Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy Partnetem projektu "Wiedza bez baier"

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL), założone 14 kwietnia 1989 roku, jest dobrowolnym, samorządnym, niezależnym i twórczym zrzeszeniem naukowców i młodych adeptów nauki (osób wykonujących pracę naukową lub pedagogiczną). 

Cele SNPL

Celem SNPL jest koordynacja działalności jego członków, reprezentowanie i obrona ich interesów oraz wspieranie realizacji tych interesów. SNPL kontynuuje i rozwija postępowe tradycje założonego w 1907 r. w Wilnie Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Działalność SNPL opiera się na priorytecie wartości humanistycznych i tolerancji oraz na demokratycznych zasadach transparentności i samorządności. Będąc organizacją pozarządową państwa członkowskiego Unii Europejskiej, SNPL dąży do współuczestnictwa w europejskiej przestrzeni naukowej, w miarę swoich możliwości uczestniczy w propagowaniu stosunków dobrosąsiedzkich, wzmacnianiu i rozwijaniu międzynarodowej współpracy naukowców i młodych adeptów nauki, zwłaszcza pomiędzy Polską i Litwą, poprzez:

a) zachęcanie członków SNPL do aktywnego uczestnictwa w działalności naukowo-badawczej, uczestniczenie w działalności oświatowej oraz propagowaniu nauki;

b) prowadzenie badań w zakresie nauk przyrodniczych, humanistycznych, matematycznych, medycznych, społecznych, technicznych i technologicznych oraz rolniczych z uwzględnieniem problemów aktualnych dla polskiej mniejszości narodowej na Litwie;

c) badanie systemu nauczania w języku ojczystym oraz składanie propozycji dotyczących jego doskonalenia;

d) wspieranie przygotowania do studiów i pracy naukowej zdolnej młodzieży;

e) wydawanie literatury naukowo-dydaktycznej i popularyzującej naukę;

f) współpraca z organizacjami twórczymi oraz wspierającymi naukę, oświatę i sztukę na Litwie oraz za granicą;

g) organizowanie sympozjów, konferencji, seminariów naukowych, konkursów, odczytów etc.;

h) zachęcanie członków SNPL do pracy pedagogicznej w szkołach ogólnokształcących, zawodowych oraz wyższych.

Edukacja dorosłych

Już w 1997 roku SNPL rozpoczęło edukację osób dorosłych w rożnych dziedzinach: nauczanie języka litewskiego oraz angielskiego, zajęcia z pedagogiki i psychologii oraz księgowości i finansów. Współpracując z Macierzą Szkolną, SNLP organizowało szkolenia dla chemików, inżynierów budowlanych oraz techników. Członkowie SNPL podtrzymują stałe kontakty z Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz z Akademią Trzeciego Wieku w Wilnie, gdzie stale organizowane są wykłady oraz wspólne imprezy. Od 2012 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie regularnie organizowane są wykłady otwarte dla mieszkańców Wileńszczyzny.

Konferencje naukowe

SNPL od początków swojego istnienia organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe.

W 2017 roku przypada 110. rocznica powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, do którego szczytnych celów nawiązuje Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy. Realizując swoje cele statutowe, SNPL dąży do eksponowania wartości, które przyświecały naukowcom z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie oraz stara się utrzymać więź pomiędzy przeszłością, dniem dzisiejszym i przyszłością. W ramach litewskiego demokratycznego państwa prawa dba o europejskie wartości, takie jak nauka i oświata w języku ojczystym, które są fundamentem istnienia każdej mniejszości narodowej. Od roku 2014 SNPL jest członkiem Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, współpracując z takimi placówkami jak: Filia Uniwersytetu  w Białymstoku  Wilnie (dziekan – prof. dr hab. Jarosław Wołkonowski), UNIVERSITAS STUDIORUM POLONA VILNENSIS- instytucja wyższej użyteczności publicznej (prof. dr hab. Romuald Brazis), a także z innymi polskimi organizacjami na Litwie oraz z placówkami naukowo-badawczymi w Polsce i innych krajach.

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL) jako organizacja pozarządowa łącząca polskich naukowców w Republice Litewskiej dąży do naświetlania osiągnięć, problemów i zagrożeń, z którymi się styka nie tylko mniejszość polska na Litwie, ale też i inne mniejszości narodowe, przede wszystkim w krajach europejskich. Naturalnym tokiem rzeczy jest to, że SNPL jest zainteresowane badaniem różnorodnych procesów dotyczących egzystencji mniejszości narodowych w środowisku narodu tytularnego każdego państwa.

Tylko w latach 2014–2016 SNPL zorganizowano kilka znaczących konferencji, podczas których poruszane były m.in. ważne dla mniejszości narodowych problemy:

- w 2014 r. – pt. Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku;

- w 2015 r. pt. Pomiędzy integracją a wyłączeniem: prawa językowe mniejszości narodowych w Europie;

- w 2016 r. pt. Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?;

- w dniach 6-8 kwietnia 2017 r. odbędzie się w Wilnie Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne). Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL), a Partnerami: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku, Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Dom Kultury Polskiej w Wilnie. Językiem konferencji będzie język polski. Konferencja ma za zadanie skoncentrowanie uwagi na dobrych praktykach, problemach i zagrożeniach, z którymi stykają się mniejszości narodowe w krajach europejskich w dziedzinie oświaty i nauki poprzez pryzmat różnych dyscyplin naukowych, takich jak pedagogika i historia, socjologia i politologia, filozofia i prawo, a także inne nauki społeczne. W tym kontekście szczególne miejsce podczas konferencji zajmie analiza postrzegania, modelowania oraz przebiegu procesów integracyjnych w społeczeństwach wielonarodowych i wielokulturowych, a także umiejętność wykorzystywania potencjału i szans mniejszości narodowych zarówno wewnątrz kraju, jak i w kontaktach z ich macierzystymi społecznościami innych państw. Założonym rezultatem konferencji  będzie opracowanie zaleceń w dziedzinie doskonalenia systemów edukacyjnych, które pozwolą zharmonizować wysiłki organizacji naukowych mniejszości narodowych.

Organizatorzy konferencji zakładają debaty nad takimi zagadnieniami, jak:

  • współczesne tendencje polityki edukacyjnej w europejskich demokracjach,
  • prawne rozwiązania w dziedzinie organizacji oświaty mniejszości narodowych,
  • współczesna myśl pedagogiczna w dziedzinie edukacji mniejszości narodowych,
  • modele oświaty mniejszości narodowych w kontekście historycznym,
  • wymiar społeczno-ekonomiczny edukacji mniejszości narodowych,
  • działalność organizacji pozarządowych w dziedzinie edukacji mniejszości narodowych,
  • wpływ i powiązania systemu edukacji mniejszości narodowych z systemami edukacji Macierzy.

Projekty SNPL  2015-2017

SNPL otrzymało wsparcie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie na realizację nastepujących projektów:

1) wsparcie projektu „Bibliografia druków w języku polskim wydanych na Litwie od 1944 do 2014 roku" i druk monografii (Umowa nr: WK-U-33-2015 z dnia 05.05.2015 r. pomiędzy Ambasadą RP w Wilnie i SNPL; protokół odbioru ilościowo-jakościowego przedmiotu umowy nr: WK-U-27-2015 z dnia 26.11. 2015 r.);

 2) finansowanie druku Rocznika SNPL 2015 (Umowę podpisywała Ambasada RP w Wilnie z UAB „BMK LEIDYKLA“. Įm. k. 302689180. PVM mokėtojo kodas 100006523219. J. Jasinskio g. 16, II aukštas. Tel. 8 5 254 6961. El. p. info@bmkleidykla.lt.);

3) zakup nagrody rzeczowej (tabletu) dla jednego ze zwycięzców Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną dotyczącą Wileńszczyzny (Protokół nr WK-PP-57-2015 do wniosku projektowego DWPPG nr DDMP-K-2630-65-2015).

4) dofinansowanie projektu Erasmus+ „Wiedza bez barier - innowacyjne metody nauczania osób dorosłych” , w ramach którego SNPL wraz z Partnerami: Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszeniem „Rodacy” na Łotwie oraz Polskim Związkiem Kulturalno-Oświatowym w Republice Czeskiej stworzą kompleksowy system kształcenia pozaformalnego dla dorosłych w postaci kursów e-learningowych z języka polskiego, przedsiębiorczości i nowych technologii, animowanych przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów oraz samych uczestników kursów (po zdobyciu przez nich kompetencji edukatorów osób dorosłych). W tworzeniu narzędzi udział będzie brała młodzież (młodzi dorośli – pow. 18 r.ż.), dorośli i seniorzy, którzy wspólnie będą kreowali, testowali i ulepszali rozwiązania zastosowane w ramach platformy, przy aktywnym udziale kadry Uczelni, która będzie pełniła rolę moderatorów tych prac i ekspertów. W ten sposób to przedstawiciele grupy docelowej wytworzą narzędzie, z którego będą później korzystać.

 Więcej informacji o działalności SNPL znajduje się na stronie http://www.snpl.lt/

Powrót do: Start » Erasmus + Wiedza bez barier - innowacyjne metody nauczania osób dorosłych » Nasi partnerzy

 

Nasi partnerzy