Informacje

 

Zasady składania pracy dyplomowej

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ, INŻYNIERSKIEJ, MAGISTERSKIEJ PRZEZ STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH 


1. Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej (licencjackiej; inżynierskiej; magisterskiej) wraz z kompletem zaliczeń (w tym różnice programowe) z ostatniego semestru upływa dnia:

 

20.02 ( dla studentów kończących studia w semestrze zimowym)

20.06 (dla studentów kończących studia w semestrze letnim)

 

UWAGA: W przypadku stwierdzenia zaległości finansowych w opłatach czesnego opiekun semestru informuje studenta o kwocie zaległości. Następnie student zobowiązany jest do uregulowania wszelkich opłat i okazać potwierdzenie wykonania przelewu z konta bankowego. 

 

2. Komplet dokumentów do obrony pracy dyplomowej (licencjackiej; inżynierskiej;magisterskiej) zawiera:

 

  1. 1 egzemplarz w twardej oprawie drukowany dwustronnie (zgodnie z Zasadami pisania prac dyplomowych) – pierwszą stronę stanowi „Oświadczenie studenta
   o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej”

 

  1. 1  zbindowany egzemplarz drukowany dwustronnie

 

  1. 1 płyta CD zawierająca pracę dyplomową w wersji elektronicznej, zgodną
   z wydrukowanymi egzemplarzami oraz prezentację pracy i pliki związane z jej realizacją np. kod źródłowy programu.

Płyta CD powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem i nr albumu oraz spakowana
w opisanej papierowej kopercie (wzór poniżej) i wklejona na wewnętrznej stronie okładki z tyłu pracy dyplomowej /dot. egzemplarza w twardej oprawie/).

 

Wzór opisanej płyty:

Autor:
Numer albumu:
Tytuł pracy:
Promotor:
Uczelnia: Akademia WSB
Kierunek:

Forma kształcenia: I stopnia/ II stopnia
Specjalność:
Forma studiów: niestacjonarne/stacjonarne
Edytor: Word /Open Office
Data złożenia pracy:

 

 

 1. kartę obiegową zatwierdzoną przez:
  1. Bibliotekę Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB

 

 

 1. legitymację studencką –  dotyczy tylko studentów studiów II stopnia

 

 1. zaakceptowana i podpisana przez Promotora, Kierownika Katedry, Dziekana karta tematu pracy dyplomowej                                         

 

 1. kartę osiągnięć studenta

 

 1. oświadczenie – zgoda na przechowywanie pracy przez Akademię WSB


Komplet dokumentów należy złożyć w dziekanacie.


UWAGA!!! DOKUMENTY NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!!!


W przypadku nie dostarczenia w/w dokumentów student zobowiązany jest do złożenia w Dziekanacie do dnia 20.02 (semestr zimowy) lub 20.06 (semestr letni) podania dotyczącego przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej (licencjackiej; inżynierskiej; magisterskiej).

Osoby, które nie dopełnią formalności jw. zostaną skreślone z listy studentów. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji