Informacje

List Rektora do Studentów, Doktorantów i Słuchaczy Akademii WSB

Szanowni Państwo,

 

Sytuacja zagrożenia zachorowaniem na COVID-19 dotyka nas wszystkich - w tym całą społeczność akademicką. Pomimo trudności Akademia WSB, chcąc w najpełniejszy sposób realizować swoją misję edukacyjną, podjęła niezwykle wytężone działania, aby przeorganizować formę kształcenia, w taki sposób, aby nie narażać studentów, słuchaczy czy doktorantów Akademii WSB na konieczność przebywania w dużych grupach, które może powodować zagrożenie zachorowaniem. Działania te podjęliśmy mając świadomość obowiązku zapewnienia Państwu pełnego zaplanowanego toku kształcenia – bez względu na uciążliwe okoliczności rozprzestrzeniającej się epidemii. 

Jesteśmy przekonani, że Akademia WSB zapewni w bieżącym semestrze możliwość realizacji pełnych programów studiów w odniesieniu do wszystkich form kształcenia jakie oferuje. Tym samym jesteśmy przekonani, że nasze działania doprowadzą do umożliwienia Państwu ukończenia studiów w planowym terminie, bez uszczerbku dla zasobu wiedzy i umiejętności, jakimi powinien dysponować Absolwent.

 

Akademia WSB podjęła organizację kształcenia bez bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów, doktorantów oraz słuchaczy. W przeciągu jednego tygodnia - przy olbrzymim zaangażowaniu pracowników Akademii WSB i firm zewnętrznych - przygotowano zajęcia w ramach platformy edukacyjnej Moodle, czatów, transmisji wykładów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji do webinarów ClickMeeting, laboratoriów wirtualnych. Nauczyciele wykorzystują do prowadzenia zajęć, telekonferencji, seminariów
i e-konsultacji ze studentami kompleksowy pakiet Microsoft 365, w tym Microsoft Teams oraz inne, dostępne na rynku aplikacje lub oprogramowania jak np. Skype, FB Messenger, Whereby. Studenci zagraniczni, którzy z różnych powodów nie przyjechali do Polski (brak wizy, zamknięcie granic, odwołanie lotów) dalej w pełni korzystają z praw studentów Akademii WSB i mają również możliwość korzystania z tych zajęć oraz uzyskiwania zaliczeń. Dotychczasowe – bardzo pozytywne rezultaty naszej pracy są już widoczne – zajęcia w formule on-line już są realizowane, tylko na tę chwilę to 210 wykładów on-line w postaci synchronicznej, 2100 lekcji/zajęć z wykorzystaniem platformy Moodle i komunikatorów. W okresie od 13.03.2020 r. do 31.03.2020 r. zrealizujemy zdalnie liczbę godzin, jaką zaplanowano do zrealizowania w formie zajęć bezpośrednich. Również obrony prac dyplomowych organizowane są w formie zdalnej, z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa tego procesu. Chcę zapewnić Państwa, iż Akademia WSB realizuje wszystkie swoje zadania, ze szczególną dbałością o właściwe wykonanie zobowiązań względem całej społeczności studiujących w naszej Uczelni.

 

Moi Drodzy,

 

Bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość i cierpliwość, ponieważ jesteśmy uzależnieni od różnych aspektów technicznych, na które nie mamy wpływu, a które wpływają na proces wdrażania zdalnego nauczania; są to np. przeciążenia serwerów dostawców usług, zarówno dostarczających nam oprogramowanie, jak i dostawców Internetu, to przeciążenie sieci zarówno tej, z której korzysta Uczelnia, ale także tych, z których korzystają Państwo. To również skala wyrażająca się w tysiącach kursów e-learningowych, które musimy przygotować w krótkim czasie, w ramach kilkunastu kierunków studiów, studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej, kilku Wydziałów Zamiejscowych oraz ponad 100 kierunków studiów podyplomowych.

 

Jako Rektor deklaruję wolę pomocy studentom, słuchaczom i doktorantom, którzy znajdą się w trudnej sytuacji życiowej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego – będą oni mogli ubiegać się o specjalną zapomogę. W szczególnie trudnych, indywidualnych przypadkach, będziemy rozpatrywać także inne możliwości pomocy studentom i doktorantom.

 

Mam nadzieję, że wspierając się wzajemnie, wkrótce bezpiecznie spotkamy się wszyscy w gronie społeczności Akademii WSB.

 

dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB

Rektor AWSB

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dear Sir or Madam,


The COVID-19 threat affects us all - including the entire academic community. In spite of the difficulties, the WSB Academy, wanting to carry out its educational mission to the greatest possible degree, has made tremendous efforts to reorganize the form of education in such a way as not to expose the students, learners or doctoral students of the WSB Academy to the necessity of staying in large groups, which may cause a risk of getting infected with the virus. We took these actions, at the same time being aware of the obligation to provide you with a complete study programme - regardless of the adverse circumstances of the spreading epidemic.

 

We are convinced that this semester the WSB Academy will ensure the possibility of completing full study programmes related to all forms of education it offers. We are also convinced that as a result of our actions you will be able to complete your studies as scheduled, without detriment to the knowledge and skills that the Graduate should have.

The WSB Academy has organized education without the direct participation of academic teachers and students, doctoral students and learners. Within one week - with the enormous commitment of the employees of the WSB Academy and external companies - classes were prepared in various forms, including the Moodle educational platform, chat rooms, transmission of lectures in real time by means of the ClickMeeting webinar application, and virtual laboratories. Teachers use a comprehensive Microsoft 365 package for conducting classes, teleconferences, seminars and e-consulting with students, using Microsoft Teams and other applications or software available on the market such as Skype, FB Messenger and Whereby.


Foreign students who for various reasons did not come to Poland (no visa, closing borders, cancellation of flights) continue to fully enjoy the rights of students of the WSB Academy and are also able to participate in online classes and obtain credits. The results of our work so far - very positive results, are already visible - classes in an on-line form are already being taught, at the moment there are 210 on-line lectures in a synchronous form, 2100 lessons / classes using the Moodle platform and Internet communicators. In the period from 13/03/2020 to 31/03/2020, we will remotely complete the number of hours planned to be taught in the form of direct classes. Also, the defence of diploma work is organized in a remote form, with a simultaneous transmission of image and sound, while ensuring full security of this process. I want to assure you that the WSB Academy performs all its tasks, with particular attention to the proper fulfilment of its obligations towards the entire community of students at our University.

 

Dear Friends,
I am asking you for your understanding and patience because we are dependent on various technical aspects that we have no influence on and which influence the process of implementing remote teaching; they are, for example such problems as server overload of service providers, both software providers and Internet providers, it is also the overload of network, both the one used by the University, but also the networks which you use. We must also take into consideration the sheer scale of the undertaking, expressed in thousands of e-learning courses that have to be prepared in a short time, within a dozen or so fields of study, for doctoral studies and Doctoral School, a few branch campuses and over 100 postgraduate fields of study.

 

As Rector, I declare my willingness to help students, learners and doctoral students who find themselves in a difficult life situation due to the state of epidemic threat - they will be able to apply for special financial support. In particularly difficult, individual cases, we will also consider other options for helping students and doctoral students. I hope that, supporting each other, we will soon meet safely in the WSB Academy community.

 

Zdzisława Dacko-Pikiewicz, (PhD with habilitation, AWSB Professor)
Rector of WSB Academy

 

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji