Regulamin UTW

Regulamin uczestnictwa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku

w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

z dnia 19 maja 2016 roku

 

I. Postanowienia ogólne

 

§1

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku (zwany dalej UTW) w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej działa
od 01 października 2008 roku.

 

§2

 

Członkiem UTW może zostać każda osoba (zwana dalej Słuchaczem), która chce poszerzyć swoją wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki oraz spędzić czas wolny w aktywny sposób. Obowiązującym kryterium przyjęcia jest wiek kandydata, który musi wynosić co najmniej 45 lat.

 

§3

 

 1. Warunkiem członkostwa w UTW jest wypełnienie przez Słuchacza deklaracji uczestnictwa oraz dokonanie opłaty rocznej..  
 2. Warunkiem uczestnictwa w wybranych przez Słuchacza warsztatach, organizowanych w ramach UTW jest dokonanie opłaty rocznej, uzupełnienie deklaracji uczestnictwa, oraz opłacenie opłaty za warsztat. Osoby, które nie wpłaciły opłaty rocznej, nie mogą brać udziału w warsztatach organizowanych przez UTW.

 

§4

 

Zgłoszenia i zapisy Słuchaczy odbywają się od czerwca do października każdego roku, zapisy przyjmowane są przez Zarząd UTW. Słuchaczy obowiązuje coroczny zapis na kolejny rok akademicki. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość, aby Słuchacz zapisał się  do UTW w trakcie roku akademickiego.

 

§5

 

Rok akademicki składa się z minimum 20 godzin wykładów, odbywających się w ciągu dwóch semestrów: zimowego rozpoczynającego się od października i letniego rozpoczynającego się od lutego każdego roku.

 

§6

 

UTW jest finansowany ze środków zewnętrznych tj.: wpłat własnych Słuchaczy.


II. Cel i zakres działania UTW

 

§7

 

Celem UTW jest organizacja działalności dydaktycznej o charakterze otwartym, która ma zapewnić:

1)   pozytywny wpływ na jakość życia Słuchaczy,

2)   aktywizację społeczną, intelektualną, psychiczną i fizyczną Słuchaczy,

3)   prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauki,

4)   wspieranie idei wolontariatu i integracji pokoleń,

5)   rozwijanie zainteresowań i umiejętności w formie warsztatów,

6)   przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia,

7)   rozwijanie pozytywnych kontaktów interpersonalnych.

 

III. Organy UTW

 

§8

 

Organami UTW są:

1)   Ogólne Zebranie Słuchaczy UTW

2)   Zarząd UTW

3)   Rada Programowo-Organizacyjna

 

§9

 

Ogólne Zebranie Słuchaczy UTW zwoływane jest przez Zarząd UTW co najmniej jeden raz w roku akademicki jako zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze. O porządku i terminie Ogólnego Zebrania Słuchaczy UTW zawiadamia się Słuchaczy co najmniej 7 dni przed terminem zebrania poprzez umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie informacji na stronie wsb.edu.pl/utw.

 

§10

 

1. Słuchacze UTW w trakcie Ogólnego Zebrania Słuchaczy UTW powołują ze swojego grona Zarząd UTW na okres 2 letniej kadencji. Ukonstytuowanie się nowo wybranego organu UTW następuje po 1 miesiącu od daty dokonania wyboru.

 

2. Wybory odbywają się w obecności Prodziekana ds. Kształcenia Ustawicznego lub Koordynatora Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ogólne Zebranie Słuchaczy UTW odbywa się w trakcie wykładu będącego częścią harmonogramu wykładowego UTW, nie później niż w ostatnim miesiącu wykładowym danego roku akademickiego. Wybór reprezentacji Słuchaczy UTW dokonuje się spośród zgłoszonych kandydatur w głosowaniu: tajnym, równym, bezpośrednim.

 

 

§11

 

1. Zarząd UTW tworzy:

1)   Przewodniczący Zarządu

2)   Wiceprzewodniczący Zarządu

3)   Trzech członków zarządu

 

2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Zarządu koordynują działalność samorządową, reprezentują słuchaczy
w Radzie Programowo-Organizacyjnej.

 

3. Członkowie Zarządu UTW są zobowiązani do czynnego uczestnictwa w posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zarządu i sumiennego wywiązywania się z wyznaczonych zadań przez Zarząd UTW.

 

4. Członkostwo w Zarządzie UTW wygasa w przypadku:

1)   rezygnacji Członka z udziału w Zarządzie UTW

2)   ustania członkostwa w UTW

3)   odwołania Członka Zarządu UTW przez Radę Programowo-Organizacyjną

4)   śmierci Członka Zarządu UTW

5. W przypadku gdy ze stanowiska ustępuje Przewodniczący Zarządu UTW, Zarząd UTW dokonuje nowego wyboru spośród obecnych członków Zarządu UTW. Jeśli Zarząd UTW ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 2/5, zostaje zwołane przez Radę Programowo-Organizacyjną Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Słuchaczy, które dokona wyboru brakujących członków Zarządu UTW.

 

6. Zarząd UTW opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Członkowie Zarządu UTW oraz starości grup są zwolnieni z opłaty rocznej.

 

§12

 

Do zakresu zadań Zarządu UTW należy:

1)   reprezentowanie interesów i stanowiska całej społeczności UTW przed Radą Programowo-Organizacyjną,

2)   przekazywanie informacji między Słuchaczami, a Radą Programowo-Organizacyjną,

3)   podejmowanie działań ułatwiających realizacje edukacyjnych, kulturalno-rekreacyjnych i integracyjnych inicjatyw planowanych w harmonogramie roku akademickiego UTW,

4)   zwoływanie Ogólnego Zebrania Słuchaczy UTW,

5)   promocja  aktywnych formy spędzania czasu wolnego i wolontariatu wśród członków UTW,

6)   wnioskowanie pod adresem Rady Programowo-Organizacyjnej w sprawach doboru tematów wykładów, zajęć fakultatywnych, wycieczek i innych wydarzeń kulturalno-oświatowych,

7)   pełnienie dyżuru Zarządu UTW zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

§13

 

Posiedzenie Zarządu UTW odbywa się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów przy podejmowaniu uchwał decyduje głos Przewodniczącego Zarządu UTW lub w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zarządu decyduje głos Wiceprzewodniczącego Zarządu UTW.

§14

 

Zarząd UTW pełni dyżury, w każdy wtorek w godz.: 12.00 -19.00. W trakcie dyżuru wymagana jest obecność przynajmniej jednego członka Zarządu UTW. Zarząd samodzielnie wyznacza harmonogram dyżurów członków Zarządu.

§15

 

Zarząd UTW wspierają starości grup powołanych warsztatów. Starości grup są powoływani w pierwszym miesiącu funkcjonowania warsztatu w danym roku akademickim wśród grona uczestników danych warsztatów, wybory odbywają się w trakcie pierwszych zajęć, zwykłą większością głosów.

§16

 

Do zadań realizowanych przez starostów należy:

1)   przekazywanie informacji do Zarządu UTW o kwestiach spornych zaistniałych w ramach warsztatów

2)   przekazywanie grupie warsztatowej informacji uzyskanych od Koordynatora UTW i Zarząd UTW

3)   przygotowanie sali przed zajęciami

4)   udział w rekrutacji na dane warsztaty

5)   przekazywanie Zarządowi UTW informacji dotyczących jakości realizowanych zajęć oraz propozycji związanych z kształtowaniem harmonogramu zajęć UTW.

 

§17

 

Za wysoki poziom organizacyjny i dydaktyczny UTW odpowiada Rada Programowo-Organizacyjna, zwana dalej Radą.

 

§18

W skład Rady wchodzą:

1)   Prodziekan ds. Kształcenia-Ustawicznego,

2)   Koordynator UTW,

3)   Przewodniczący Zarządu UTW,

4)   Zastępca Przewodniczącego Zarządu UTW.

 

§19

 

Do zadań Rady należy:

1)   ustalenie ogólnych kierunków działań UTW,

2)   określenie tematyki wykładów organizowanych w UTW,

3)   określenie zakresu warsztatów organizowanych w UTW,

4)   określenie ogólnych zasad naboru słuchaczy UTW,

5)   ustalenie zakresu imprez kulturalno-oświatowych organizowanych przez UTW,

6)   ustalenie form promocji UTW,

7)   proponowanie i opiniowanie zmian w statucie.

§20

 

Decyzje w ramach Rady podejmuje Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego po wcześniejszej konsultacji z pozostałymi członkami Rady,  pozostali członkowie Rady mają głos doradczy i opiniotwórczy. Radzie przewodniczy Prodziekan
ds. Kształcenia Ustawicznego.

§21

 

Rada spotyka się minimum 2 razy w semestrze, w pierwszym i ostatnim miesiącu semestru akademickiego. Termin
i miejsce spotkania wyznacza Koordynator UTW po wcześniejszej konsultacji z członkami Rady.IV. Organizacja działalności dydaktycznej w UTW

 

§22

 

 1. Podstawową formą działalności dydaktycznej UTW są wykłady.

 

 1. Tematyka wykładów określana jest przez Radę Programowo-Organizacyjną UTW.

 

 1. W przypadku zainteresowania Słuchaczy UTW organizuje również zajęcia warsztatowe, po których uczestnicy otrzymują Certyfikat.

 

 1. Zajęcia w UTW prowadzą nauczyciele akademicy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, innych uczelni wyższych oraz wybitni praktycy.

 

 1. UTW prowadzi również dla swoich słuchaczy kursy, a także działalność w zakresie propagowania kultury i sztuki oraz organizuje wycieczki, których koszty ponoszą Słuchacze.

 

 1. Koordynator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, miejsca i tematyki zajęć. Każdorazowo, po dokonaniu zmiany, odpowiednia informacja jest zamieszczona na stronie internetowej UTW oraz przekazywana bezpośrednio zainteresowanym osobom drogą telefoniczną, na numer podany w formularzu rejestracyjnym. 

 

 1. Uczestnik zajęć sportowych jest zobowiązany  do posiadania odpowiedniego stroju i obuwia dostosowanego do wykonywanych ćwiczeń. Każdy z uczestników zajęć bierze udział w zajęciach będąc świadomym wystąpienia możliwych kontuzji w trakcie zajęć, jednocześnie Słuchacz zapisując się na poszczególne warsztaty sportowe oświadcza, że jego stan zdrowia jest dobry i nie istnieją przeciwwskazanie medyczne do wzięcia przez niego udziału w zajęciach sportowych i rekreacyjnych. W przypadku wystąpienia kontuzji Słuchacz nie wnosi przeciwko szkole roszczeń ponieważ był świadomy wystąpienia możliwych kontuzji.
 2. Po zakończeniu roku akademickiego Słuchacze otrzymują dyplomy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

 1. Nie praktykuje się obecności na zajęciach osób nieprzynależnych do UTW ani w żaden sposób nie związanych
  z uczelnią.

 

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w UTW wymaga pisemnego powiadomienia, które jest przekazane do Zarządu UTW.

 

 1. Zmiana warsztatu lub terminu rozpoczęcia zajęć przez Słuchacza UTW wymaga powiadomienia i uzgodnienia
  z Zarządem UTW.

 

 1. UTW zastrzega, że zajęcia warsztatowe mogą zostać odwołane ze względu na niewystarczającą liczbę uczestników, liczba uczestników warsztatów jest określona w corocznym Zarządzeniu Władz Uczelni dot. organizacji UTW.

V. Słuchacze UTW

 

§23

 

 1. Słuchacz jest zobowiązany uczestniczyć w co najmniej trzech wykładach UTW w roku akademickim.
 2. Słuchacz ma obowiązek:

1)   przestrzegać Regulaminu Uczestnictwa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Dąbrowie Górniczej, uchwał władz UTW oraz innych aktów wewnętrznych,

2)   wspierać inicjatywy Zarządu UTW,      

3)   postępować zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

 

§24

 

Słuchacz ma prawo:

1)   zgłaszać propozycje i inicjatywy usprawniające działalność UTW do Zarządu UTW,

2)   uczestniczyć w posiedzeniach Ogólnego Zebrania Słuchaczy UTW wraz z prawem głosu w podejmowanych w nich uchwałach,

3)   uczestniczyć biernie i czynnie w wyborach do władz UTW, 

4)   korzystać z wszelkich form działalności organizowanych przez UTW,

5)   aktywnie uczestniczyć w pracach i działalności Zarządu UTW,

6)   propagować cele i działalności UTW w społecznościach lokalnych.

 

 §25

 

1. Słuchacz zostaje skreślony z listy Słuchaczy UTW w przypadku:

1)   pisemnej rezygnacji,

2)   nieobecności na minimum trzech wykładach otwartych w roku akademickim,

3)   nieprzestrzegania poniższego regulaminu,

4)   nieuregulowania płatności w określonym terminie.

 

2. Skreślenia dokonuje Koordynator UTW po zasięgnięciu opinii Zarządu UTW.


VI. Opłaty UTW

 

§26

 

Udział w zajęciach organizowanych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest odpłatny. Wysokość opłat oraz termin płatności zostaje ustalona przez Władze Uczelni. Opłaty można regulować w Kasie Wyższej Szkoły Biznesu lub dokonując wpłaty na konto bankowe Uczelni.

 

 

 

 

§27

 

Słuchacze zobowiązani są przedstawić dowód wpłaty koordynatorowi UTW. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej nie zwraca opłat za zajęcia, na których Słuchacz nie był obecny. 

 

§28

 

Na terenie Akademii WSB w ramach struktur Akademii WSB zabroniona jest wszelka działalność handlowa, promocyjna i reklamowa, chyba, że za specjalną zgodą władz uczelni.

VII. Postanowienia końcowe

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2016 r., jednocześnie moc traci regulamin z 1.10. 2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

REKTOR

 

     prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nasi partnerzy

 

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji