacjonarnych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.


Projektem są objęci studenci ostatnich lat studiów licencjackich na kierunkach: Fizjoterapia, Stosunki Międzynarodowe, Bezpieczeństwo Narodowe, Filologia Angielska i przedostatniego roku studiów inżynierskich na kierunku Informatyka.

 

Uczestnicy projektu:

- co najmniej 2 osoby niepełnosprawne,

- osoby nieaktywne zawodowo, w tym osoby uczące lub kształcące się,

- co najmniej osoby z wykształceniem średnim (zdana matura) studenci studiów licencjackich i inżynierskich,

- w wieku 19-55 lat.

Realizacja projektu oraz proces rekrutacji będą respektowały zasadę równości szans zarówno w zakresie płci jak i zamieszkiwanych obszarów.

 

Rekrutacja jest otwarta dla studentów należących do grupy docelowej projektu. Podstawowe kryterium rekrutacji to średnia ocen z ukończonych semestrów studiów. W przypadku staży zagranicznych – dodatkowym kryterium jest znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym (poziom co najmniej B1-potwierdzony certyfikatem lub rozmową rekrutacyjną).

 

Studentom przysługuje stypendium stażowe z tytułu realizacji stażu w wysokości:

1. Staż krajowy 1.700 zł miesięcznie przez 3 miesiące

2. Staż zagraniczny 2.000 zł miesięcznie przez 3 miesiące

 

Staże krajowe i zagraniczne w wymiarze 360 godzin (120 h miesięcznie) będą realizowane w następujących terminach:

1. Informatyka – 7-9.2016 i 2-4.2017

2. Fizjoterapia – 8-12.2016

3. Stosunki międzynarodowe – 8-12.2016

4. Filologia angielska – 8-12.2016

5. Bezpieczeństwo narodowe – 8-12.2016

 

 Regulamin udziału w Programie Stażowym oraz wymagane dokumenty składane przez kandydatów na staże krajowe i zagraniczne dostępne są poniżej.

 

Warunkiem ubiegania się o staż studencki jest wypełnienie, podpisanie i złożenie w wyznaczonym terminie rekrutacji poniższych dokumentów:

1) Formularza rekrutacyjnego dla kandydatów na staże (wzór Formularza stanowi zał. 1 do Regulaminu),

2) kserokopii legitymacji studenckiej,

3) dokumentów potwierdzających wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe oraz dodatkową aktywność w czasie studiów,

4) oświadczenia (wzór Oświadczeń stanowi zał. 1 do Formularza rekrutacyjnego):

                a)    o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu organizacji staży oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za                                 staże realizowane w ramach projektu „Program Stażowy dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”,

                b)    o pozostawaniu uczestnikiem projektu „Program Stażowy dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”                                   oraz posiadaniu statusu studenta Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,

                c)     o nie kolidowaniu stażu z bieżącymi zajęciami dydaktycznymi na Uczelni,

                d)     o nie korzystaniu z płatnego stażu realizowanego na podstawie innej umowy,

                e)    o posiadaniu aktualnego certyfikatu poświadczającego poziom biegłości językowej (obowiązkowe tylko dla kandydatów na                              staże zagraniczne),

                f)     o posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy),

5) CV kandydata na staż (wzór stanowi zał. 2 do Regulaminu).

6) Deklaracja uczestnictwa w projekcie (wzór stanowi zał. 3 do Regulaminu).

 

Przed złożeniem kompletu dokumentów aplikacyjnych student jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu organizacji staży oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże realizowane w ramach projektu pn. „Program Stażowy dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”.

 

 

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji