Działalność

Głównym założeniem powołania Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa – Oddział w Dąbrowie Górniczej jest rozwijanie i upowszechnianie nauk o organizacji i kierowaniu oraz popularyzacja ich zasad, metod i osiągnięć, a także ich praktycznych zastosowań w życiu społeczno-gospodarczym. W szczególności dotyczy to prezentowania na zewnątrz stanowiska i opinii w sprawach organizacji i kierowania, zajmowania stanowiska w innych sprawach publicznych, podnoszenia wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji i kierowania oraz realizowania innych aspiracji członków Towarzystwa, integrowanie środowisk nauki i praktyki zarządzania.


Wśród założeń programowych Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa – Oddziału w Dąbrowie Górniczej znajdują się, m.in.:

  • prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej, 
  • prowadzenie i wdrażanie  prac naukowo-badawczych,
    a także analiz dotyczących organizacji i kierowania.

TNOiK - Oddział w Dąbrowie Górniczej planuje także inicjowanie i organizowanie konferencji, narad, sympozjów, seminariów naukowych, zebrań dyskusyjnych, odczytów, wykładów i warsztatów naukowych. Inicjatywy te mają służyć organizowaniu wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi i branżowymi oraz innych form i metod działania przyczyniających się do popularyzacji rozwiązań organizacyjnych; upowszechnianiu programów nauczania, szkolenia i doskonalenie w zakresie organizacji i kierowania; wydawanie czasopism, materiałów szkoleniowych oraz innych wydawnictw o charakterze naukowym i edukacyjnym.

 

TNOIK w Polsce

TNOiK został założony 20 kwietnia 1925 r. jako Instytut Naukowej Organizacji przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Była to jedna z pierwszych na świecie profesjonalnych organizacji skupiających menedżerów. (Wcześniej istniało 15 kół naukowej organizacji pracy przy stowarzyszeniach techników (poprzednik obecnej Naczelnej Organizacji Technicznej). Koła te połączyły się w Komitet Wykonawczy Zrzeszenia Naukowej Organizacji, który zwołał w dniach 6-8 grudnia 1924 r. I Polski Zjazd Naukowej Organizacji (brało w nim udział 500 osób).    

 

Obecnie TNOiK jest apolitycznym stowarzyszeniem o charakterze non-profit, zajmującym się przede wszystkim upowszechnianiem wiedzy o profesjonalnym zarządzaniu. Współpracuje aktywnie z wieloma polskimi organizacjami, m.in. Federacją Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT, Klubem 500, Krajową Izbą Gospodarczą, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Stowarzyszeniem Oświatowców Polskich oraz Zrzeszeniem Prawników Polskich.

 

Aktualnie Oddziały TNOiK znajdują się, m.in. w Częstochowie, Łodzi, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Katowicach, Olsztynie, Lublinie, Kielcach, Gdańsku.

 

Szczegółowe informacje na temat działalności Stowarzyszenia znajdują się na stronie internetowej: www.tnoik.org 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji