Projekty finansowane ze środków krajowych

Wykaz projektów NCBiR, realizowanych w Akademii WSB 


Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego stacjonarnego systemu do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych

Akronim: BRAMKA


Finansowanie: Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju ze środków publicznych w ramach Programów
i Projektów na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa.

Nr umowy: DOB-BIO9/27/01/2018

Termin realizacji: 01.2019 – 12.2021

 

Konsorcjum realizujące Projekt:

Lider Konsorcjum: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

Konsorcjanci: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, WIMECH S.C., Akademia WSB, Transfer Technologii Sp. z o.o.

 

 

Króki opis projektu: 

Celem projektu jest opracowanie urządzenia wykrywającego śladowe ilości materiałów wybuchowych, które w porównaniu do obecnie używanych zastosowań zrewolucjonizuje i diametralnie usprawni proces przeprowadzania pomiarów na obecność tych materiałów
i tym samym bezpośrednio przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu osobowego na lotniskach, punktach kontroli imprez masowych itp.
Wykaz projektów MNiSW, realizowanych w AWSB


Tytuł projektu: „Transgraniczny Panel Energetyczny”


Wartość: 90.112,00zł

Numer projektu: SONP/SN/469088/2020

Termin realizacji: 01.10.2020r. – 30.11.2021r.

 

Króki opis projektu:

Celem projektu jest upowszechnienie wyników badań naukowych prowadzonych przez Akademię WSB, partnerskie uczelnie z kraju
i zagranicy oraz inne wiodące jednostki naukowe, jak również wniosków i rekomendacji z tych badań, które mają istotne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, wdrażania gospodarki niskoemisyjnej oraz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł przemysłowych, transportowych, a przede wszystkim z kotłowni przydomowych na Śląsku Cieszyńskim. 

Dzięki promowaniu dobrych praktyk i najlepszych rozwiązań we wdrażaniu rozwiązań technologicznych oraz pozytywnych wzorców zachowań społecznych, ukierunkowanych na zrównoważony i odpowiedzialny rozwój tego obszaru, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, stopniowo zmieniać się będzie podejście do tego problemu różnych grup interesariuszy po stronie polskiej, czeskiej
i słowackiej, czego efektem będzie zmiana postaw i ograniczenie zanieczyszczeń.

 

W ramach projektu zorganizowane zostaną:

 • konferencja międzynarodowa prezentująca wyniki badań dotyczących zrównoważonego rozwoju, gospodarki niskoemisyjnej
  i odnawialnych źródeł energii wraz z ich implikacjami dla otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie,
 • warsztaty tematyczne, dotyczące wykorzystania energii solarnej i energii wiatru, zastosowania technologii wodorowych
  w transporcie publicznym czy poprawy efektywności energetycznej poprzez zmianę zachowań użytkowników i lepsze zarządzanie zużyciem energii,
 • wizyta studyjna w gminie Niepołomice, będącej liderem we wdrażaniu gospodarki niskoemisyjnej. 
 

Tytuł: „Transgraniczna Letnia Szkoła „Cultural Management: Science and Education”


Wartość: 130.360,00zł

Numer projektu: SONP/SN/469179/2020

Termin realizacji: 01.12.2020r. – 30.06.2021r.

 

Króki opis projektu:

Celem Transgranicznej Letniej Szkoły jest międzynarodowa wymiana myśli naukowej i doświadczeń praktycznych związanych
z zarządzaniem instytucjami kultury. Ważnym celem jest również prezentacja innowacyjnych rozwiązań z obszaru zarządzania
w kulturze, a także upowszechnianie najnowszych wyników badań publikowanych m. in. na łamach renomowanego niemieckiego czasopisma naukowego „Cultural Management: Science and Education”.

Transgraniczna Letnia Szkoła stanowiąca wyjątkowe forum wymiany wiedzy, adresowana jest do przedstawicieli środowiska zarówno naukowego, jak i biznesowego: pracowników naukowo-dydaktycznych, menedżerów kultury, osób zatrudnionych w instytucjach kultury, animatorów kultury, impresariów, artystów samodzielnie upowszechniających swoją twórczość, jak również do studentów, doktorantów, zapewniając powszechną dostępność do nowoczesnych koncepcji zarządzania w kulturze.

 


Tytuł: „Świat oczami naukowców Akademii WSB”


Wartość: 398.310,00zł.

Numer projektu: SONP/SN/462913/2020

Termin realizacji: 01.07.2020 r. – 30.09.2022 r.

 

Krtóki opis projektu:  

Celem realizowanego projektu jest ukazanie przydatności wiedzy akademickiej w życiu codziennym dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów i zaprezentowanie jej w przystępny, zrozumiały dla każdej grupy wiekowej, sposób.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia:

 • informatyczne (od wiedzy najprostszej dotyczącej podstaw korzystania z komputera po wiedzę tajemną z zakresu programowania),
 • z zakresu zarządzania projektami (wskazujące jak korzystać z metod zarządzania w życiu codziennym oraz jak pozyskać środki np. na działalność lokalnego stowarzyszenia czy rozwoju własnego biznesu),
 • z zakresu bezpieczeństwa (od bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia, przez bezpieczeństwo medyczne czy prowadzenia samochodu po cyberbezpieczne zachowania w sieci komputerowej),
 • z zakresu fizjoterapii (dbania o swoje zdrowie, kondycję fizyczną, szybką reakcję w sytuacjach problemów zdrowotnych).
 

Tytuł projektu: „Na przekór metryce – osoby 50+ i seniorzy na rynku pracy”


Wartość: 225.720,00zł.

Numer projektu: SONP/SN/468593/2020

Termin realizacji: 01.07.2020r. – 30.06.2022r.

 

Krótki opis projektu:

Cel projektu jest wzmocnienie dostępności rynku pracy dla osób w wieku przed- i emerytalnym. W ramach projektu: 

 • opracowany zostanie serwis internetowy dla seniorów poszukujących pracy czy wolontariatu, umożliwiający przegląd konkretnych ofert,
 • eksperci Akademii opracują też poradnik dla seniorów, wskazujący jak szukać pracy, gdzie ją znaleźć i jakie warunki prawne towarzyszą zatrudnieniu osób 50+ oraz poradnik dla firm, wskazujący jak efektywnie wykorzystywać potencjał starszych pracowników, stymulując do działania zarówno pracodawców, jak i pracowników,
 • opracowana zostanie także mapa rozwoju osobistego seniora, z wykazem kursów, szkoleń, wolontariatu, inicjatyw dla seniorów,
 • zorganizowana zostanie konferencja „Senior w pracy. Siła srebrnego pokolenia”, promująca ideę pracy na emeryturze,
  z udziałem pracodawców, urzędów pracy, ekspertów Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • realizowane będą warsztaty tematyczne (podnoszące kwalifikacje, służące rozwijaniu pasji i zainteresowań), pozwalające uzyskać zatrudnienie w nowych, ciekawych zawodach, jak np. animator czasu wolnego, prezenter muzyczny, dziennikarz nowych mediów, fotograf i realizator obrazu filmowego,
 • możliwe będzie skorzystanie z indywidualnych konsultacji prowadzonych przez wykwalifikowanych doradców zawodowych Akademickiego Biura Karier połączone z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych oraz wyszukiwaniem miejsc pracy/wolontariatu dla seniorów,
 • finałem projektu będą z kolei Senioralne Targi Pracy z galą „Pracodawca Przyjazny Seniorom”, podczas którego zaprezentowane zostaną najnowsze oferty firm dla osób starszych oraz wręczone zostaną dyplomy dla zwycięzców konkursu „Pracodawca przyjazny seniorom”, ułatwiających zatrudnienie osobom starszym.
 

Tytuł projektu:  „PERFECT - Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Akademii WSB” 

 

Wartość: 10 788 423,16 zł

Numer projektu: 018/RID/2018/19

Termin realizacji projektu: 01.01.2019-31.12.2022

 

Króki opis projektu:

Celem projektu jest wymierne poprawienie jakości badań naukowych i wynikających z nich dzieł m.in. publikacji oraz ich umiędzynarodowienia i interdyscyplinarności, a także wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy regionów. W szczególności:

 • istotna poprawa jakości badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i będących ich wynikiem dzieł m.in. publikacji poprzez podniesienie kompetencji pracowników naukowo-badawczych Akademii WSB;
 • internacjonalizacja w obszarze działalności naukowo-badawczej; zwiększenie znaczenia prowadzonych w Akademii WSB badań naukowych w zakresie nauk o zarządzaniu i prac rozwojowych w międzynarodowym środowisku naukowym;
 • zwiększenie wpływu badań naukowych, prac rozwojowych prowadzonych w Akademii WSB w zakresie nauk o zarządzaniu na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w regionach.
Szczegółowe informacje o projekcie: https://wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=cnba,4998
 
 
 

Wykaz projektów NCN, realizowanych w Akademii WSB

 

Tytuł projektu: Rodziny romskie i ich mieszkania. Sytuacja mieszkaniowa mniejszości romskiej w kontekście polityki integracji Romów we współczesnej Polsce


Rodzaj projektu: OPUS, edycja 15

Kierownik projektu:  dr hab. Maciej Witkowski, prof. AWSB

Termin realizacji: od 2019-02-22 do 2022-02-21


Krótki opis proejktu:

Celem projektu jest poznanie relacji między rozwiązaniami stosowanymi przez instytucje społeczeństwa większościowego wobec złej sytuacji mieszkaniowej Romów, a zachodzącymi w społecznościach romskich procesami społecznej adaptacji, asymilacji i integracji.

 

Tytuł projektu: Dlaczego obcy? Dlaczego "swój"? Programy i praktyki integrowania Romów we współczesnej Polsce


Rodzaj projektu: OPUS; edycja 8

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Witkowski

Termin realizacji: od 2015-08-05 do 2017-09-04


Krótki opis projektu: 

Celem realizowanych prac badawczych jest poznanie sposobów w jaki praktyki integrowania Romów przyczyniły się do zmian wzajemnych relacji między społecznościami Romów i nieromskich zbiorowościami lokalnymi, których członkowie mają doświadczenie bliskich kontaktów.

 

Tytuł projektu: Między tradycją Romów a europejskim governance. Perspektywy emic i etic w dyskursywnej artykulacji kulturowych postulatów polskich Romów w Unii Europejskiej


Rodzaj projektu: SONATA; edycja 1

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Witkowski

Termin realizacji: od 2011-12-01 do 2015-07-31


Krótki opis projektu:

Celem realizowanych prac badawczych była analiza form reprezentacji romskich interesów w różnych przestrzeniach dyskursu, który został osiągnięty poprzez m.in. interpretację poszczególnych gatunków i poziomów dyskursu w oparciu o materiał etnograficzny, wywiadów z polskimi i europejskimi liderami ruch romskiego. Wyniki prac badawczych zostały opublikowane w monografii autorstwa dr Macieja Witkowskiego „Polityka i antropologia: praktyki integrowania Bergitka Roma w karpackich wioskach w Polsce, Wydawnictwa NOMOS 2016, które były podstawą uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Powrót do: Start » Dział Rozwoju Nauki » Projekty

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji