Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - Wnioskodawcą projektu "Wiedza bez barier"

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (WSB) działa od 20 lat jako uczelnia niepubliczna, zatrudniając 900 pracowników naukowo-dydaktycznych. Kształci 8000 osób na 15 kierunkach studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i seminarium doktorskim w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych. Innymi formami kształcenia pozaformalnego obejmuje około 4000 osób.

Poza działalnością dydaktyczną Uczelnia realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa regionu Śląska i Zagłębia. Współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi i jednostkami badawczymi w kraju i zagranicą, dzięki czemu prowadzona działalność dydaktyczna jest coraz bardziej innowacyjna, a potencjał badawczy coraz większy. Współpraca ta dotyczy wymiany pracowników naukowych i studentów, wspólnych programów edukacyjno-badawczych, organizacji staży dla studentów oraz kontaktów naukowych z ośrodkami akademickimi na całym świecie.

W Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej dominują działania nastawione na wysoką jakość kształcenia, zarówno przez rozwój infrastruktury, jak i permanentne doskonalenie jakości procesu dydaktycznego. Troska o stałe podnoszenie jakości kształcenia, postanowienia Deklaracji Bolońskiej, zalecenia Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym oraz stosowne regulacje prawne nakładają na społeczność akademicką obowiązek wprowadzenia systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz mechanizmów jego monitorowania i doskonalenia m.in. poprzez Uczelniany Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało w 2015 roku WYRÓŻNIAJĄCĄ ocenę instytucjonalną na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (od 22.02.2016 r. – Wydział Nauk Stosowanych).

Uczelnia posiada najwyższą kategorię naukową A i jest zarazem jednym liderów w zakresie kształcenia pozaformalnego na południu Polski, prowadząc uniwersytety dziecięce, uniwersytety  trzeciego wieku, organizując wiele form zajęć dodatkowych np. Akademię Nauki WSB itp. Realizowany na Uczelni proces edukacyjny jest obecnie coraz mocniej wspierany poprzez działania e-learningowe, prowadzone na specjalnie w tym celu skonfigurowanej platformie.

Uczelnia dysponuje platformą e-learningową, służą do realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w procesie kształcenia formalnego na Uczelni. Za przygotowanie e-kursów oraz szkolenia pracowników dydaktycznych oraz studentów odpowiada Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych. Zadaniem Centrum jest zapewnienie jakości tak realizowanego procesu kształcenia zgodnie ze standardami zapewnienia jakości kształcenia przyjętymi w Uczelni i w nawiązaniu do standardów SEA. Zapewnienie standardów gwarantuje przyjęcie modelu wdrażania i realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w e-learningu. Obejmuje on szkolenia nauczycieli akademickich w zakresie metodyki przygotowania i prowadzenia zajęć z zastosowaniem tej formy kształcenia, przygotowanie studentów do uczestnictwa w zajęciach e-learningowych oraz systematyczną ewaluacją zajęć poprzez analizę sposobu realizacji zajęć oraz badania opinii uczestników tak prowadzonego procesu kształcenia. Uzyskane wyniki badań stanowią podstawę do podejmowania działań doskonalących proces kształcenia w e-learningu.  W  roku akademickim w uczelni realizowane jest sto kilkadziesiąt kursów e-learningowych prowadzonych przez kilkudziesięciu wykładowców. W kształceniu na odległość uczestniczy ponad trzy tysiące studentów.

Jak na razie uczelnia nie prowadzi działań e-learningowych adresowanych do uczestników różnych form kształcenia formalnego, ale dzięki realizacji projektu wkrótce zamierza taką aktywność podjąć zarówno w kraju, jak też zagranicą.

 Od 2001 r. WSB uczestniczy w programie Erasmus. WSB jest członkiem Konfederacji Uniwersytetów na Rzecz Demokracji (Alliance of Universities for Democracy - AUDEM). Jednym z wielu osiągnięć uczelni jest Medal Honorowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej za aktywny i długoletni wkład w rozwój czesko-polskiej współpracy. Doświadczenia we współpracy z organizacjami polskimi i polonijnymi uczelnia zdobyła właśnie dzięki aktywnej współpracy z największą tego typu organizacją w Europie – Polskim Związkiem Kulturalno-Oświatowym w Republice Czeskiej. Bliższe kontakty z pozostałymi organizacjami uczelnia nawiązała w roku 2014, podczas pobytu ich przedstawicieli w Republice Czeskiej w ramach programu GRUNDWIG. Dodatkowo uczelnia posiada podpisanych około 150 porozumień o współpracy z zagranicznymi instytucjami.  

Powrót do: Start » Erasmus + Wiedza bez barier - innowacyjne metody nauczania osób dorosłych » Nasi partnerzy

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji