Informacje

Success Stories absolwentów Akademii WSB – opowiedz nam o swoim sukcesie. Tell us about your success

Niezwykłe pasje, niecodzienne zainteresowania, ciekawe osoby i niezwykłe osiągnięcia – Akademia WSB nie raz udowodniła, że wśród jej społeczności nie brakuje ludzi kreatywnych, przedsiębiorczych, ambitnych i zmotywowanych. Doceniamy codzienne dokonania naszych studentów i pracowników. Chcemy bliżej poznać również historie naszych absolwentek i absolwentów oraz ich inspirujące ścieżki kariery.

 

Centrum Jakości i Innowacji Akademii WSB realizuje badanie ,,Success Stories’’ dotyczące identyfikacji czynników warunkujących sukces absolwentów Akademii WSB i roli AWSB w tym procesie.

 

Szukamy osób, które rozwijają swoją karierę zawodową, uczestniczą w realizacji ciekawych i ważnych projektów, zmieniają rzeczywistość wokół siebie, podejmują wyzwania, inspirują do działania i odnoszą sukcesy.

 

- Historie naszych absolwentów i absolwentek mogą być inspiracją dla obecnych i przyszłych studentów Akademii WSB. Ponadto będą również okazją do zdobycia cennych rekomendacji i sugestii w celu doskonalenia programów studiów. To bardzo ważne dla naszego rozwoju. Wyniki badania ,,Success Stories’’ będą także użyte jako materiał promocyjny Uczelni – tłumaczy Aleksandra Wolska, specjalista ds. ewaluacji kształcenia w Akademii WSB.
 

Absolwentów studiów I i II stopnia, zainteresowanych wzięciem udziału w badaniu prosimy o kontakt drogą mailową: badania@wsb.edu.pl

 

Badanie realizowane jest w ramach projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - -

 

 

Success Stories of the WSB University graduates - tell us about your success

 

Unusual interests , unique passions,  interesting people and extraordinary achievements - the WSB University has proven more than once that its community is full of creative, entrepreneurial, ambitious and motivated people.

 

We appreciate the daily achievements of our students and employees. We also want to learn more about the stories of our graduates and their inspiring career paths.

 

The Quality and Innovations Center at the WSB University carries out the "Success Stories" study on the identification of the factors determining the success of WSB University graduates and the role of AWSB in this process.

 

We are looking for people who develop their professional careers, participate in the implementation of interesting and important projects, change the reality around them, take up challenges, inspire to act and achieve success.

 

- The stories of our graduates can be an inspiration for current and future students of WSB University. Moreover, they will also be an opportunity to obtain valuable recommendations and suggestions which will be used to improve the study programmes. It is very important for our development. The results of the "Success Stories" study will also be used as a promotional material for the University - explains Aleksandra Wolska, assessment specialist in education at WSB University.

 

Graduates of 1st and 2nd cycle studies interested in taking part in the study, please contact us by e-mail: badania@wsb.edu.pl

 

The research is carried out as part of the project "EduLider - development of the WSB University for the region" co-financed by the European Union under the European Social Fund, Operational Program Knowledge Education Development 2014-2020, Priority Axis III. Higher education for economy and development, Measure 3.5 Comprehensive programmess for universities.

 

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji